cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ändrar jag start- och slutdatum för en kurs i användargränssnittet för den Klassiska kurstillgängligheten?

Hur ändrar jag start- och slutdatum för en kurs i användargränssnittet för den Klassiska kurstillgängligheten?

Om dina alternativ för kursdeltagande eller kursdatafält visas annorlunda kan din institution har aktiverat funktionen Ny kurstillgänglighet (New Course Availability). Funktionen Ny kurstillgänglighet i användargränssnittet kommer att ersätta det klassiska användargränssnittet i en framtida version. Visa mer information om att ändra kursdatum med Klassisk kurstillgänglighet i användargränssnittet.

Som standard ärver kurserna terminsdatumen som ställts in för hela din institution. Som instruktör kan du dock behöva ändra start- och slutdatum för din kurs. Datum kan vara kortare än eller överlappa med terminsdatum.  För mer information, se det interaktiva flödesdiagramet Synlighet och deltagande i studentkurser (Student Course Visibility and Participation).

Datum för gräns för användardeltagande

Du kan ange huruvida studenter kan delta i kursen under de angivna kursdagarna i kryssrutan Student Participation (Studendeltagande). Deltagande innebär att eleverna kan lämna in uppgifter, posta diskussioner, ladda upp filer, eller delta i någon annan handlingsbaserad uppgift inom en kurs. Om du begränsar studenterna till att endast kunna delta i kursen, kan de acceptera kursinbjudan, få tillgång till kursen och titta på innehåll, men de kan inte delta fullt ut förrän kursens första dag. När kursen avslutas placeras kursen i ett skrivskyddat tillstånd.

Åsidosättningsdatum för kurs

Åsidosättningsdatum för kurser skapas endast om kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) väljs i samband med att start- och slutdatum skapas (båda datumen krävs). Om kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) inte väljs i kursinställningarna, kan studenter delta i kursen före och efter start- och slutdatum, och deltagandedatumen kommer att följa terminsdatumen.

Att tänka på i Översikten

Kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) kan även påverka kurser som har markerats som favoriter och visas i Översikten. Om en kurs innehåller ett åsidosättningsdatum och kryssrutan Student Participation är markerad, kan inte studenter delta i kursen efter slutdatumet och kursen tas bort från Översikten.

Dessutom, om kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) inte är markerad visas fortfarande kursen i Översikten som en favoritkurs efter slutdatumen eftersom kursen fortfarande tillåter aktivt deltagande. Kursen tas inte bort förrän kursen slutförs enligt terminsdatumen. Men kursdatumen avgör fortfarande placeringen av en kurs i en students förra, aktuella eller framtida registrering oavsett termindatumen.

Begränsa kursåtkomst

Om du inte vill att studenter ska kunna visa innehåll i kursen före startdatumet kan du alltid hindra studenterna från att komma åt innehållet i kursinställningarna. Du kan också välja att begränsa all åtkomst till kurs efter att kursen slutförts.

Anteckningar: Du kan bara ändra kursens slutdatum när din registrering är aktiv. Kursdatum kan inte ändras när din registrering har slutförts för kursen.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna Kursinformation

Öppna Kursinformation

Klicka på kursinnehålls-fliken.

Ställ in startdatum

Ställ in kursstartdatum

Klicka på Starta (Starts) kalender ikonen [1]. Välj ett nytt startdatum för kursen [2].

Ställ in slutdatum

Ställ in slutdatum

Klicka på ikonen Slutar (Ends) [1]. Välj ett nytt slutdatum för kursen [2].

Visa datumvarning

Anteckningar:

Begränsa studentdeltagande

Begränsa studentdeltagande

Om du inte vill låta studenter att delta i kursen utanför kursdatumen ska du markera kryssrutan Students can only participate in the course between these dates (Studenter kan endast delta i kursen mellan dessa datum) [1]. Om du markerar den här kryssrutan skapas en kursåsidosättning och skriver över termindatumen. Studenter kan endast delta i kursen mellan kursdatumen och kursen kommer att vara i ett skrivskyddad läge utanför kursdatumen.

Den här kryssrutan påverkar endast student- och observatörsroller. För alla andra roller gäller terminsdatumen.

Anteckningar:

  • Åsidosättningsdatum för kurser skapas endast när kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) är markerad.
  • Om kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) inte markeras i kursinställningarna kan studenter delta i kursen före och efter start- och slutdatum, och deltagande alltid kommer att följa terminsdatumen.
  • Om kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) inte är markerad avgör kursdatumen placeringen av kursen i studentens förra, aktuella och framtida registreringslista.

Begränsa kursåtkomst

Begränsa kursåtkomst

Du kan även ha möjlighet att ändra studentåtkomstinställningar för att tillåta eller begränsa att studenter visar kursen före start- eller slutdatum. När denna har valts går det inte att komma åt kursen utanför kursdatumen. Om kursdatumen inte är ifyllda gäller terminens datum.

Uppdatera Kursinformation

Uppdatera Kursinformation

Klicka på knappen Uppdatera kursinformation (Update Course Details).

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback