AnsweredAssumed Answered

Följa GDPR [Follow GDPR]

Question asked by Linda Bruce on Nov 19, 2019
Latest reply on Nov 19, 2019 by nr2522@columbia.edu

På min skola är elevernas Canvas-konto kopplat till deras Google-konto. När de slutar på skolan, så avslutas deras Google-konto, men vad händer med alla information som finns om eleven i Canvas? Skall vi rensa sådant manuellt?

Detta är en GDPR-fråga.

/Linda

 

Translation from Google Translate:

At my school, the students' Canvas account is linked to their Google Account. When they quit school, their Google account ends, but what happens to all the information available about the student in Canvas? Should we clear such things manually?

This is a GDPR issue.

Outcomes