cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur använder jag ikoner och färger i Omdömesboken?

Hur använder jag ikoner och färger i Omdömesboken?

Det finns olika ikoner och färger i den nya bedömningsöversikten. Beroende på dina omdömes-uppgifter (manuellt eller på annat sätt), kommer du att se andra ikoner eller färger.

Ikonerna och färgerna är helt enkelt indikatorer i bedömningsöversikten som hjälper dig att bedöma kurser. Alla uppgifter ingår i en students totala omdöme såvida de inte är undantagna uppgifter.

Ikoner Inlämningstyp

Följande ikoner representerar olika uppgiftsfunktioner i omdömesboken:

 • Diskussionsikon [1]: Bedömd diskussion inlämnad, men har inte bedömts
 • Dokumentikon [2]: Uppladdning av fil skickad eller uppgift med externt verktyg skickad, inte betygsatt
 • Textikon [3]: Textinmatning skickad, inte betygsatt
 • Ikon Uppladdning misslyckades [4]: Uppladdning av inlämning av Google Drive- eller Microsoft Office 365-uppgift misslyckades.
 • Ikon Uppladdning [5]: Inlämning av Google Drive- eller Microsoft Office 365-uppgift placerad i kö för uppladdning.
 • Ikon Bildband [6]: Mediainspelning skickad, inte betygsatt
 • Ikon Länk [7]: Webbplats-URL skickad, inte betygsatt
 • Quiz-ikon [8]: Quiz inlämnad, inte helt betygsatt (innehåller frågor som måste betygsättas manuellt eller ett quizpoäng som skickas in automatiskt har raderats och måste tilldelas igen); kan också visa om en quiz har redigerats och inkluderar större ändringar som påverkar quizpoängen, som t.ex. radering av frågor eller radering av quizsvar och kräver en betygsättare som läser manuellt.
 • Tystad Länk [9]: Uppgift tystad.
  • När viktade uppgiftsgrupper inte är aktiverade, inkluderar den totala kolumnen en varningsikon som meddelar att omdömet du ser skiljer sig från omdömet studenterna ser därför att en eller flera betygsatta uppgifter är tystade.
  • Om en uppgiftskolumn visar en tystad ikon och alla celler är utgråade, är uppgiften anonym, modererad eller båda.

Typer av betygsättning

Varje typ av betygsättning visas på olika sätt i omdömesboken. Här kan du se hur varje betygsättningstyp är representerad.

 • Tankstreck [1]: Ingen inlämning
 • Siffra [2]: Poängomdöme
 • Kryss-ikon [3]: Komplett omdöme
 • X-ikon [4]: Inkomplett omdöme
 • Bokstav [5]: Bokstavsomdöme
 • Procenttal [6]: Procenttals-omdöme
 • GPA [7]: GPA-skala
 • EX [8]: Ursäktad uppgift

 

Obs! I kolumnen Totalt, ser du ett procenttal som representerar ditt toala omdöme vid den tidpunkten. Intill procenttalet ser du bokstavsomdömet du har, baserat på det procenttalet.

Differentierade uppgifter

Differentierade uppgifter

Om din kurs använder differentierade uppgifter, inkluderar studenter som inte tilldelades en uppgift, betygsatt diskussion, eller en quiz inte ett tankstreck i sina inlämningsceller. Dessutom är cellerna utgråade.

Varningsikoner

Varningsikoner

Följande ikoner representerar olika varningar i omdömesboken:

 • Blå varningsikon [1]: Meddelar dig att uppgiften är del av en uppgiftsgrupp utan att några poäng är möjliga och kan inte inkluderas i den slutliga beräkningen av omdöme eller så ingår uppgiften inte i det slutliga omdömet.
 • Svart varningsikon [2]: Meddelar dig att den slutliga poängen inte inkluderar en av uppgiftsgrupperna därför att gruppen har noll möjliga poäng (varningen talar om för dig vilken uppgiftsgrupp som påverkas). Denna ikon visas endast i den totala kolumnen som är relaterad till fel i uppgiftsgrupp. 

 

Du kan korrigera varningar i uppgiftsgrupp genom att se till att en viktad uppgiftsgrupp har en uppgift som är värd mer än noll poäng, eller, om en uppgift antas ha noll poäng, lägga till ytterligare en uppgift med mer än noll poäng till uppgiftsgruppen.

Färger

Det finns olika färger med olika betydelser i Omdömesboken. Här kan du se vad varje färg representerar:

 • Gul skiftning [1]: Återinlämnad uppgift
 • Rosa skiftning [2]: Sen inlämning
 • Grå linjerad skiftning [3]: Sänkt omdöme

Stängda Betygsättningsperioder

Stängda Betygsättningsperioder

Om din kurs använder flera bedömningsperioder, blir inlämningscellerna för hela uppgiften i en bedömningsperiod utgråade i bedömningsöversikten. Uppgifter som befinner sig i en stängd betygsperiod kan inte ändras.

Ikoner för verktyg för bedömning av ursprung

Ikoner för verktyg för bedömning av ursprung

Om du har skapat en uppgift som använder orginalitetskontroll visar bedömningsöversikten en ikon för orginalitetspoäng i studenternas senaste inlämningar. För att se information om poängen, klicka på ikonen och se mer information i SpeedGrader:

 • Grå ikon [1]: Ursprungsrapport har inte genererats än
 • Färgikon [2]: Originalitetsrapporten har returnerat en poäng. Färgen baseras på ett procentvärde för originalitet för studentens senaste inlämning.


If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback