AnsweredAssumed Answered

Modul for navngitte studenter - ikke alle

Question asked by Mona Evelyn Flognfeldt on Oct 21, 2018
Latest reply on Oct 24, 2018 by Kona Jones

Kan jeg lage en mappe i en modul, eventuelt en modul som er reservert for spesielle studenter, altså ikke åpen for alle?

 

Translated using Google Translate (Oversatt ved hjelp av Google Translate)

 

Subject: Module for Named Students - Not All

Message: Can I create a folder in a module, optionally a module reserved for special students, thus not open to everyone?

Outcomes