cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะใช้แถบเมนูในกลุ่มผู้เรียนในฐานะผู้สอนได้อย่างไร?

ฉันจะใช้แถบเมนูในกลุ่มผู้เรียนในฐานะผู้สอนได้อย่างไร?

คุณสามารถใช้แถบเมนูเพื่อเข้าถึงเครื่องมือและคุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในกลุ่มผู้เรียนได้อย่างง่ายดาย แถบเมนูสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เมาส์หรือการกด Alt+F9 คีย์ หรือ Option+Fn+F9 คีย์พร้อมกันบนแป้นพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ: กลุ่มผู้เรียนปัจจุบันเป็นคุณสมบัติการเลือกเข้าร่วมบทเรียน คุณสามารถ จัดการคุณสมบัติบทเรียนของคุณ ในค่าปรับตั้งบทเรียน

ดูแถบเมนู

ดูแถบเมนู

แถบเมนูจะแสดงเหนือกลุ่มผู้เรียน [1] แถบเมนูมีเครื่องมือเดียวกันกับที่พบในแถบเครื่องมือ [2] แต่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการสืบค้นด้วยแป้นพิมพ์

เพื่อดูหน้าต่างกับรายการชอร์ตคัทการสืบค้นแป้นพิมพ์ คลิก แป้นพิมพ์ ไอคอน [3] หรือกด Alt+F8 (บนแป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+Fn+F8 (บนแป้นพิมพ์ Mac ) พร้อมกันบนแป้นพิมพ์ของคุณ

ดูเมนูแก้ไข

ดูเมนูแก้ไข

เพื่อดูเมนูแก้ไข คลิก แก้ไข (Edit) ลิงค์ [1] จากเมนูแก้ไข คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา [2] ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา [3] ตัด [4] คัดลอก [5] วาง [6] วางเป็นข้อความ [7] และเลือกเนื้อหาทั้งหมด [8] คุณยังสามารถดูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับตัวเลือกการแก้ไขแต่ละรายการ [9]

ดูเมนูมุมมอง

เดสก์ทอป

เพื่อดูเมนูมุมมอง คลิก มุมมอง (View) ลิงค์ [1] จากเมนูมุมมอง คุณสามารถขยายพื้นที่เนื้อหาของตัวแก้ไขให้มีความกว้างของเบราว์เซอร์ของคุณ [2] และเปิดตัวแก้ไข HTML [3]

หมายเหตุ: โหมดเต็มหน้าจอไม่รองรับสำหรับตัวแก้ไข HTML

ดูเมนูแทรก

ดูเมนูแทรก

เพื่อเปิดเมนูแทรก คลิก แทรก (Insert) ลิงค์ เพื่อแทรกลิงค์ คลิก ลิงค์ (Link) ตัวเลือก [2] คุณสามารถลิงค์ไปยัง URL จากภายนอก หรือ เนื้อหาบทเรียน

เพื่อแทรกรูปภาพ คลิก รูปภาพ (Image) ตัวเลือก [3] คุณสามารถ อัพโหลดรูปภาพใหม่ หรือ แทรกรูปภาพจากบทเรียนของคุณหรือไฟล์ผู้ใช้

เพื่อแทรกสื่อ คลิก สื่อ (Media) ตัวเลือก [4] คุณสามารถ บันทึกสื่อ, อัพโหลดสื่อ, หรือ แทรกสื่อจากบทเรียนของคุณหรือไฟล์ผู้ใช้

เพื่อแทรกเอกสาร คลิก เอกสาร (Document) ตัวเลือก [5] คุณสามารถ อัพโหลดเอกสาร หรือ แทรกเอกสารจากบทเรียนของคุณหรือไฟล์ผู้ใช้

เพื่อ แทรกสมการทางคณิตศาสตร์ คลิก สมการ (Equation) ตัวเลือก [6]

เพื่อแทรกตาราง คลิก ตาราง (Table) ตัวเลือก [7]

เพื่อฝังเนื้อหาโดยการใช้การฝังรหัส คลิก ฝัง (Embed) ตัวเลือก [8]

เพื่อแทรกเส้นแนวนอน คลิก เส้นแนวนอน (Horizontal Line) ตัวเลือก [9]

ดูเมนูรูปแบบ

ดูเมนูรูปแบบ

เพื่อเปิดเมนูรูปแบบ คลิก รูปแบบ (Format) ลิงค์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบได้หลายแบบ [2] รวมถึงตัวหนา,ตัวเอียง,ขีดเส้นใต้,ขีดทับ,ตัวยก,ตัวห้อยและรหัส

เพื่อเปิดเมนูรูปแบบ คลิก รูปแบบ (Formats) ตัวเลือก [3] เมนูรูปแบบมีตัวเลือกสำหรับหัวเรื่อง,ข้อความในบรรทัด,บล็อกและการจัดแนว

เพื่อดูและจัดการบล็อก คลิก บล็อก (Blocks) ตัวเลือก [4]

เพื่อเลือกแบบอักษร คลิก แบบอักษร (Fonts) ตัวเลือก [5]

เพื่อเปลี่ยนขนาดตัวอักษร คลิก ขนาดตัวอักษร (Font sizes) ตัวเลือก [6]

เพื่อจัดการการจัดแนวข้อความ คลิก จัดแนว (Align) ตัวเลือก [7]

เพื่อเปลี่ยทิศทางของข้อความ คลิก ทิศทาง (Directionality) ตัวเลือก [8] คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้าย

เพื่อเลือกสีข้อความ คลิก สีข้อความ (Text color) ตัวเลือก [9]

เพื่อเลือกสีพื้นหลัง คลิก สีพื้นหลัง (Background color) ตัวเลือก [10]

เพื่อล้างการจัดรูปแบบ คลิก ล้างการจัดรูปแบบ (Clear formatting) ลิงค์ [11]

ดูเมนูเครื่องมือ

ดูเมนูเครื่องมือ

เพื่อเปิดเมนูเครื่องมือ คลิก เครื่องมือ (Tools) ลิงค์

เพื่อดูสถิติการนับจำนวนคำ คลิก นับจำนวนคำ (Word count) ตัวเลือก [2]

เพื่อฝังเนื้อหาจากเครื่องมือจากภายนอก คลิก แอพ (Apps) ตัวเลือก [3]

ดูเมนูตาราง

ดูเมนูตาราง

เพื่อดูเมนูตาราง คลิก ตาราง (Table) ลิงค์ [1]

เพื่อเพิ่มตารางใหม่ คลิก ตาราง (Table) ตัวเลือก [2]

เพื่อจัดรูปแบบแถวของตาราง คลิก แถว (Row) ตัวเลือก[3] เพื่อจัดรูปแบบคอลัมน์ของตาราง คลิก คอลัมน์ (Column) ตัวเลือก [4] เพื่อจัดรูปแบบเซลล์ของตาราง คลิก เซลล์ (Cell) ตัวเลือก [5]

เพื่อดูคุณสมบัติของตาราง คลิก คุณสมบัติของตาราง (Table properties) ลิงค์ [6] เพื่อลบตาราง คลิก ลบตาราง (Delete table) ตัวเลือก [7]

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback