cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
pamela_melhus
Community Member

Favoritt emner [Favorite topics]

hvordan merker jeg et emne slik at den blir registrert som "favoritt" og vil vises i Dashboard emner?

Translation from Google Translate:

how do I mark a topic so that it is registered as "favorite" and will appear in Dashboard topics?

0 Kudos
0 Replies