cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

การพูดคุยคืออะไร

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

การพูดคุยคืออะไร

Canvas มีระบบแบบบูรณาการสำหรับการพูดคุยในชั้นเรียน ซึ่งช่วยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเริ่มและมีส่วนร่วมในหัวข้อการพูดคุยต่าง ๆ ได้มากเท่าที่ต้องการ การพูดคุย (Discussions) รองรับการสื่อสารแบบโต้ตอบระหว่างคนสองคนขึ้นไป โดยผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในการพูดคุยกับทั้งชั้นเรียนหรือทั้งกลุ่มได้

นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำการพูดคุยเป็นภารกิจสำหรับให้เกรด (และผสานรวมเข้ากับสมุดบันทึกเกรดของ Canvas) หรือสามารถเลือกใช้เป็นกระดานกระทู้สำหรับหัวข้อเฉพาะหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำส่วนการพูดคุยขึ้นภายในกลุ่มผู้เรียนได้ด้วย

หัวข้อการพูดคุยสามารถจัดแบ่งเป็นการพูดคุยแบบเจาะจงหรือแบบต่อเนื่อง การพูดคุยแบบเจาะจง (Focused Discussion) รองรับการซ้อนเลเยอร์เป็นโพสต์ดั้งเดิมและข้อความตอบกลับต่อมา การพูดคุยแบบต่อเนื่อง (Threaded Discussion) รองรับการซ้อนเลเยอร์แบบไม่จำกัด การพูดคุยแบบเจาะจงจะเป็นการโต้ตอบชั่วคราวระยะสั้น ๆ ในขณะที่การพูดคุยแบบต่อเนื่องรองรับการตอบกลับภายในส่วนการตอบกลับซึ่งอาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน

การพูดคุยแบบเจาะจง

การพูดคุยแบบเจาะจงจะเป็นการโต้ตอบชั่วคราวระยะสั้น ๆ ซึ่งมักจะหายไปเมื่อบทเรียนดำเนินไป เช่น กระดานกระทู้แสดงความคิดเห็นรายสัปดาห์สำหรับคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของสัปดาห์

ใช้การพูดคุยแบบเจาะจงสำหรับโพสต์เดี่ยวและความเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป ผู้นำในการพูดคุยหนึ่งคนจะโพสต์ข้อความและผู้เรียนหลายคนจะแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมอาจแสดงความเห็นข้างเคียงเพื่อตอบกลับ แต่ไม่สามารถสนทนาต่อให้ซ้อนในเกินสองชั้นได้

การพูดคุยแบบเจาะจงอาจยังถูกนำไปใช้เพื่อ:

 • ตอบคำถามหนึ่งข้อ
 • แชร์ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
 • รวบรวมผลลัพธ์จากกิจกรรมวิจัยง่าย ๆ
 • แชร์วิธีแก้ปัญหาใดโดยเฉพาะ
 • แก้ไขความเข้าใจผิด
 • ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับบทเรียน
 • รับฟังข้อเสนอแนะเห็นเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการ
 • แชร์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการอ่านใดโดยเฉพาะ

การพูดคุยแบบต่อเนื่อง

การพูดคุยแบบต่อเนื่อง

การพูดคุยแบบต่อเนื่องจะมีคำตอบซ้อนในอยู่หลายระดับไม่จำกัด ซึ่งช่วยให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถโต้ตอบกันต่อ ๆ ไปในชุดข้อความที่ซ้อนกันอยู่หนึ่งชุดได้ การพูดคุยแบบต่อเนื่องนี้จะช่วยกลั่นกรองแนวคิดที่ซับซ้อนได้ คำตอบและชุดคำถามต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีโครงสร้างแบบลำดับชั้น การพูดคุยแบบต่อเนื่องอาจเป็นพื้นที่แสดงความคิดที่จะคงอยู่นานไปตลอดทั้งบทเรียน

ใช้การพูดคุยแบบต่อเนื่องสำหรับโพสต์หลาย ๆ โพสต์และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ผู้นำในการพูดคุยตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะโพสต์ข้อความและผู้เรียนหลายคนจะแสดงความคิดเห็นโดยสามารถจัดทำหัวข้อการพูดคุยและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องจำนวนเท่าใดก็ได้โดยอิสระ

การพูดคุยแบบต่อเนื่องอาจยังถูกนำไปใช้เพื่อ:

 • โพสต์และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันหลาย ๆ ข้อ
 • เรียบเรียงผลลัพธ์จากกิจกรรมการศึกษาวิจัยที่ซับซ้อน
 • แชร์และตอกย้ำแนวคิดต่าง ๆ ที่แชร์โดยผู้เรียนแต่ละรายในบทเรียน
 • ถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียของประเด็นใด ๆ หรือหลาย ๆ ประเด็น
 • ถามคำถามหลาย ๆ ข้อจากผู้นำการพูดคุยหนึ่งคน
 • กลั่นกรองแนวคิดระหว่างผู้นำการพูดคุยหลาย ๆ คนและผู้เรียนหลาย ๆ คน
 • อำนวยความสะดวกในการพูดคุยของกลุ่มในหลาย ๆ หัวข้อ
 • อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเกี่ยวกับส่วนการพูดคุย (การพูดคุยแบบอ่างปลา)
 • สำรวจความเป็นไปได้ของวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สำหรับปัญหาที่ซับซ้อนอย่างละเอียด

ฉันจะใช้ การพูดคุย (Discussions) ในฐานะผู้สอนอย่างไร

ภายในการพูดคุย (Discussions) คุณสามารถ:

 • จัดทำ แก้ไข และลบหัวข้อการพูดคุย นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถตอบกลับ แก้ไข และลบโพสต์ของผู้เรียนแต่ละรายได้ด้วย
 • จัดทำการพูดคุยแบบต่อเนื่องหรือแบบเจาะจงภายในบทเรียนของคุณ (สามารถเริ่มการพูดคุยกันแบบส่วนตัวภายในกลุ่มผู้เรียน ซึ่งผู้อื่นภายนอกกลุ่มนั้นจะไม่สามารถเห็นได้)
 • จัดทำการพูดคุยที่มีวันครบกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในบทเรียนของคุณ
 • จัดทำการพูดคุยของกลุ่มเป็นภารกิจ
 • จัดทำการพูดคุยที่มีการให้เกรดสำหรับทุกคน ผู้เรียนรายบุคคล กลุ่มย่อยต่าง ๆ ในบทเรียน หรือกลุ่มต่าง ๆ ในบทเรียน เมื่อกำกับการพูดคุยเป็นภารกิจแบบให้เกรดแล้ว Canvas SpeedGrader™ จะแยกความเห็นของผู้เรียนแต่ละรายออกจากชุดข้อความและรวมเข้าไว้ในมุมมองเดียวที่อ่านง่ายเพื่อไว้ให้เกรด
 • สมัครเข้าร่วมการพูดคุยและรับแจ้งเมื่อมีการตอบกลับ
 • เปิดใช้งานฟีดพอดคาสต์ภายในการพูดคุยของคุณ
 • ผนวกหรือแนบไฟล์ รูปภาพ และวิดีโอจาก YouTube
 • เพิ่มเนื้อหาบทเรียนโดยตรงจากบทเรียนของคุณ
 • ชะลอการโพสต์เกี่ยวกับการพูดคุยจนกว่าจะถึงวันที่กำหนด
 • ปักหมุดชุดข้อความการพูดคุยที่คุณต้องการให้ผู้เรียนเห็นที่ด้านบนสุดของเพจการพูดคุย

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์เพื่อให้สืบค้นไปยังชุดข้อความสนทนาแต่ละชุดได้ ดูหน้าต่างพร้อมรายชื่อชอร์ตคัทแป้นพิมพ์การสืบค้นเนื้อหาโดยกด Alt+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+Fn+F8 (แป้นพิมพ์ Mac) พร้อม ๆ กัน

ฉันสามารถควบคุมค่าปรับตั้งใดได้บ้างในการพูดคุย

คุณสามารถควบคุมค่าปรับตั้งบางอย่างภายในการพูดคุยได้ เช่น

 • บอก Canvas ให้กำกับโพสต์การพูดคุยของคุณว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถกำกับโพสต์ว่าอ่านแล้วได้แบบแมนวล
 • กำหนดให้ผู้เรียนต้องตอบกลับไปยังการพูดคุยก่อนดูการตอบกลับอื่น ๆ
 • อนุญาตให้ผู้เรียนแก้ไขหรือลบโพสต์การพูดคุยของตนเองได้
 • อนุญาตให้ผู้เรียนจัดทำการพูดคุยใหม่และแนบไฟล์ในการพูดคุยสำหรับบทเรียนของคุณได้ (ค่าปรับตั้งนี้จะไม่มีผลกับกลุ่มผู้เรียน)
 • อนุญาตให้ผู้เรียนกดไลค์การตอบกลับในการพูดคุยในบทเรียนของคุณได้
 • ปิดรับการแสดงความคิดเห็นในชุดข้อความสำหรับการพูดคุย

ฉันจะใช้ การพูดคุย ในฐานะผู้เรียนอย่างไร

ภายในการพูดคุย (Discussions) คุณสามารถ:

 • จัดทำ แก้ไข และลบหัวข้อการพูดคุย นอกจากนี้คุณยังสามารถตอบกลับโพสต์ของผู้เรียนแต่ละรายได้ด้วย
 • สมัครเข้าร่วมการพูดคุยและรับแจ้งเมื่อมีการตอบกลับ
 • บอกรับข้อมูลฟีดพอดคาสต์ภายในการพูดคุยต่าง ๆ
 • ผนวกหรือแนบไฟล์ รูปภาพ และวิดีโอจาก YouTube

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจปิดการใช้งานตัวเลือกเหล่านี้บางรายการในบทเรียนของคุณ

จะใช้ส่วนการพูดคุยในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

ภายในการพูดคุย (Discussions) คุณสามารถ:

 • ดูส่วนการพูดคุยในบทเรียนสำหรับผู้เรียนของคุณ
 • กรอกส่วนการพูดคุยในบทเรียนสำหรับผู้เรียนของคุณ
 • สมัครเข้าร่วมการพูดคุยและรับแจ้งเมื่อมีการตอบกลับ

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจปิดการใช้งานตัวเลือกเหล่านี้บางรายการในบทเรียนสำหรับผู้เรียนของคุณ

การปรับรูปแบบการพูดคุย

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานไว้ ฟังก์ชั่นการปรับรูปแบบการพูดคุยจะทำให้ส่วนการพูดคุยในบทเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนการพูดคุยที่แสดงในอินเทอร์เฟซปรับรูปแบบการพูดคุยแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ แถบเครื่องมือการพูดคุย หัวข้อการพูดคุยและการตอบกลับการพูดคุย

คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือเพื่อค้นหาการตอบกลับหรือผู้จัดทำเนื้อหาเฉพาะ คัดกรองเนื้อหาจากการตอบกลับทั้งหมดหรือที่ไม่ได้อ่าน จัดเรียงการตอบกลับจากใหม่สุดไปเก่าสุด และกลับไปที่ด้านบนสุดของส่วนการพูดคุย

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.