cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะเปลี่ยนค่าปรับแต่งภาษาในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนค่าปรับแต่งภาษาในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

ภาษาเริ่มต้นของ Canvas คือภาษาอังกฤษ แต่คุณก็สามารถเลือกดูอินเทอร์เฟซของ Canvas เป็นภาษาอื่นได้เช่นกัน

หมายเหตุ: ผู้สอนจะมีตัวเลือกให้เปลี่ยนค่าปรับแต่งภาษาสำหรับบทเรียนของตนได้ หากคุณกำลังสังเกตการณ์ผู้เรียนในบทเรียนที่ผู้สอนทำการแก้ไขในส่วนนี้ (ส่วนใหญ่มักจะเป็นบทเรียนภาษาต่างประเทศ) ภาษาของบทเรียนดังกล่าวจะแทนที่ภาษาที่คุณเลือกไว้

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

แก้ไขค่าปรับตั้ง

แก้ไขค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม แก้ไขค่าปรับตั้ง (Edit Settings)

เลือกภาษา

เลือกภาษา

หากต้องการเลือกภาษาที่คุณต้องการ ให้คลิกเมนูแสดงรายการ ภาษา (Language) คุณจะเห็นรายการภาษาที่รองรับ ใน Canvas

อัพเดตค่าปรับตั้ง

อัพเดตค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตค่าปรับตั้ง (Update Settings)

ดูภาษาที่ต้องการ

ดู Canvas ในภาษาที่คุณต้องการ

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback