cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะจัดทำการอภิปรายในบทเรียนในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ฉันจะจัดทำการอภิปรายในบทเรียนในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณอาจสามารถจัดทำการอภิปรายใหม่ในบทเรียนของคุณได้ การอภิปรายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนและแยกจาก การจัดทำการอภิปรายในกลุ่ม

หมายเหตุ:

  • หากไม่มีปุ่ม เพิ่มการอภิปราย (Add Discussion) แสดงอยู่ แสดงว่าผู้สอนของคุณจำกัดค่านี้ไว้ในบทเรียนของคุณ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่านี้ไม่มีผลกับการอภิปรายในกลุ่มต่าง ๆ ในบทเรียน
  • หากคุณเพิ่มไฟล์ในการอภิปราย ไฟล์นั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลบทเรียนในโฟลเดอร์ Unfiled

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

ในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิก การพูดคุย (Discussions) ลิงค์

เพิ่มการพูดคุย

คลิก เพิ่มการพูดคุย (Add Discussion) ปุ่ม

จัดทำการพูดคุย

จัดทำการพูดคุย

ป้อนชื่อการอภิปรายในช่อง ชื่อหัวข้อ (Topic Title) [1]

เพิ่มเนื้อหาการพูดคุยโดยการใช้กลุ่มผู้เรียน [2] เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Rich Content Editor

ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มเรียนย่อยทุกกลุ่มในบทเรียนของคุณจะสามารถดูและมีส่วนร่วมในการอภิปรายได้ หากต้องการกำหนดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้กับการอภิปรายของคุณโดยเฉพาะ ให้ใช้เมนูแสดงรายการ ส่งถึง (Post to) [3]

คุณยังสามารถแนบไฟล์ไปกับการอภิปรายของคุณได้ด้วย [4]

ตั้งค่าตัวเลือกการอภิปรายและความพร้อมใช้งาน

ตั้งค่าตัวเลือกการอภิปรายและความพร้อมใช้งาน

เลือกตัวเลือกสำหรับการอภิปรายของคุณ [1] และเพิ่มวันที่เพื่อกำหนดว่าจะให้เพื่อนร่วมชั้นของคุณสามารถดูและเข้าร่วมในการอภิปรายของคุณได้เมื่อไร [2]

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้กำหนดวันที่พร้อมใช้งานให้กับการอภิปรายของคุณ เพื่อนจะสามารถเข้าถึงการอภิปรายนั้นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างวันที่เปิดปิดภาคเรียนหรือเปิดปิดการเรียนของกลุ่ม

บันทึกการอภิปราย

บันทึกการอภิปราย

คลิก บันทึก (Save) ปุ่ม

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback