AnsweredAssumed Answered

Funksjonsvalg

Question asked by Ian McKelvey on Aug 24, 2018
Latest reply on Aug 27, 2018 by Stefanie Sanders

Hva betyr egentlig "Ikke-poenggivende vurderingsevne" i funksjonsvalg i innstillinger?

 

Translation from Google Translate:
What does "Non-Pointing Evaluation" really mean in Function Selection in Settings?

Outcomes