AnsweredAssumed Answered

Å fjerne URL fra importerte bilder fra flicr? [Removing URLs from Imported Images from Flicr?]

Question asked by Cato tandberg on May 15, 2019
Latest reply on Nov 19, 2019 by chofer@morainepark.edu

Å fjerne URL fra importerte bilder fra flicr?

Jeg ønsker å bruke test funksjon til artsbestemmelse og bilder fra flicr som objekt som skal kjennes igjen. Problemet er da er at ved å sette bilde rett inn fra Flicr følger det en URL med slik at bilde, kilde og andre opplysninger kan klikkes frem, det samme gjelder funksjonen - sammenlign med google... da blir testen meningsløs, den blir bokstavelig atlt klikkløsbar. Vet noen løsningene? 

 

Translation from Google Translate:

Removing URLs from Imported Images from Flicr?

I want to use test function for species determination and pictures from flicr as object to be recognized. The problem then is that by inserting an image directly from Flicr, a URL is included so that the image, source and other information can be clicked forward, the same applies to the function - compare to google ... then the test becomes meaningless, it becomes literally atlt klikkløsbar. Do any solutions know?

Outcomes