cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur exporterar jag omdömen från Omdömesboken?

Hur exporterar jag omdömen från Omdömesboken?

Du kan ladda ner poäng från Omdömesboken som en CSV-fil. Exporter ordnas efter första uppgiftsgrupp när de visas på indexsidan Uppgifter, sedan efter uppgiftsplacering i en uppgiftsgrupp.

Noteringar om CSV filer:

 • En del kolumner som syns i CSV filen är skrivskyddade kolumner som beräknats med regler eller procenttal i Canvas. Alla ändringar som görs i dessa kolumner kommer att ignoreras när ni återuppladdar filen till er kurs.
 • För uppgiftsgruppers kolumner, kommer ändringar gjorda till poängen automatiskt att inkluderas i uppgiftens gruppkalkylering i Betygsboken.
 • CSV-hämtningar stöder flera betygsperioder. Betygsboken exporterar betygsättningsperioden som ses i Betygsboken. För alla betygsperioder, om alternativet att visa totala betyg inte är aktiverat, inkluderas inte sammanräkningen för kolumnerna Total Poäng och uppgiftsgrupper i hämtningen.
 • Totalpoängen som visas i Gradebook återspeglar varje students poäng vid visningstillfället, med hänsyn till huruvida instruktören har tystade uppgifter, uppgiftsdatum, etc. CSV-hämtningen inkluderar skrivskyddade kolumner för nuvarande och slutliga poäng. Nuvarande poäng reflekterar den totala summan och ignorerar icke inlämnade uppgifter, och slutgiltiga poäng ifrån oinlämnade uppgifter som noll. Tystade uppgifter är ej postade betyg och visas i separata kolumner för respektive aktuellt poängtal och obestämt slutresultat.
 • Om en student har lämnat in en uppgift flera gånger, kommer CSV filen endast att räkna med den allra senaste inlämningen.
 • Slutförda och inaktiva registreringar är inte inkluderade i CSV-filen om inte deras respektive alternativ Visa slutförda registreringar(Show Concluded Enrollments) eller Visa inaktiva registreringar (Show Inactive Enrollments), är aktiverade i inställningsmenyn för bedömningsöversikten.
 • Avslutade/ofullständiga uppgifter visas som fullständiga eller utan poäng (t.ex. för en uppgift med 10 poäng, 10 eller 0).
 • Exportfiler för bedömningsöversikten sparas automatiskt till dina användarfiler i mappen Oarkiverade (Unfiled).

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Exportera poäng

Exportera poäng

Klicka knappen Export (Export) [1], klicka sedan länken för CSV-filen.

När exporten är färdig kommer Canvas att ladda ner CSV filen automatiskt.

Exportera nuvarande resultat

Om ni navigerar bort ifrån sidan under exporten kommer CSV filen att komma upp som en tidigare nerladdning i Betygsbokens export rullgardinsmeny så att den kan laddas ner igen. Gradebook visar datum och tid då du begärde exporten.

Om du har gjort ändringar i Gradebook efter att ha exporterat en fil, och vill exportera en ny fil, klickar du på länken CSV File igen.

Anteckningar:

 • Gradebook exportfiler inkluderar datum och tid för hämtningen för att skilja mellan flera exporter. Export-filnamn-formatet är ÅÅÅÅ-MM-DDTHHMM följt av kursnamnet.
 • Exportfiler för bedömningsöversikten sparas automatiskt till dina användarfiler i mappen Oarkiverade (Unfiled).

Redigera Poäng

Redigera Poäng

Redigera poängen i Microsoft Excel. Försäkra er om att spara filen som en .csv fil.

När ni väl har gjort era förändringar kan ni ladda upp den till era kurser.

Visa skrivskyddade kolumner

Csv-nedladdningen inkluderar skrivskyddade kolumner som visar nuvarande och slutliga poäng. De här kolumnerna visas för varje uppgiftsgrupp i en kurs och för slutgiltiga kursomdömen.

 1. Nuvarande poäng: Återspeglar poäng för inlämnade, aktiverade uppgifter
 2. Ej publicerad nuvarande poäng: Återspeglar poäng för inlämnade och tystade uppgifter, men exkluderar poäng för ej inlämnade uppgifter
 3. Slutlig poäng: Återspeglar total poäng, inklusive ej inlämnade uppgifter som noll men exklusive tystade uppgifter
 4. Ej publicerad slutlig poäng: Återspeglar total poäng, inklusive ej inlämnade uppgifter som noll och tystade uppgifter
 5. Nuvarande omdöme: Återspeglar kursomdöme baserat på inlämnade, otystade uppgifter
 6. Ej publicerat nuvarande omdöme: Återspeglar kursomdöme baserat på inlämnade och tystade uppgifter, men exkluderar poäng för ej inlämnade uppgifter
 7. Slutomdöme: Återspeglar kursomdömet, inklusive ej inlämnade uppgifter som noll men exklusive tystade uppgifter
 8. Ej publicerat slutomdöme: Återspeglar övergripande kursomdöme, inklusive ej inlämnade uppgifter som noll och tystade uppgifter


If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback