SpeedGrader คืออะไร

ในฐานะผู้สอน SpeedGrader ช่วยให้คุณสามารถดูและให้เกรดผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจของผู้เรียนจากจุด ๆ เดียวโดยใช้คะแนนอย่างง่ายหรือเกณฑ์การให้คะแนนแบบซับซ้อน Canvas รองรับฟอร์แมตเอกสารหลายรูปแบบ รวมทั้ง URL สำหรับการจัดส่งภารกิจ ภารกิจประเภทเอกสารบางประเภทสามารถกำกับให้แสดงผลตอบรับได้โดยตรงภายในผลงานจัดส่ง นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียนของคุณเป็นข้อความหรือใช้ความเห็นแบบสื่อ

ดูวิดีโอเกี่ยวกับ SpeedGrader

จะใช้ SpeedGrader เมื่อใด

คุณสามารถใช้ SpeedGrader เพื่อ:

 • จัดเรียงผลงานจัดส่งตามผู้เรียนและซ่อนชื่อผู้เรียนไว้สำหรับการให้เกรดแบบไม่ระบุตัวบุคคล
 • ดูรายละเอียดผลงานจัดส่งสำหรับผู้เรียนแต่ละราย รวมทั้งภารกิจที่มีการจัดส่งใหม่
 • ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อจัดสรรเกรด
 • ให้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้เรียนของคุณ
 • ติดตามสถานะการให้เกรดของคุณและซ่อนภารกิจต่าง ๆ ขณะให้เกรด
 • ดูผลงานจัดส่งในภารกิจที่มีการควบคุม

ดู SpeedGrader

สำหรับผู้เรียนแต่ละราย SpeedGrader จะมีการทำงานห้าข้อได้แก่

 1. ดูผลงานจัดส่งของผู้เรียน (กรอกข้อความ, URL เว็บไซต์, ผลงานบันทึกสื่อ และ/หรืออัพโหลดไฟล์); แสดงตัวอย่างสำหรับไฟล์ที่รองรับใน Canvas DocViewer; พิจารณาผลงานจัดส่งในฟอร์แมตอื่น ๆ โดยใช้ระบบแสดงตัวอย่างเอกสารหรือ Google Preview
 2. กำหนดเกรดตามวิธีการประเมินที่คุณต้องการ (คะแนนหรือเปอร์เซ็นต์)
 3. ดูเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อช่วยในการให้เกรด (หากมีการเพิ่มไปยังภารกิจไว้)
 4. ดูความเห็นที่จัดทำโดยคุณหรือผู้เรียนเกี่ยวกับภารกิจ
 5. จัดทำข้อความ ผลงานวิดีโอ และ/หรือข้อมูลเสียงสำหรับผู้เรียน

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์เพื่อเข้าไปยัง SpeedGrader ดูหน้าต่างที่มีรายการชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับสืบค้นเนื้อหาโดยกดปุ่ม Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กันที่แป้นพิมพ์