เพจคืออะไร

เพจใช้เพื่อจัดเก็บเนื้อหาและข้อมูลการเรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนหรือกลุ่ม แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นของภารกิจเสมอไป เพจอาจประกอบไปด้วยข้อความ วิดีโอ และลิงค์ไปยังไฟล์และบทเรียนหรือเนื้อหาในกลุ่มอื่น ๆ เพจยังอาจเชื่อมโยงไปยังเพจอื่น ๆ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือประสานความร่วมมือสำหรับแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับบทเรียนหรือกลุ่มเพื่อให้ผู้ใช้ที่กำหนดเท่านั้นที่เข้าถึงได้ Canvas จะเก็บประวัติทั้งหมดของเพจไว้เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา

มุมมองผู้สอน

จากในบทเรียน ผู้สอนสามารถจัดทำเพจใหม่พร้อมข้อความ ภาพ สื่อ ลิงค์และ/หรือไฟล์อื่น ๆ [1]

ไอคอนตัวเลือก [2] ช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ไขชื่อของเพจ ลบเพจ ใช้เพจเป็นหน้าปก ทำสำเนาเพจ ส่งสำเนาเพจไปยังผู้สอนรายอื่นในสถาบันของตน หรือคัดลอกเพจไปยังบทเรียนของตนเอง

ปุ่ม ลบ [3] ช่วยให้ผู้สอนสามารถลบเพจที่เลือก

มุมมองผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถดูเพจภายในบทเรียนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้สอนสามารถให้อนุญาตผู้เรียนในการแก้ไขและมีส่วนร่วมในเนื้อหาของเพจในบทเรียน ผู้เรียนสามารถจัดทำเพจได้ตลอดเวลาในกลุ่มผู้เรียนของตน

ภายในกลุ่ม ผู้เรียนสามารถดูเค้าโครงเพจเดียวกันกับชื่อเพจ วันที่จัดทำและวันที่แก้ไข และสามารถเพิ่มเพจใหม่ไปยังกลุ่ม [1] จากไอคอนตัวเลือก [2] สามารถแก้ไข ลบหรือใช้เพจเป็นหน้าปกสำหรับกลุ่ม ผู้เรียนสามารถใช้ปุ่ม ลบ [3] เพื่อลบเพจที่เลือกสำหรับกลุ่ม