AnsweredAssumed Answered

New Gradebook - the correct feedback not visible

Question asked by Linda Kajonious on Jul 17, 2019
Latest reply on Jul 18, 2019 by Linda Kajonious

In the New Gradebook, all the assessments of my students on one of the assignments have been changed from green check or X, to written out with letters "not yet finished".

When I click on an individual assignemnt I can see the written assessment that I have given, for instance the green check for "done" - but what I see in the column is still "Not yet finished". What has happened, and how to I change it so the correct feedback again is visible in the coulumn for the assignment?

 

I New Gradebook, har omdömet på alla mina studenter på en av uppgifterna ändrats från grön bock (=färdig) eller X (=ännu inte färdig) till utskrivet i text "Ännu inte färdig". 

När jag klickar på en enskild uppgift ser jag att omdömet fortfarande är rätt  - att det "där bakom" står så som jag skrivit, t.ex. "färdig" - men det som syns i kolumnerna är alltså "Ännu inte färdig". Varför är det så, och hur ändrar jag så att det rätta omdömet blir synligt i kolumnen igen?

Outcomes