cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะลิงค์ผู้เรียนกับบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร?

ฉันจะลิงค์ผู้เรียนกับบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร?

หากคุณ สมัครบัญชี Canvas ในฐานะ parent, คุณสามารถเพิ่มผู้เรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์ภายในโรงเรียนเดียวกันได้ นอกจากนี้ หากโรงเรียนจัดทำบัญชีผู้สังเกตการณ์ลิงค์กับผู้เรียนสำหรับคุณ คุณสามารถเพิ่มผู้เรียนเพื่อสังเกตการณ์ได้

เพื่อลิงค์ตัวคุณเองกับผู้เรียน คุณจะต้องกรอกรหัสการจับคู่เฉพาะผู้เรียน รหัสการจับคู่เป็นกรณีละเอียดอ่อนและใช้ได้เป็นเวลาเจ็ดวัน ผู้เรียนสามารถสร้างรหัสการจับคู่ได้จาก การตั้งค่าผู้ใช้ ของพวกเขา ผุ้ดูแลระบบและผู้สอนยังสามารถจัดทำรหัสเข้าคู่ได้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตที่สถานศึกษากำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสการจับคู่ ดู รหัสการจับคู่ - PDF คำถามที่พบบ่อย

คุณยังสามารถลบผู้เรียนที่สังเกตการณ์ได้จากเพจการสังเกตการณ์

หมายเหตุ:

  • คุณไม่สามารถเพิ่มผู้เรียนที่บัญชีของพวกเขาไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเดียวกับของคุณ (Canvas URL) เพื่อสังเกตการณ์ผู้เรียนในโรงเรียนอื่น คุณจะต้องสมัครบัญชีโดยการใช้ Canvas URL ของโรงเรียนนั้น
  • หากคุณไม่สามารถเข้าถึงบทเรียนของผู้เรียนทั้งหมด ตัวเลือกในการลิงค์ไปยังผู้เรียนเพิ่มเติมไม่สามารถใช้งานได้สำหรับคุณ

ค่าปรับตั้งการเปิดบัญชี

ค่าปรับตั้งการเปิดบัญชี

ในการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิก บัญชี (Account) ลิงค์ [1] และคลิก ค่าปรับตั้ง (Settings) ลิงค์ [2]

เปิดการสังเกตการณ์

เปิดการสังเกตการณ์

ในการสืบค้นผู้ใช้ คลิก การสังเกตการณ์ (Observing) ลิงค์

เพิ่มผู้เรียน

เพิ่มผู้เรียน

พิมพ์รหัสการจับคู่ใน รหัสเข้าคู่ผู้เรียน (Student Pairing Code) ช่อง [1] และคลิก เพิ่มผู้เรียน (Add Student) ปุ่ม [2]

ดูผู้เรียน

ดูผู้เรียน

ดูผู้เรียนที่จับคู่

ลบผู้เรียน

ลบผู้เรียน

เพื่อการสังเกตการณ์ผู้เรียน คลิก ลบ (Remove) ลิงค์

ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบ

เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบผู้เรียนออกจากรายชื่อผู้สังเกตการณ์ของคุณ คลิก ตกลง (OK) ปุ่ม

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback