Hoe kan ik als waarnemer de pagina Cijfers (Grades) van een cursist bekijken?

Als waarnemer kun je cijfers bekijken voor cursisten voor wie je als waarnemer optreedt. De pagina Cijfers in een cursus toont de huidige cursuscijfers van je cursist, samen met alle huidige cijfers voor cursusopdrachten. Je kunt ook de scoredetails, opmerkingen en rubrieken voor opdrachten bekijken. Als de cursusleider gebruikmaakt van meerdere beoordelingsperioden, kun je de cijfers ook filteren op beoordelingsperiode.

Je kunt ook cijfers voor de afgeronde cursussen van je cursist bekijken via de link naar het menu Globale navigatie.

Opmerkingen: 

  • Er kan in de cursussen van je cursist een beperking zijn ingesteld voor de weergave van sommige details op de pagina Cijfers, zoals scoredetails en het totaalcijfer.
  • Je kunt de pagina Cijfers ook openen via de link Cijfers weergeven in het Dashboard.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Cursuscijfer weergeven

Het cijferoverzicht toont het totaalcijfer van je cursist [1] en maakt het mogelijk om alle scoredetails, opmerkingen en rubrieken getoond op de pagina Cijfers [2] weer te geven of te verbergen.

Afhankelijk van de cijferbeoordeling voor de cursus kan je totaalcijfer als een puntwaarde of als een percentage worden weergegeven.

Opmerking: Je cursusleider kan hebben ingesteld dat je het totaalcijfer van je cursist [3] niet mag zien.

Huidige cijfer en totaalcijfer bekijken

Huidige cijfer en totaalcijfer bekijken

Standaard toont de pagina Cijfers het huidige cursuscijfer van je cursist. Het huidige cijfer wordt berekend door de beoordeelde opdrachten op te tellen overeenkomstig de weging in het beoordelingsschema van de cursus. Dit cijfer wordt berekend wanneer de optie Berekening alleen gebaseerd op beoordeelde opdrachten (Calculate based only on graded assignments) [1] is geselecteerd.

Het totaalcijfer wordt berekend door alle opdrachten, met en zonder beoordeling, op te tellen overeenkomstig de weging in het beoordelingsschema van de cursus. Je kunt het totaalcijfer bekijken door de optie Berekening alleen gebaseerd op beoordeelde opdrachten (Calculate based only on graded assignments) [2] is uit te schakelen.

Opmerking: Als de cursusleider van je cursist jou heeft beperkt in het bekijken van je huidige cijfer en/of totaalcijfer, is het selecteren of deselecteren van de optie op de zijbalk nog steeds van invloed op individuele opdrachten. Je ziet mogelijk kleine veranderingen in de arcering van de opdracht wat aangeeft dat een cijfer misschien niet meer gaat meetellen bij de cursus.

Opdrachtcijfers weergeven

Op de pagina Cijfers kun je de cursus selecteren waarvan je de cijfers wilt bekijken door te klikken op de vervolgkeuzelijst Cursus (Course) [1]. Standaard toont de pagina Cijfers opdrachten in chronologische volgorde op inleverdatum van de opdracht. Als je cijfers wilt sorteren op module, opdrachtnaam of opdrachtgroep, klik je op de vervolgkeuzelijst Rangschikken op (Arrange by) [2]. Als bepaalde modules of opdrachtgroepen echter niet in de cursus worden gebruikt, zijn deze niet als sorteeropties opgenomen. Klik op de knop Toepassen (Apply) [3] om geselecteerde sorteeropties toe te passen. De opdrachten die geen onderdeel zijn van een module worden in alfabetische volgorde getoond aan het einde van de opdrachtenlijst.

Je kunt opdrachtnamen [4], vervaldatums [5], de datums voor het inleveren van opdrachten [6], statussen [7], scores [8] en totale puntwaarden [9] weergeven. Het is mogelijk dat je ook kunt zien of de opdracht scoredetails, opmerkingen of een scorerubriek [10] bevat.

Je ziet mogelijk diverse cijferpictogrammen in de scorekolom die het type opdracht aangeeft [11]. Opdrachten met een cijferpictogram zijn nog niet beoordeeld door de cursusleider. Zodra de opdracht beoordeeld is, wordt het pictogram vervangen door de score van de cursist.

Klik op de knop Afdrukken (Print) [12] om de cijfers van je cursist af te drukken.

Opmerking: De Status-kolom verschijnt alleen als een of meerdere opdrachten een bijbehorende status hebben.

Beoordelingsperioden bekijken

Als beoordelingsperioden in de cursus van je cursist zijn ingeschakeld, kun je zijn of haar cijfers per beoordelingsperiode [1] zien. Als standaard toont de Cijfers-pagina de huidige beoordelingsperiode. Als een opdracht geen inleverdatum bevat, wordt deze als onderdeel van de laatste beoordelingsperiode weergegeven. Om de cijfers voor een andere cursus te zien, klik je op de vervolgkeuzelijst Cursus (Course) [2]. Klik op de knop Toepassen (Apply) [3] om de opgegeven beoordelingsperiode en cursus te zien.

Als de cursus van je cursist gewogen opdrachtgroepen bevat, kunnen de opdrachtgroepen in de zijbalk variëren afhankelijk van welke beoordelingsperiode je bekijkt [4]. Een opdrachtgroep wordt weergegeven als de groep tenminste één opdracht in de geselecteerde beoordelingsperiode moet inleveren.

Wanneer de beoordelingsperioden gewogen zijn en je de optie Alle beoordelingsperioden selecteert, toont de zijbalk de wegingen van elke beoordelingsperiode.

Cijferinfo bekijken

Cijferinfo bekijken

Sommige opdrachten hebben een zwart waarschuwingspictogram [1] dat je erop attent maakt dat de punten die met deze opdracht worden behaald, niet bij het eindcijfer van je cursist [2] worden geteld. Je cursist moet deze opdracht wel inleveren tenzij de cursusleider vrijstelling heeft verleend.

Opmerkingen bekijken

Als de cursusleider van je cursist een opmerking bij de opdracht heeft achtergelaten, wordt bij de opdracht een opmerkingpictogram weergegeven [1]. Klik op het pictogram om de opmerkingen te zien. Opmerkingen worden in chronologische volgorde weergegeven [2]. Klik op de link Sluiten (Close) [3] om de opmerkingen te sluiten.

Scoredetails bekijken

Klik op het Afvinkteken icoon [1] als je details van de scores wilt bekijken. Je kunt de cijferverdeling voor de opdracht bekijken, samen met de gemiddelde, hoogste en laagste scores [2].

De horizontale lijn van de grafiek gaat van 0 tot de hoogste mogelijke score van de opdracht [3]. Het witte vak gaat van de laagste tot de hoogste scores van cursisten. De score van je cursist wordt als een vierkantje in deze afbeelding getoond [4].

Je ziet alleen scoredetails als er meer dan vijf andere inleveringen ook zijn beoordeeld. Als je geen scoredetails ziet, zijn er minder dan vijf andere inleveringen beoordeeld.

Klik op de link Sluiten (Close) [5] om de scoredetails te sluiten.

Rubriek bekijken

Als een opdracht een rubriek bevat, kan bij de opdracht een rubriekpictogram worden weergegeven [1]. Klik op het pictogram om de resultaten van je cursist te zien. Bekijk de score van je cursist op basis van de rubriek [2]. Klik op de link Rubriek sluiten (Close Rubric) [3] om de rubriek te sluiten.

Opmerking: De cursusleider van je cursist kan een beperking hebben ingesteld voor het bekijken van de totale rubriekscore.

Opdrachtgroepen weergeven

Opdrachtgroepen weergeven

De Cijfers-pagina toont de opdrachtgroepen in de cursus van je cursist [1]. Opdrachtgroepen bieden cursusleiders de mogelijkheid om opdrachten, discussies en toetsen in groepen te organiseren en bepaalde beoordelingsregels of wegingen op de groepen toe te passen. Je kunt de percentagescore voor elke groep [2] zien en het aantal punten dat je cursist heeft behaald ten opzichte van het totale aantal mogelijke punten [3].

Opmerking: De cursusleider van je cursist kan een beperking hebben ingesteld voor het bekijken van percentages van opdrachtgroepen.

Berekening percentagecijfer bekijken

In de zijbalk kun je zien hoe de cijfers van je cursist zijn berekend.

Als opdrachtgroepen zijn gewogen, toont de zijbalk de uitsplitsing van de gewogen opdrachtgroepen [1].

Gewichten van opdrachtgroepen worden altijd als een percentage weergegeven. Als de cursusleider van je cursist je toestaat om totaalcijfers te bekijken, kun je een uitsplitsing zien van de punten die je cursist heeft behaald ten opzichte van het totaal aantal mogelijke punten [2].

Opmerking: De cursusleider van je cursist kan een beperking hebben ingesteld voor het bekijken van de cijfertotalen in de percentages van opdrachtgroepen [3].

Berekening puntencijfer bekijken

Cijferbeoordelingen zonder opdrachtgroepen bekijken

Als de cursus van je cursist geen opdrachtgroepen gebruikt, kan diens totaalcijfer in punten of in een percentage worden weergegeven. Als het totaalcijfer van je cursist in punten wordt weergegeven, kun je diens totale cijferpercentage zien.

Opmerking: De cursusleider van je cursist kan hebben ingesteld dat je de cijfertotalen niet mag inzien.

Berekening kwalitatief cijfer weergeven

Berekening kwalitatief cijfer weergeven

Als het instituut van de cursist het weergeven van kwantitatieve gegevens verbiedt, wordt het totaalcijfer van de cursist weergegeven aan de hand van een beoordelingsschema, meestal een beoordeling in lettervorm. De cursusleider van de cursist kan ook hier hebben ingesteld dat je het totaalcijfer van de cursist niet mag zien.  

Huidige cijfer en totaalcijfer bekijken

Huidige cijfer en totaalcijfer bekijken

Standaard toont de pagina Cijfers het huidige cursuscijfer van je cursist. Het huidige cijfer wordt berekend door de beoordeelde opdrachten op te tellen overeenkomstig de weging in het beoordelingsschema van de cursus. Dit cijfer wordt berekend wanneer de optie Berekening alleen gebaseerd op beoordeelde opdrachten (Calculate based only on graded assignments) [1] is geselecteerd.

Het totaalcijfer wordt berekend door alle opdrachten, met en zonder beoordeling, op te tellen overeenkomstig de weging in het beoordelingsschema van de cursus. Je kunt het totaalcijfer bekijken door de optie Berekening alleen gebaseerd op beoordeelde opdrachten (Calculate based only on graded assignments) [2] is uit te schakelen.

Opmerking: Als de cursusleider van je cursist jou heeft beperkt in het bekijken van je huidige cijfer en/of totaalcijfer, is het selecteren of deselecteren van de optie op de zijbalk nog steeds van invloed op individuele opdrachten. Je ziet mogelijk kleine veranderingen in de arcering van de opdracht wat aangeeft dat een cijfer misschien niet meer gaat meetellen bij de cursus.

Cijferlijst vakbeheersing weergeven

De cursusleider van je cursist kan scores voor Vakbeheersing gebruiken om prestaties te meten op basis van leerdoelen. Leerdoelscores kunnen via Canvas gekoppeld zijn aan opdrachten en andere items.

Klik op het tabblad Vakbeheersing (Learning Mastery) om de op leerdoelen gebaseerde scores van je cursist te bekijken.