Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruker jeg Canvas Studio gjennom Rich innholdsredigering i Canvas?

Hvordan bruker jeg Canvas Studio gjennom Rich innholdsredigering i Canvas?

Canvas Studio kan brukes som et enkeltstående produkt, men styrken ligger i integreringen. Studio integreres med Canvas og gjør at instruktører sømløst kan integrere media-samhandlinger inn i klasserommet.

Når Studio er integrert med Canvas kan alle Studio-brukere bruke Studio som et eksternt verktøy gjennom Rich innholdsredigering. Rich innholdsredigering er del av mange funksjoner i Canvas inkludert Oppgaver (Assignments), Diskusjoner (Discussions) og Sider (Pages). For studenter er Rich innholdsredigering også tilgjengelig i emnegrupper og i tekst-oppføring oppgaveinnleveringer.

Innebygde mediefiler tillater som standard å legge til kommentarer, men kommentarer kan fjernes basert på brukerpreferanse.

Merknad: Avhengig av din brukerrolle er det ikke alle Studio-funksjoner som er tilgjengelig gjennom Rich innholdsredigering. Inkluderer din Global navigering-meny en lenke til Studio, kan du administrere videoer når som helst gjennom en Studio-konto. Instruktører kan også nå Studio gjennom menyen Emne-navigering.

Vis Studio-ikon i Rich innholdsredigering

Som et eksternt verktøy kan Studio nåes gjennom Studio-ikonet i Rich innholdsredigering (Studio) [1]. Ikonet brukes når du skal bygge inn media (embedding media) inn i Rich innholdsredigering.

Instruktører kan også legge til Studio media-oppgaver med Studio-integrering. Instruktører kan karaktersette innleveringer i Speedgraderakkurat som andre Canvas-oppgaver.

Merknader: 

  • For å vise Studio-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [2].
  • Du kan også få tilgang til Studio-verktøyet fra App-ikonet [3].

Vis Mediebibliotek

Vis Mediebibliotek

Når en ny video eller lydfil skal bygges inn, kan alle brukere søke etter og se eksisterende media og laste opp ny media.

Brukere med instruktør-rolle kan også se opplastinger for individuelle emner.

Ved innsending av en video eller lydfil i en oppgave, kan studentene sende inn Studio-media gjennom Rich innholdsredigering som en Tekst-oppføring innlevering, eller de kan gå direkte til sin Studio-media som en filopplasting innlevering.

Velg alternativer for innbygging

Velg alternativer for innbygging

Du kan administrere alternativene for innbygging før du innbygger mediet. Som standard er alternativene for innbygging deaktivert. For å se mediedetaljer, kommentarer, innsikt og bildetekster, klikk på knappen Vis mediefaner (Display Media Tabs) [1]. For å tillate andre å laste ned media, klikk på knappen Vis alternativ for nedlasting (Display Download Option) [2].

Klikk deretter på Bygg inn (Embed)-tasten [3].

Vis media

Vis media

Når du ser på innbygd media i Rich innholdsredigering, kan brukerne tilpasse opplevelsen ved hjelp av Innstillinger (Settings)-menyen for avspillingskontroller.

Vis Kommentar-aktivert medievalg

Vis Kommentar-aktivert medie

Video og lydfiler i Rich innholdsredigering kan aller kan ikke inneholde kommentarer. Når kommentarer er aktivert inneholder også video og lydfil ytterligere detaljer tilgjengelig basert på en brukers rolle.

Vise mediedetaljer

Vise mediedetaljer

Video og lydfiler med kommentarer viser detaljene på filen, som inneholder tittel, beskrivelse og faner, om det er noen. Disse merkelappene hjelper brukere å søke etter video eller lydfil når den er innebygd i Canvas.

Når media er lag til gjennom Rich innholdsredigering er tittel på mediet opprettet ved bruk av navnet på opplastet fil.  

Brukere med instruktørrolle kan redigere detaljer for å legge til en beskrivelse og merkelapper til mediet. De kan også endre tittel, om det trengs.

Vis kommentar

Vis kommentar

Når kommentarer er aktivert, indikerer prikken i tidslinjen kommentarer [1], som kan vises direkte i fanen Kommentarer (Comments) [2]. Kommentarer plasseres kronologisk i tid og er uthevet etter som de dukker opp i tidslinjen. Kommentarer kan også inneholde svar fra andre brukere.

Alle brukere kan legge til kommentarer. Brukere med instruktør-rolle kan administrere alle kommentarene for media i emnet og fjerne kommentarer om det trengs.

Vise analyse

Vise analyse

Brukere med instruktør-rolle kan vise analyse for hver video eller lydfil på en basis per-bruker. Analyse kan hjelpe instruktører se om en bruker så hele mediefilen eller hoppet over segmenter. Denne funksjonen hjelper spesielt instruktører med å se om studentene nøye så igjennom innholdet for å forberede en oppgave eller en diskusjon.

Was this article helpful? Yes No