AnsweredAssumed Answered

Tillgängligt för studenter att se inlägg

Question asked by Göran Karlsson on Mar 30, 2019
Latest reply on Mar 31, 2019 by Kona Jones

Jag vill att mina studenter skall kunna lämna in manus och också kunna läsa varandras manus men de kan bara se sina egna i vyn. Hur gör jag?

 

Det här meddelandet har översatts med hjälp av Google Translate.

 

Subject: Available for students to see posts

Message: I want my students to be able to submit scripts and also be able to read each other's scripts but they can only see their own in the view. How do I?

Outcomes