cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas Distributionsanteckningar (2021-09-01)

SVENSKA Canvas Distributionsanteckningar (2021-09-01)

SVENSKA Canvas Distributionsanteckningar (2021-09-01) - Google Docs

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att fixa buggar, förbättra prestanda och förbereda sig för nya funktioner. Dessa implementeringar äger rum varannan vecka och kan testas i betamiljön före produktionsdistributionsdatumet som anges i titeln på detta dokument.

Distribuera anteckningar anger anmärkningsvärda förändringar i distributionen. Fixade buggar finns i Kända problem (Endast engelska). För frågor som är specifikt relaterade till språk, se Språk etiketten.

Was this article helpful? Yes No