cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe exporteer ik cijfers vanuit de Cijferlijst?

Hoe exporteer ik cijfers vanuit de Cijferlijst?

Je kunt scores vanuit de Cijferlijst exporteren en ze als CSV-bestand downloaden naar je computer. Exports worden eerst gesorteerd op opdrachtgroep zoals ze op de indexpagina Opdrachten worden weergegeven en vervolgens op opdrachtplaatsing binnen de opdrachtgroep.

Opmerkingen over CSV-bestanden:

 • Sommige kolommen in het CSV-bestand zijn alleen-lezen en worden berekend op basis van regels of percentages die zijn ingesteld in Canvas. Alle wijzigingen aan deze kolommen worden genegeerd wanneer je het bestand opnieuw naar je cursus uploadt.
 • Voor opdrachtgroepkolommen geldt dat wijzigingen aan opdrachtscores automatisch worden opgenomen in de berekening van de opdrachtgroep in de Cijferlijst.
 • In CSV-downloads worden meerdere beoordelingsperioden meegenomen. De Cijferlijst exporteert de beoordelingsperiode die wordt bekeken in de Cijferlijst. Als voor Alle beoordelingsperioden niet de mogelijkheid is ingeschakeld om totaalcijfers te bekijken, worden kolommen met totaalscores en totalen van opdrachtgroepen niet in de download opgenomen.
 • De totaalscore die wordt weergegeven in de Cijferlijst staat voor de score van elke cursist op het moment dat deze wordt bekeken. Hierbij wordt rekening gehouden of de cursusleider verborgen opdrachten, inleverdatums voor opdrachten, enzovoort, heeft. De CSV-download bevat alleen-lezen kolommen voor huidige en eindscores. De huidige score staat voor het totaal waarbij niet-ingeleverde opdrachten worden genegeerd en de eindscore telt niet-ingeleverde opdrachten als nul. Verborgen opdrachten zijn niet-gepubliceerde cijfers. Ze worden weergegeven in afzonderlijke kolommen voor respectievelijk niet-gepubliceerde huidige score en niet-gepubliceerde eindscore .
 • Als een cursist een opdracht meerdere keren heeft ingeleverd, is in het CSV-bestand alleen de laatste inlevering opgenomen.
 • Voltooide en inactieve inschrijvingen worden niet in het CSV-bestand opgenomen, tenzij de respectievelijke optie Voltooide inschrijvingen tonen (Show Concluded Enrollments) of Inactieve inschrijvingen tonen (Show Inactive Enrollments) is ingeschakeld in het instellingenmenu van de Cijferlijst.
 • Voltooide/niet-voltooide opdrachten worden weergegeven als volledig of zonder cijfer (voor een opdracht van 10 punten is dat dan 10 of 0).
 • Exportbestanden van de Cijferlijst worden automatisch opgeslagen in je gebruikersbestanden in de map Niet-gearchiveerd.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Scores exporteren

Scores exporteren

Klik op de knop Export [1] en vervolgens op de link CSV-bestand (CSV File) [2].

Wanneer de export is voltooid, downloadt Canvas het CSV-betand automatisch naar je computer.

Huidige scores exporteren

Als je de pagina tijdens het exporteren verlaat, wordt het CSV-bestand als een eerdere download weergegeven in de vervolgkeuzelijst voor exporteren in de Cijferlijst zodat het bestand nogmaals kan worden gedownload. De Cijferlijst laat de datum en tijd zien waarop je de export hebt aangevraagd.

Als je na het exporteren van een bestand wijzigingen in de Cijferlijst hebt aangebracht en je een nieuw bestand wilt exporteren, klik je nogmaals op de link CSV-bestand.

Opmerkingen:

 • Exportbestanden van de Cijferlijst bevatten de datum en tijd van de download om onderscheid te maken tussen meerdere exports. De naam van het exportbestand heeft de indeling JJJJ-MM-DDTUUMM, gevolgd door de naam van de cursus.
 • Exportbestanden van de Cijferlijst worden automatisch opgeslagen in je gebruikersbestanden in de map Niet-gearchiveerd.

Scores bewerken

Scores bewerken

Bewerk de scores in Microsoft Excel. Sla het bestand op als een CSV-bestand.

Nadat je de wijzigingen hebt aangebracht, kun je het bestand uploaden naar je cursus.

Alleen-lezenkolommen weergeven

De CSV-download bevat alleen-lezenkolommen met huidige scores en eindscores. Deze kolommen worden weergegeven voor elke opdrachtgroep in een cursus en voor eindscores van cursussen.

 1. Huidige score: Laat de scores voor ingeleverde, niet-verborgen opdrachten zien
 2. Niet-gepubliceerde huidige score: Geeft scores aan voor ingeleverde en verborgen opdrachten, maar scores van niet-verborgen opdrachten worden uitgesloten
 3. Eindscore: Geeft de totale score aan, waarbij niet-ingeleverde opdrachten de score 0 krijgen en verborgen opdrachten uitgesloten worden
 4. Niet-gepubliceerde eindscore: Geeft de totale score aan, waarbij niet-ingeleverde opdrachten de score 0 krijgen en verborgen opdrachten opgenomen worden
 5. Huidig cijfer: Staat voor het cursuscijfer op basis van ingeleverde, niet-verborgen opdrachten
 6. Niet-gepubliceerd huidig cijfer: Staat voor het cursus cijfer op basis van ingeleverde en verborgen opdrachten, maar scores van niet-ingeleverde opdrachten worden uitgesloten
 7. Eindcijfer: Geeft het cursuscijfer aan, waarbij niet-ingeleverde opdrachten de score 0 krijgen en verborgen opdrachten uitgesloten worden
 8. Niet-gepubliceerd eindcijfer: Geeft het eindcijfer van de cursus aan, waarbij niet-ingeleverde opdrachten de score 0 krijgen en verborgen opdrachten opgenomen worden
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback