Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvilke land er begrenset fra å bruke Canvas?

Hvilke land er begrenset fra å bruke Canvas?

På grunn av statlige forskrifter, forbyr Instructure uautorisert bruk av sine produkter og tjenester i enkelte land og regioner.

Instructure er i overensstemmelse med forskriftene i USA relatert til å legge embargo på land og regioner. Det amerikanske føderale finansdepartementets avdeling OFAC, krever at Instructure for øyeblikket forbyr uautorisert bruk av sine produkter eller tjenester:

Det er strengt forbudt uten først bli godkjent av amerikanske myndigheter med eksport, gjeneksport, salg eller levering, direkte eller indirekte fra USA eller gjennom en amerikansk person uansett hvor vedkommende har tilholdssted, av alle produkter til Instructure, tjenester eller teknologi (inkludert teknisk data) til alle disse landene eller regionene.

På grunn av naturlig utviklingen og den brede rekkevidden av det amerikanske sanksjonsprogrammet, er kunder og deres brukere oppfordret til å se gjeldende amerikanske lover og forskrifter for ekspert for mer informasjon.

Was this article helpful? Yes No