เกรด What-If คืออะไร

เกรด What-If อนุญาตให้ผู้เรียนคำนวณเกรดรวมโดยการกรอกเกรดทางสมมติฐานสำหรับภารกิจ มีเพียงผู้เรียนเท่านั้นที่สามารถกรอกและดูคะแนน What-If ได้ เรียนรู้วิธีการที่ผู้เรียนจะใช้คะแนน What-If

หมายเหตุ:

  • หากระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง (Multiple Grading Period) ถูกเปิดใช้งานในบทเรียนของคุณและผู้ใช้ไม่สามารถดูเกรดรวมได้ หรือหากคุณซ่อนเกรดรวมของผู้เรียนในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ผู้เรียนจะไม่สามารถดูเกรดปัจจุบันหรือเกรดรวมในเพจเกรด (Grades)ของผู้เรียนได้
  • ปัจจุบันผู้สอนไม่สามารถจัดทำคะแนนเชิงสมมติฐานสำหรับผู้เรียน เช่น คะแนน What-If อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูคะแนนปัจจุบันและคะแนนรวมของผู้เรียนได้โดยดูรายงานการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน

ดูเกรดปัจจุบัน

Canvas จะพยายามคำนวณเกรดสองเกรดคือเกรดปัจจุบันและเกรดรวมสำหรับผู้เรียนอยู่เสมอ เกรดปัจจุบันจะคำนวณโดยการเพิ่มภารกิจที่ให้เกรดตามน้ำหนักถ่วงในรูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียน เกรดนี้จะถูกคำนวณเมื่อเลือก คำนวณโดยอ้างอิงเฉพาะภารกิจที่ให้เกรดแล้ว (Calculate based only on graded assignments) ในแถบรายการด้านข้าง

หมายเหตุ: หากคุณจำกัดเกรดรวมในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ผู้เรียนของคุณจะไม่สามารถดูเกรดปัจจุบันหรือเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มภารกิจได้

ดูเกรดรวม

เกรดรวมคำนวณโดยการบวกเพิ่มภารกิจทั้งหมดตามน้ำหนักถ่วงในรูปแบบการให้เกรดของบทเรียน หากบทเรียนปัจจุบันใช้กลุ่มภารกิจที่มีการถ่วงน้ำหนัก ผู้เรียนยังสามารถดูว่าแต่ละภารกิจมีการถ่วงน้ำหนักในบทเรียนอย่างไร

ดูเกรดรวมใบนทเรียนโดยผู้เรียนสามารถยกเลิกการเลือกในช่องทำเครื่องหมาย คำนวณโดยอ้างอิงเฉพาะภารกิจที่ให้เกรดแล้ว (Calculate based only on graded assignments)

หมายเหตุ: หากคุณจำกัดเกรดรวมในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ผู้เรียนของคุณจะไม่สามารถดูเกรดรวมหรือเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มภารกิจได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดปิดช่องทำเครื่องหมายการคำนวณจะยังส่งผลต่อภารกิจแต่ละรายการ เช่น หากกลุ่มภารกิจมีกฎการดรอปไว้

กรอกเกรด What-If

กรอกเกรด What-If

เครื่องมือ "What-If" ช่วยให้ผู้เรียนคำนวณเกรดรวมโดยกรอกเกรดตามสมมติฐานสำหรับภารกิจทั้งหมด หากต้องการทดสอบคะแนนที่แตกต่างกันสำหรับภารกิจ ผู้เรียนสามารถคลิกเกรดของภารกิจและกรอกคะแนนในคอลัมน์คะแนน