cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะจัดการคีย์สำหรับผู้พัฒนาสำหรับบัญชีได้อย่างไร?

ฉันจะจัดการคีย์สำหรับผู้พัฒนาสำหรับบัญชีได้อย่างไร?

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดการคีย์สำหรับผู้พัฒนาสำหรับบัญชีรากของคุณ คุณสามารถจัดการสถานะสำหรับคีย์สำหรับผู้พัฒนาแต่ละรายและควบคุมการเข้าถึงโดยตรงไปยังตำแหน่งข้อมูล API เฉพาะเจาะจงสำหรับเครื่องมือของบุคคลที่สาม

คีย์สำหรับผู้พัฒนาที่จัดทำขึ้นใหม่มีค่าเริ่มต้นเป็นปิดในบัญชี

หมายเหตุ:

  • คีย์สำหรับผู้พัฒนาเป็นสิทธิ์อนุญาตบัญชี หากคุณไม่สามารถดูลิงค์คีย์สำหรับผู้พัฒนาในการสืบค้นบัญชี แสดงว่าสิทธิ์อนุญาตนี้ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  • แม้ว่าคีย์ใหม่จะถูกปิดใช้งานเมื่อมีการจัดทำ แต่คีย์ที่จัดทำก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2018 จะถูกเปิดโดยค่าเริ่มต้นเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง
  • Instructure ไม่ได้พิจารณาผู้ขายก่อนที่จะออกคีย์สำหรับผู้พัฒนาส่วนกลาง แม้ว่า ข้อมูลผู้ขายเฉพาะ จำเป็นต้องระบุ คุณควรตรวจสอบรายการคีย์ที่รับช่วงเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงคีย์ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันเท่านั้นที่ใช้งานได้ เพื่อพิจารณาว่ากำลังใช้คีย์สำหรับผู้พัฒนาใดในบัญชีของคุณ ให้เรียกใช้ รายงานชุดข้อมูลการเข้าถึงของผู้ใช้

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดคีย์สำหรับผู้พัฒนา

เปิดคีย์สำหรับผู้พัฒนา

ในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิก คีย์สำหรับผู้พัฒนา (Developer Keys) ลิงค์

ดูคีย์สำหรับผู้พัฒนา

หน้าคีย์สำหรับผู้พัฒนามีค่าเริ่มต้นเป็นแท็บบัญชี ซึ่งคุณสามารถดูคีย์สำหรับผู้พัฒนาสำหรับบัญชีของคุณได้ แต่ละคีย์แสดงชื่อ[1] อีเมลของเจ้าของ [2] รายละเอียด [3] สถิติ [4] ประเภท [5] และสถานะ [6]

หากคีย์ได้ถูก กำหนดค่าเป็นคีย์ LTI, ประเภทคอลัมน์จะแสดง เครื่องมือจากภายนอก ไอคอน [7]

ดูคีย์ที่รับช่วง

เพื่อดูคีย์ที่รับช่วงที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ที่รับช่วง (Inherited) แท็บ [1] คีย์ที่รับช่วงคือคีย์ที่จัดทำและจัดการในระดับส่วนกลางโดย Canvas คุณสามารถจัดการสถานะของคีย์ที่รับช่วงสำหรับบัญชีของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคีย์เป็นสีเทา [2] แสดงว่ามีการเปิดใช้งานส่วนกลางและไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับบัญชีเฉพาะ

จัดการคีย์สำหรับผู้พัฒนา

เพื่อปิดการใช้งานคีย์ คลิก ปิด (Off) ปุ่ม [1] เพื่อแก้ไขคีย์ คลิก แก้ไข ไอคอน [2] เพื่อลบคีย์ คลิก ลบ ไอคอน [3]

ดูคีย์ที่ปิดใช้งาน

เมื่อปิดใช้งานคีย์ คีย์จะไม่ทำงาน คีย์ที่ปิดใช้งานจะถูกระบุโดย ปิด (Off) ปุ่ม [1] เพื่อเปิดใช้งานคีย์ที่ไม่ได้ใช้งานอีกครั้ง คลิก เปิด (On) ปุ่ม [2]

เพิ่มคีย์สำหรับผู้พัฒนา

เพื่อ เพิ่มคีย์สำหรับผู้พัฒนา, คลิก เพิ่มคีย์สำหรับผู้พัฒนา (Add Developer Key) ปุ่ม

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback