cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะใช้เพิ่มและแก้ไขข้อความในกลุ่มผู้เรียนในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร?

ฉันจะใช้เพิ่มและแก้ไขข้อความในกลุ่มผู้เรียนในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร?

คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับกลุ่มผู้เรียนรวมถึงประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจและแบบทดสอบ

คุณสามารถพิมพ์ข้อความและคุณสามารถคัดลอกและวางข้อความจากแหล่งข้อมูลอื่นไปยังกลุ่มผู้เรียน กลุ่มผู้เรียนยังมีเครื่องมือการจัดรูปแบบหลายอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อความของคุณได้

กลุ่มผู้เรียนรองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับการคัดลอกและการวางข้อความ

คัดลอกและวางโดยการใช้ PC

  • คัดลอก (Ctrl+C) และวาง (Ctrl+V)
  • คัดลอก (Ctrl+C) และวางโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ (Ctrl+V)

คัดลอกและวางโดยการใช้ Mac

  • คัดลอก (Command+C) และวาง (Command+V)
  • คัดลอก (Command+C) และวางโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ (Command+Option+Shift+V)

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจเลือกแสดงแบบอักษรอื่นสำหรับบทเรียนของคุณ แบบอักษรนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการกรอกข้อความกลุ่มผู้เรียน

ดูกลุ่มผู้เรียน

ดูกลุ่มผู้เรียน

เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขในประกาศ,ภารกิจ,การพูดคุยหรือหน้า กลุ่มผู้เรียนเปิดโดยค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มและจัดรูปแบบเนื้อหาโดยการใช้ แถบเมนู [1] หรือแถบเครื่องมือ [2]

เปิดชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

เปิดชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

กลุ่มผู้เรียนรองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ เพื่อดูหน้าต่างกับรายการชอร์ตคัทการสืบค้นแป้นพิมพ์ คลิก แป้นพิมพ์ ไอคอนหรือกด Alt+F8 (บนแป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+Fn+F8 (บนแป้นพิมพ์ Mac ) พร้อมกันบนแป้นพิมพ์

กรอกข้อความ

กรอกข้อความ

พิมพ์หรือวางข้อความที่คัดลอกไปยังกลุ่มผู้เรียน

ลบการจัดรูปแบบข้อความ

ลบการจัดรูปแบบข้อความ

เพื่อลบการจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ [1], และคลิก ล้างการจัดรูปแบบ ไอคอน [2]

หมายเหตุ: เพื่อดูไอคอนล้างการจัดรูปแบบ คุณอาจจะต้องคลิก ตัวเลือก ไอคอน [3]  

เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข [1] และคลิก ขนาดตัวอักษร (Font Size) เมนูส่วนแสดงรายการ [2], และเลือกขนาดตัวอักษรที่คุณต้องการใช้ [3] คุณสามารถเลือกจากขนาดตัวอักษร 8, 10, 12, 14, 18, 24, หรือ 36pt

เปลี่ยนรูปแบบข้อความ

เปลี่ยนรูปแบบข้อความ

เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข [1] และคลิก ย่อหน้า (Paragraph) เมนูส่วนแสดงรายการ [2], และเลือกรูปแบบข้อความที่คุณต้องการใช้ [3] เลือกจากหัวเรื่อง 2, หัวเรื่อง 3, หัวเรื่อง 4, รูปแบบที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและรูปแบบย่อหน้า

หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น หัวเรื่องหลักของประกาศ, ภารกิจ,การพูดคุย,หน้า,แบบทดสอบหรือแบบทดสอบจะเหมือนกับชื่อหรือชื่อที่คุณกรอกเมื่อมีการจัดทำรายการ

ข้อความระยะพิมพ์เดี่ยว

ข้อความระยะพิมพ์เดี่ยว

เพื่อจัดทำระยะพิมพ์เดี่ยวในกลุ่มผู้เรียน กด Shift+Enter (บนแป้นพิมพ์ PC) หรือ Shift+Return (บนแป้นพิมพ์ Mac) สิ่งนี้จะจัดทำตัวแบ่งบรรทัดแทนที่จะเป็นตัวแบ่งย่อหน้า

จัดรูปแบบข้อความเน้น

จัดรูปแบบข้อความเน้น

เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ [1]

เพื่อทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา คลิก ตัวหนา ไอคอน [2] หรือกด Command+B (แป้นพิมพ์Mac) หรือ Ctrl+B (แป้นพิมพ์ PC )

เพื่อทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง คลิก ตัวเอียง ไอคอน [3] หรือกด Command+I (แป้นพิมพ์Mac) หรือ Ctrl+I (แป้นพิมพ์ PC )

เพื่อขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก คลิก ขีดเส้นใต้ ไอคอน [4] หรือกด Command+U (แป้นพิมพ์Mac) หรือ Ctrl+U (แป้นพิมพ์ PC )

เมื่อจัดรูปแบบข้อความที่เลือกแล้ว ลูกศรจะแสดงเหนือตัวเลือกที่เลือก [5]

ลงสีและไฮไลท์ข้อความ

ลงสีและไฮไลท์ข้อความ

เลือกข้อความที่คุณต้องการลงสี [1]

เพื่อเปลี่ยนสีของข้อความ คลิก สีข้อความ ไอคอน [2]

เพื่อไฮไลท์ข้อความ คลิก สีพื้นหลัง ไอคอน[3]

เลือกสีจากเมนูส่วนแสดงรายการสี [4] คุณสามารถดูชื่อสีได้โดยการเลื่อนเมาส์ไว้เหนือไทล์สี [5]

เพื่อลบการจัดรูปแบบสี คลิก ลบสี ไอคอน [6]

เพื่อเลือกสีที่กำหนดเองสำหรับข้อความ คลิก สีที่กำหนดเอง ไอคอน [7]

เลือกสีที่กำหนดเอง

เลือกสีที่กำหนดเอง

ใช้จานสีเพื่อเลือกโทนสี [1] และเฉดสี [2] คุณยังสามารถกรอกรหัสสี RGB [3] หรือกรอกรหัสสี HEX [4] ดูสีที่กำหนดเองของคุณในหน้าต่างแสดงสี [5]

เพื่อปรับใช้สีไปยังข้อความของคุณ คลิก บันทึก (Save) ปุ่ม [6]

ตัวยกและข้อความตัวห้อย

ตัวยกและข้อความตัวห้อย

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความของคุณให้ปรากฏเป็นตัวยกหรือตัวห้อยได้ เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข [1]

เพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณเป็นตัวยก คลิก ตัวยก ไอคอน[2]

เพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณเป็นตัวห้อย คลิก ลูกศรตัวห้อย ไอคอน [3] และเลือก ตัวห้อย (Subscript) ตัวเลือก[4]

จัดแนวข้อความ

จัดแนวข้อความ

เพื่อจัดแนวข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ด้านหน้าข้อความที่คุณต้องการจัดแนว [1] และคลิก การจัดแนว ไอคอน [2] จากเมนูส่วนแสดงรายการ คุณสามารถเลือกจัดแนวข้อความไปยัง ซ้าย (Left) [3] ตรงกลาง (Center) [4] และ ขวา (Right) [5]

หมายเหตุ: เพื่อดูไอคอนการจัดแนว คุณอาจจะต้องคลิก ตัวเลือก ไอคอน [6]

ข้อความเยื้องเข้าและเยื้องออก

ข้อความเยื้องเข้าและเยื้องออก

เพื่อเยื้องข้อความ คลิก เยื้อง ไอคอน[1]

หากข้อความของคุณเยื้องเข้า คุณสามารถเยื้องออกข้อความของคุณ เพื่อเยื้องออกข้อความของคุณ คลิก ลูกศรเยื้อง ไอคอน [2] และคลิก เยื้องออก (Outdent) ตัวเลือก[3]

คุณสามารถคลิกตัวเลือกการเยื้องเข้าและเยื้องออกได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มหรือลดการเยื้องข้อความ

หมายเหตุ: เพื่อดูไอคอนการเยื้อง คุณอาจจะต้องคลิก ตัวเลือก ไอคอน [4]

จัดแนวทิศทางข้อความ

จัดแนวทิศทางข้อความ

เพื่อจัดแนวทิศทางของข้อความของคุณ คลิก รูปแบบ ลิงค์ในแถบเมนู [1] และเลือกทิศทาง ตัวเลือก [2] คุณสามารถจัดแนวข้อความของคุณจากซ้ายไปขวา [3] และจากขวาไปซ้าย [4]

จัดทำรายการหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

จัดทำรายการหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

เลือกข้อความที่คุณต้องการจะรวมไว้ในรายการของคุณ [1] และคลิก รายการ ไอคอน [2] คุณสามารถเลือกรูปแบบรายการหัวข้อย่อย [3] หรือรูปแบบรายการลำดับเลขหรือตัวอักษร [4]

หมายเหตุ: เพื่อดูไอคอนรายการ คุณอาจจะต้องคลิก ตัวเลือก ไอคอน [5]

ดูรายการหัวข้อย่อย

ดูรายการหัวข้อย่อย

ดูรายการหัวข้อย่อย

ดูรายการลำดับเลข

ดูรายการลำดับเลข

ดูรายการลำดับเลข

ดูเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

ดูเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

หากคุณโหลดซ้ำหรือออกจากเพจขณะแก้ไขเนื้อหาในกลุ่มผู้เรียน Canvas จะบันทึกเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติในแคชของเบราว์เซอร์นานถึงหนึ่งวัน เมื่อคุณโหลดหน้าซ้ำหรือกลับไปที่หน้าที่คุณกำลังแก้ไข Canvas แสดงข้อความระบุว่ามีเนื้อหาที่บันทึกอัตโนมัติอยู่ คุณสามารถ preview เนื้อหา,ละทิ้งเนื้อหาหรือโหลดเนื้อหาลงในกลุ่มผู้เรียน

หมายเหตุ:

  • เนื้อหาที่บันทึกอัตโนมัติไม่รับประกันคุณสมบัติและอาจไม่บันทึกเนื้อหาในบางสถานการณ์
  • ปริมาณพื้นที่จัดเก็บในเครื่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้
  • เนื้อหาบันทึกอัตโนมัติใช้งานได้เฉพาะในเพจที่มีหน้าต่างกลุ่มผู้เรียนเพียงหน้าต่างเดียวเท่านั้น
  • เนื้อหาบันทึกอัตโนมัติใช้งานได้เฉพาะในเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่คุณใช้เมื่อคุณจัดทำเนื้อหาต้นฉบับ

Preview เนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

Preview เนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

เพื่อ preview เนื้อหาบันทึกอัตโนมัติโดย Canvas คลิก Preview ปุ่ม

โหลดเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

โหลดเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

เพื่อโหลดเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติไปยังกลุ่มผู้เรียน คลิก ใช่ (Yes) ปุ่ม [1] เพื่อทิ้งเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ คลิก ไม่ (No) ปุ่ม [2]

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิก บันทึก (Save) ปุ่ม

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้กลุ่มผู้เรียนในการพูดคุย ปุ่มบันทึกอาจปรากฏเป็นปุ่มตอบกลับโพสต์

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาที่จัดทำในกลุ่มผู้เรียน

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback