cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะเพิ่มหรือแก้ไขภารกิจในภารกิจได้อย่างไร?

ฉันจะเพิ่มหรือแก้ไขภารกิจในภารกิจได้อย่างไร?

เมื่อคุณ จัดทำภารกิจ, คุณจะเพิ่มรายละเอียดสำหรับภารกิจ เช่น คำอธิบาย, ประเภทผลงานจัดส่งไฟล์และค่าคะแนน

หากคุณ จัดทำเชลล์ภารกิจ, คุณจะต้องแก้ไขภารกิจเพื่อเพิ่มรายละเอียดภารกิจ

ค่าปรับตั้งภารกิจจะยังคงจดจำและแสดงค่าปรับตั้งที่จัดทำหรือแก้ไขในภารกิจก่อนหน้าในบทเรียนเสมอ โปรดทราบว่าคุณสมบัตินี้ใช้กับค่าปรับตั้งเท่านั้น ไม่รวมวันครบกำหนดของภารกิจ

หมายเหตุ:

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิก ภารกิจ (Assignments) ลิงค์

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

เพื่อเปิดภารกิจที่มีอยู่ คลิกชื่อของภารกิจ [1]

เพื่อจัดทำภารกิจใหม่ คลิก เพิ่มภารกิจ (Add Assignment) ปุ่ม [2]

แก้ไขภารกิจ

แก้ไขภารกิจ

คลิก แก้ไข (Edit) ปุ่ม

แก้ไขรายละเอียดภารกิจ

พิมพ์ชื่อภารกิจใน ชื่อภารกิจ (Assignment Name) ช่อง [1] หากคุณจัดทำภารกิจเป็นเชลล์ภารกิจ จะมีการเติมข้อมูลในช่องนี้ให้คุณ แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้หากจำเป็น

ใช้กลุ่มผู้เรียนเพื่อเพิ่มรูปภาพ,ข้อความ,ลิงค์,สมการหรือแทรกสื่อ[2]

หมายเหตุ:

  • เมื่ออัพโหลดเอกสารไปยังกลุ่มผู้เรียนใหม่จากภารกิจ ไฟล์จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์สื่อที่อัพโหลดในไฟล์บทเรียนและจะมีค่าเริ่มต้นเป็นสถานะซ่อน ผู้เรียนสามารถดูไฟล์เมื่อมีภารกิจพร้อมใช้งานสำหรับพวกเขา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของไฟล์
  • หากมีการจัดทำภารกิจโดยไม่มีรายละเอียด รายละเอียดภารกิจจะแสดงข้อความเริ่มต้นอธิบายว่าไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพิ่มไว้สำหรับภารกิจดังกล่าว
คะแนนภารกิจ & กลุ่ม

กรอกคะแนนสำหรับภารกิจของคุณใน คะแนน (Points) ช่อง [1] เลือกกลุ่มภารกิจสำหรับภารกิจใน กลุ่มภารกิจ (Assignment Group) เมนูส่วนแสดงรายการ [2]

หากคุณจัดทำภารกิจเป็นเชลล์ภารกิจ ช่องคะแนนและกลุ่มภารกิจจะถูกเติมให้คุณ คุณสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้หากจำเป็น

หมายเหตุ: คะแนนที่เป็นไปได้ต้องตั้งค่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าศูนย์สำหรับภารกิจที่มีประเภทการให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์,คะแนน,เกรดแบบตัวอักษรหรือเกรด GPA

เปลี่ยนคะแนนที่เป็นไปได้

เปลี่ยนคะแนนที่เป็นไปได้

หากคุณเปลี่ยนคะแนนที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจที่มีอยู่ด้วยผลงานจัดส่งที่มีการให้เกรด คุณจะต้องปรับเกรดภารกิจใหม่ ข้อความเตือนนี้ใช้กับการให้เกรดประเภทใดก็ได้ที่มีผลงานจัดส่งภารกิจ รวมถึงการเปลี่ยนคะแนนจากหรือเป็นศูนย์

เลือกประเภทการให้เกรด

เลือกประเภทการให้เกรด

ใน แสดงเกรดตาม (Display Grade as) เมนูส่วนแสดงรายการ เลือกวิธีการที่คุณต้องการใช้ในการให้เกรด คุณให้เกรดภารกิจตามเปอร์เซ็นต์, สำเร็จ/ไม่สำเร็จ,คะแนน, เกรดแบบตัวอักษร, มาตราส่วน GPA หรือตั้งค่าเป็น "ไม่ได้ให้เกรด" ได้

หมายเหตุ: ประเภทการให้เกรดคือวิธีการที่คะแนนภารกิจจะแสดงในสมุดบันทึกเกรด ตัวอย่างเช่น ภารกิจมูลค่า 10 คะแนนถูกตั้งค่าให้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ผู้เรียนที่ได้รับคะแนน 8/10 คะแนนในภารกิจจะแสดงเป็น 80 ในสมุดบันทึกเกรด หากมีการใช้เกรดแบบตัวอักษร เรียนรู้วิธีการจัดทำ รูปแบบการให้เกรด และ ปรับใช้รูปแบบการให้เกรด ไปยังภารกิจ

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

ใน ประเภทผลงานจัดส่ง (Submission Type) เมนูส่วนแสดงรายการ เลือกประเภทผลงานจัดส่งที่คุณต้องการยอมรับสำหรับภารกิจ โดยค่าเริ่มต้น ประเภทผลงานจัดส่งจะถูกตั้งค่าเป็นออนไลน์

  • ไม่มีผลงานจัดส่ง คือการที่เมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจใน Canvas ภารกิจประเภทนี้สามารถใช้เพื่อจัดทำคอลัมน์พิเศษในสมุดบันทึกเกรดหรือเมื่อคุณต้องการจัดทำภารกิจที่มีคะแนนหลายคะแนน ประเภทผลงานจัดส่งจะไม่ปรับใช้กับภารกิจที่ไม่มีการให้เกรด
  • ออนไลน์ คือการที่เมื่อคุณต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจของพวกเขาโดยการใช้ Canvas
  • แบบกระดาษ คือการที่เมื่อคุณต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจมาให้คุณแต่ส่งไม่ผ่าน Canvas ภารกิจประเภทนี้ปรับใช้กับบทเรียนแบบเห็นหน้ากันตามแบบดั้งเดิมาหรือบทเรียนแบบผสมเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนภารกิจระหว่างอยู่ในชั้นเรียน แต่คุณยังต้องการจัดทำคอลัมน์ในสมุดบันทึกเกรด Canvas เพื่อจุดประสงค์ในการให้เกรด
  • เครื่องมือจากภายนอก คือเมื่อคุณต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจโดยใช้แอพภายนอก (LTI) ที่เปิดใช้งานสำหรับบทเรียนของคุณ คุณจะต้องกรอก URL สำหรับเครื่องมือจากภายนอก

 

ค่าปรับตั้งภารกิจจะยังคงจดจำและแสดงค่าปรับตั้งที่จัดทำหรือแก้ไขในภารกิจก่อนหน้าในบทเรียนเสมอ ขึ้นอยู่กับภารกิจก่อนหน้านี้ อาจมีการเลือกตัวเลือกเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกถูกเลือกสำหรับคุณ

หมายเหตุ: ไม่มีผลงานจัดส่งและภารกิจแบบกระดาษยังคงปรากฏให้ผู้เรียนเห็นในหน้าภารกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน เป็นการดีที่สุดที่จะจดบันทึกในคำอธิบายเกี่ยวกับภารกิจเพื่อที่ผู้เรียนจะได้รู้ว่าต้องมีผลงานจัดส่งหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น ควรจะส่งอย่างไร  

เลือกการดำเนินการผลงานจัดส่ง

เลือกการดำเนินการผลงานจัดส่ง

หากคุณเลือกประเภทผลงานจัดส่งออนไลน์ คุณสามารถ จำกัดการดำเนินการผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจ

จัดทำภารกิจกลุ่ม

จัดทำภารกิจกลุ่ม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานจัดส่งภารกิจ Canvas ให้คุณตั้งค่าภารกิจเป็น ภารกิจกลุ่ม คุณยังสามารถเลือกให้เกรดผู้เรียนเป็นรายบุคคลในภารกิจกลุ่มได้อีกด้วย

ต้องการความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ต้องการความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการให้ผู้เรียนทบทวนงานของกันและกัน คุณสามารถ จัดทำภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง สำหรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็น คุณสามารถเลือกกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

อนุญาตการให้เกรดแบบมีการปรับประสานและไม่ระบุชื่อ

อนุญาตการให้เกรดแบบมีการปรับประสาน

หากคุณต้องการตั้งค่าภารกิจที่มีการตรวจทานเพิ่มเติม คุณอาจเปิดใช้งานการให้เกรดแบบมีการปรับประสาน,การให้เกรดแบบไม่ระบุชื่อหรือทั้งสองอย่าง การให้เกรดแบบมีการปรับประสาน อนุญาตให้ผู้ให้เกรดหลายคนประเมินงานของผู้เรียนและจัดทำเกรดชั่วคราว การให้เกรดแบบไม่ระบุชื่อ ซ่อนชื่อผู้เรียนจากผู้ให้เกรดเมื่อพวกเขาดูผลงานจัดส่งภารกิจใน SpeedGrader ตัวเลือกเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้

เปิดใช้งานคำอธิบายประกอบของผู้สอนที่ไม่ระบุชื่อ

เปิดใช้งานคำอธิบายประกอบของผู้สอนที่ไม่ระบุชื่อ

หากคุณต้องการประเมินผลงานจัดส่งด้วย DocViewer และทำให้คำอธิบายประกอบและความเห็นของผู้สอนทั้งหมดใน DocViewer- ที่รองรับผลงานจัดส่งโดยไม่ระบุชื่อ เลือก คำอธิบายประกอบของผู้สอนที่ไม่ระบุชื่อ (Anonymous Instructor Annotations) ช่องทำเครื่องหมาย

แก้ไขวันครบกำหนดและวันว่าง

แก้ไขวันครบกำหนดและวันว่าง

โดยค่าเริ่มต้น Canvas จะตั้งค่าวันที่ของภารกิจให้กับทุกคนในบทเรียนของคุณ

จัดทำวันครบกำหนดสำหรับภารกิจใน วันครบกำหนด (Due Date) ช่อง [2] วันครบกำหนดจะถูกระบุไว้สำหรับคุณ หากคุณจัดทำเชลล์ภารกิจ แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้หากจำเป็น คุณยังมีตัวเลือกเพื่อเพิ่ม วันว่าง ช่อง [3]

กำหนดภารกิจให้กับผู้เรียนเฉพาะรายหรือกลุ่มย่อยในบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) [4]

บันทึกภารกิจ

บันทึกภารกิจ

หากคุณต้องการแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภารกิจใดๆในอนาคต คลิก แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเนื้อหานี้มีการเปลี่ยนแปลง (Notify users that this content has changed) ช่องทำเครื่องหมาย [1] คลิก บันทึก ปุ่ม [2]

หมายเหตุ: หากภารกิจของคุณยังไม่ได้เผยแพร่ ภารกิจจะแสดง บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) ปุ่ม ปุ่มบันทึกจะจัดทำฉบับร่างสำหรับภารกิจของคุณดังนั้นคุณสามารถเผยแพร่ในภายหลัง

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback