จะใช้แผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard) ในแคตาล็อก (Catalog) ได้อย่างไร

ขณะล็อกอินไปยังแคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) คุณสามารถดูบทเรียนที่ลงทะเบียนหรือรอการพิจารณาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้จากแผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard)

แผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard) จะแสดงบทเรียนที่คุณลงทะเบียน โดยคุณสามารถสืบค้นรายการแคตาล็อก (Catalog) เพื่อลงทะเบียนในบทเรียนหรือหลักสูตรเพิ่มเติมต่าง ๆ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลแคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) สามารถจำกัดผู้เรียนที่สามารถดูเนื้อหาบทเรียนได้ก่อนและหลังจากวันที่ที่กำหนดสำหรับบทเรียน หากคุณพบบทเรียนในแผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard) ของคุณก่อนหรือหลังจากวันที่ที่กำหนดสำหรับบทเรียน ข้อมูลอาจถูกปิดซ่อนไว้โดยผู้ดูแลแคตาล็อก (Catalog)

เปิดแผงข้อมูลผู้เรียน

เปิดแผงข้อมูลผู้เรียน

คลิกที่เมนูแสดงรายการ ผู้ใช้ (User) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ แผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard) [2]

ดูแผงข้อมูล

จากแผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard) แท็บ สถานะ (Progress) จะแสดงเป็นค่าเริ่มต้น [1]

ดูรายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นของคุณโดยคลิกที่แท็บ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (Completed) [2]

ดูรายการที่เกินกำหนด จัดเก็บแยกไว้ ดรอปและที่ยังไม่ได้เริ่ม โดยคลิกที่แท็บ ดำเนินการไม่เสร็จสิ้น (Not Completed) [3]

ดูรายการรอการพิจารณาโดยคลิกที่แท็บ รายการรอพิจารณา (Wait List) [4]

ดู ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร PDF สำหรับ ใบระเบียนของผู้เรียน (Learner Transcript), โดยคลิกที่ปุ่ม ใบระเบียน PDF (PDF Transcript) [5]

ดูรายการที่กำลังดำเนินการ (Progress Listings)

ดูรายการที่กำลังดำเนินการ (Progress Listings)

แท็บ กำลังดำเนินการ (In Progress) จะแสดงหลักสูตรที่คุณลงทะเบียนไว้ในหัวข้อ หลักสูตร (Programs) [1] และบทเรียนที่คุณลงทะเบียนในหัวข้อ บทเรียน (Courses) [2]

ในรายการสถานะรายการจะจัดลำดับจากมากไปน้อย จากเนื้อหาที่ศึกษาไปมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด หากไม่มีรายการที่กำลังดำเนินการ รายการทั้งหมดจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรโดยอิงจากชื่อ

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ในหัวข้อ หลักสูตร (Programs) แต่ละรายการจะแสดงไอคอน หลักสูตร (Program) [1] ขึ้นมา

รายการจะแสดงชื่อหลักสูตร วันที่เริ่มต้น ระยะเวลาของหลักสูตร (หากมีกำหนดไว้) [2] ตามด้วยรายละเอียดหลักสูตร [3]

หากหลักสูตรมีการคำนวณหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตสะสมของบทเรียนทั้งหมดในหลักสูตรจะปรากฏขึ้น [4]

หากมีประกาศนียบัตร ชื่อประกาศนียบัตรจะปรากฏขึ้น [5]  

ดูรายละเอียดบทเรียน

ดูรายละเอียดบทเรียน

ในหัวข้อบทเรียน (Courses) แต่ละรายการจะแสดงไอคอนบทเรียน [1] ขึ้นมา

รายการจะแสดงชื่อบทเรียน วันที่เริ่มต้น ระยะเวลาของบทเรียน (หากมีกำหนดไว้) [2] ตามด้วยรายละเอียดบทเรียน [3]

หากบทเรียนมีหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตที่ได้สำหรับการศึกษาจะปรากฏขึ้น [4]

หากมีประกาศนียบัตร ชื่อประกาศนียบัตรจะปรากฏขึ้น [5]

รายการอาจแสดงพร้อมแถบสถานะ [6] ขึ้นอยู่กับรูปแบบบทเรียน

เปิดบทเรียนที่มีโดยคลิกที่ปุ่ม ไปที่บทเรียน (Go To Course) [7]

ดรอปเรียน,โดยคลิกที่ไอคอนค่าปรับตั้ง [8]

หมายเหตุ:

  • เฉพาะบทเรียนที่มีเงื่อนไขสำหรับหน่วยการเรียนเท่านั้นที่จะแสดงแถบสถานะ
  • บทเรียนที่มีเงื่อนไขสำหรับหน่วยการเรียนจะแสดงปุ่ม ไปที่บทเรียน (Go To Course) บทเรียนอื่น ๆ จะแสดงเป็นปุ่ม เริ่มบทเรียน (Begin Course)
  • บทเรียนที่คุณเริ่มต้นแล้วจะแสดงปุ่ม เรียนต่อ (Resume Course) ขึ้นมา

ดูเงื่อนไขสำหรับหลักสูตร

ตามค่าเริ่มต้น บทเรียนทั้งหมดในหลักสูตรจะแสดงในรูปแบบแสดงรายละเอียดภายในรายการเงื่อนไข (Requirements) ย่อรายการโดยคลิกที่ส่วนแสดงรายการ เงื่อนไข (Requirements) [1]

หากบทเรียนยังไม่พร้อมใช้งาน ภาพบทเรียนจะปรากฏขึ้นพร้อมไอคอนรูปกุญแจ [2]

หมายเหตุ: หากบทเรียนที่กำหนดทั้งหมดในหลักสูตรแสดงปุ่ม เริ่มบทเรียน (Begin Course) คุณสามารถศึกษาบทเรียนในลำดับใดก็ได้

ดูรายการที่ศึกษาแล้ว

ดูบทเรียนและหลักสูตรที่ศึกษาแล้วโดยคลิกที่แท็บ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (Completed) [1]

รายการที่ศึกษาแล้วจะแสดงผลตามวันที่ที่ศึกษาเสร็จสิ้น และจัดเรียงตามชื่อตามลำดับตัวอักษร

คุณสามารถดูวันที่ศึกษาบทเรียนหรือหลักสูตรจบ [2] และประกาศนียบัตร (ถ้ามี) [3] ได้ตามต้องการ

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูบทเรียนที่ศึกษาแล้ว [4] ได้เช่นกัน

ดูรายการที่ดำเนินการไม่เสร็จสิ้น

ดูรายการที่เกินกำหนด จัดเก็บแยกไว้ ดรอปและที่ยังไม่ได้เริ่ม โดยคลิกที่แท็บ ดำเนินการไม่เสร็จสิ้น (Not Completed) [1]

บทเรียนที่เกินกำหนดแล้วจะแสดงวันครบกำหนดให้ทราบ [2] ดูบทเรียนที่เกินกำหนดโดยคลิกที่ปุ่ม ดูบทเรียน (Review Course) [3]

บทเรียนที่จัดเก็บแยกไว้จะแสดงเป็นไอคอนจัดเก็บแยก [4] บทเรียนที่มีการดรอปจะแสดงเป็นไอคอนดรอป [5]

ดูรายการรอพิจารณา

ดูรายการที่คุณเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายการรอพิจารณาโดยคลิกที่แท็บ รายการรอพิจารณา (Wait List) [1]

รายการรอพิจารณาจะแสดงชื่อบทเรียนและหลักสูตร [2] และสถานะการลงทะเบียนของคุณ [3]

ลบชื่อของคุณจากรายการรอพิจารณาโดยไปที่รายการดังกล่าว แล้วคลิกที่ไอคอนลบ [4]

หมายเหตุ:

  • แท็บรายการรอพิจารณา (Wait List) จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเพิ่มชื่อของตนเองไปยังรายการรอพิจารณา
  • หากมีที่ว่างและเป็นบทเรียนฟรี คุณจะถูกลงทะเบียนอัตโนมัติไปยังรายการดังกล่าว จากนั้นบทเรียนหรือหลักสูตรจะปรากฏขึ้นในแท็บ กำลังดำเนินการ (In Progress) สำหรับบทเรียนแบบเสียเงิน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งวิธีการดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อของคุณไปยังรายการรอพิจารณา  

ดูใบรับรองผลการเรียน

ดูใบรับรองผลการเรียน

ดูใบรับรองผลการเรียนสำหรับหลักสูตรและบทเรียนที่ศึกษาในปัจจุบันหรือสิ้นสุดแล้วโดยคลิกที่ลิงค์ใบระเบียน PDF (PDF Transcript) ใบรับรองผลการศึกษาจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในแท็บ กำลังดำเนินการ (In Progress) และ แคตาล็อกที่เสร็จสิ้นแล้ว (Completed Catalog) ของคุณ

ดูแคตาล็อก

ดูแคตาล็อก

เข้าไปยังแคตาล็อกบทเรียนของสถาบันได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่โลโกสถาบัน [1] ของคุณ

หรือสามารถคลิกที่ลิงค์ แคตาล็อกบทเรียน (Course Catalog) [2]