cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะเข้าร่วมกลุ่มในฐานะผู้ได้อย่างไร?

ฉันจะเข้าร่วมกลุ่มในฐานะผู้ได้อย่างไร?

คุณสามารถสมัครกลุ่มในบทเรียนของคุณได้หากผู้สอนของคุณเปิดใช้งานตัวเลือกการสมัครด้วยตนเอง

เปิดบุคคล

เปิดบุคคล

ในการสืบค้นบทเรียน คลิก บุคคล (People) ลิงค์

ดูกลุ่ม

ดูกลุ่ม

เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ของคุณ คลิก กลุ่ม (Groups) แท็บ [1]

คุณยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ของคุณผ่านเมนูตัวเลือก คลิก ตัวเลือก ไอคอน [2] และคลิก ดูกลุ่มผู้ใช้ (View User Groups) ลิงค์ [3]

เข้าร่วมกลุ่ม

เข้าร่วมกลุ่ม

ถัดจากชื่อของกลุ่มที่ใช้ได้ คลิก เข้าร่วม (Join) ลิงค์

ยืนยันการสมัครแบบกลุ่ม

ยืนยันการสมัครแบบกลุ่ม

ข้อความจะปรากฏที่ด้านบนของเบราว์เซอร์เพื่อยืนยันว่าคุณได้สมัครแบบกลุ่ม

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback