บทบาทผู้สอนคืออะไร

จาก Canvas บทบาทผู้สอนจะถูกใช้เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ที่รับผิดชอบในการจัดทำบทเรียน คำแนะนำและการจัดการ ผู้สอน (teacher) ยังอาจถูกอ้างถึงเป็นผู้สอน (Instructure) เช่นกันใน Canvas โดยทั่วไป ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้สอนจะมีสิทธิ์อนุญาตที่ช่วยให้สามารถควบคุมเนื้อหาบทเรียน ดูข้อมูลบทเรียน และกำกับดูแลการสื่อสารบทเรียนในแต่ละวัน อย่างไรก็ตามสิทธิ์อนุญาตเหล่านี้อาจแตกต่างกันไประหว่างสถาบันแต่ละแห่ง

อาจมีบทบาทผู้ใช้ระดับบทเรียนอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ใช้งานระดับบทเรียนแตกต่างกันไปใน Canvas ผู้ออกแบบสามารถร่วมกับผู้สอน (ที่กำกับดูแลผู้ช่วยผู้สอน) และร่วมกันจัดทำเนื้อหาบทเรียนที่เป็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตระดับบทเรียนได้จากเอกสาร PDF เกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียนใน Canvas

ผู้สอนยังสามารถใช้แอพ Canvas Teacher เพื่อดูเนื้อหาบทเรียนบางส่วน รวมทั้งประกาศ ภารกิจ การพูดคุยและแบบทดสอบ

การใช้บทบาทผู้ใช้

ผู้สอนสามารถจัดทำข้อมูลสำหรับบทเรียน ดูข้อมูลบทเรียนและสืบค้นหรือจัดการรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดของบทเรียนใน Canvas เช่น ผู้สอนอาจถูกเพิ่มไปยังบทเรียนในฐานะผู้สอนเพื่อชี้นำเนื้อหาในบทเรียน

ส่วนการใช้งานหลักสำหรับบทบาทผู้สอนช่วยให้ผู้ใช้สามารถ:

 • จัดทำและแก้ไขเนื้อหาบทเรียน
 • ควบคุมเนื้อหาและส่งเกรด
 • เชิญบุคคลอื่นเข้าสู่บทเรียนด้วยตัวเอง
 • สื่อสารกับผู้เข้าร่วมบทเรียน
 • สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบทเรียนและข้อมูลผู้เรียน
 • ตรวจสอบและควบคุมการเข้าร่วมและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดในบทเรียน

เมื่อผู้ใช้จัดทำบทเรียนด้วยตัวเอง Canvas จะลงทะเบียนผู้ใช้ดังกล่าวอัตโนมัติในฐานะผู้สอนในบทเรียน ผู้สอนยังอาจถูกลงทะเบียนเข้าสู่บทเรียนแบบแมนวลโดยผู้ดูแลระบบหรืออัตโนมัติผ่านการนำเข้า SIS

การใช้งานของผู้สอนใน Canvas

ตามค่าเริ่มต้น ผู้สอนที่มีบทบาทผู้สอนจะสามารถสืบค้นเนื้อหาทั้งหมดในบทเรียน Canvas ได้ อย่างไรก็ตามสิทธิ์อนุญาตเหล่านี้อาจแตกต่างกันไประหว่างสถาบันแต่ละแห่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมของผู้สอนใน Canvas โดยเข้าไปที่คู่มือสำหรับผู้สอนใน Canvas

ผู้สอนสามารถ:

 • เพิ่มและลบแอพพลิเคชั่นจากภายนอก (LTI) สำหรับบทเรียน
 • เพิ่ม แก้ไข และลบภารกิจ แบบทดสอบ ไฟล์บทเรียนและเพจต่าง ๆ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับบทเรียน
 • เพิ่ม แก้ไขและลบรายการในปฏิทินบทเรียน รวมทั้งนัดหมายในระบบนัดหมาย
 • เพิ่ม แก้ไข และลบผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไว้กับเนื้อหาในบทเรียน
 • จัดทำ ดูและโพสต์ประกาศและการพูดคุยต่าง ๆ สำหรับบทเรียน
 • จัดทำและแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน
 • จัดทำการประชุมและความร่วมมือสำหรับผู้เรียน
 • จัดทำ แก้ไขและลบกลุ่มย่อยสำหรับบทเรียนและกลุ่มผู้เรียน
 • ลบและล็อคการพูดคุยและแก้ไขโพสต์การพูดคุยอื่น ๆ
 • จัดทำรหัสเข้าคู่ผู้สังเกตการณ์สำหรับผู้เรียน
 • เผยแพร่ สรุปและลบบทเรียน
 • อ่านข้อมูล SIS
 • ส่งข้อความไปยังผู้ใช้ในบทเรียนอื่น ๆ และสมาชิกทั้งหมดในบทเรียน
 • ดูเพจกลุ่มผู้เรียนทั้งหมดสำหรับบทเรียน
 • ดูและแสดงความเห็นในผลงานจัดส่งสำหรับผู้เรียน
 • ดูและเชื่อมโยงกับแถวคำถาม
 • ดูและจัดการการลงทะเบียนสำหรับบทเรียน รวมทั้งการลงทะเบียนของผู้สอนอื่น ๆ ผู้ออกแบบบทเรียน ผู้ช่วยผู้สอนและผู้เรียน
 • ดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน
 • ดูเส้นทางการตรวจสอบเกรด
 • เปิดดู ควบคุมและแก้ไขเกรดทั้งหมด
 • ดูรายงานการใช้งานสำหรับบทเรียน

ผู้สอนไม่สามารถ:

 • จัดทำบทเรียนพิมพ์เขียว
 • แก้ไขเทอมสำหรับบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้
 • แสดงตัวเป็นผู้ใช้อื่นในบทเรียน
 • ตั้งค่าการตรวจรับรองจากภายนอกสำหรับบทเรียน
 • เลิกสรุปเนื้อหาบทเรียน
 • อัพโหลดการลงทะเบียนของผู้เรียนรผ่านการนำเข้า SIS
 • ดูบันทึกประวัติการแก้ไขบทเรียน

ข้อจำกัดบทเรียนของผู้เรียน

 • ผู้สอนไม่สามารถแก้ไขความพร้อมสำหรับสิทธิ์อนุญาตใด ๆ ข้างต้น เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแก้ไขการใช้งานฟังก์ชั่นเหล่านี้  
 • ผู้สอนสามารถทำได้เฉพาะจัดทำ แก้ไข และควบคุมเนื้อหาสำหรับบทเรียนที่ตนเองลงทะเบียนเข้าร่วม
 • เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถนำเข้าข้อมูล SIS ผู้สอนไม่สามารถนำเข้าข้อมูล SIS ได้