Degraded AWS performance is currently impacting some NAm Canvas users: check Canvas Status for updates.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur navigerar jag i en Canvas-kurs som observatör?

Hur navigerar jag i en Canvas-kurs som observatör?

Som observatör kan du visa din students kurser. Beroende på kursorganisationen för din students lärare har du kanske inte åtkomst till vissa delar av kursen.

Läs mer om Synlighet och deltagande för observatörer (Observer Visibility and Participation).

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Visa Canvas-kursgränssnitt

Observatörer kan se Global navigering, Kursnavigering, Sökvägsnavigering, Marginallist och Hjälplänk.

  • Den Globala navigeringen (Global Navigation) hjälper dig att navigera bland alla dina Canvas-kurser [1].
  • Kursnavigeringen (Course Navigation) hjälper dig att navigera bland din students kurser [2].
  • Sökvägsnavigeringen visar dig vart du har navigerat i en kurs och ger dig en snabb och enkel möjlighet att gå tillbaka [3].
  • Sidofältet är mest tomt för observatörer. Beroende på vilken sida du besöker visas eller visas inte din students kommande uppgifter och händelser [4].
  • Hjälplänken är mycket viktig. Om du vill be studentens lärare eller Canvas-supportteam om hjälp klickar du på länken Hjälp (Help) [5].

Obs! Beroende på din students lärare har du eller har du inte åtkomst till vissa delar av kursen.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback