เครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียนแบบขานชื่อ (Attendance Roll Call) คืออะไร

เครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (การขานชื่อ) (Attendance - Roll Call) เป็นแอพจากภายนอก (LTI) ที่ใช้สำหรับตรวจสอบชื่อผู้เข้าเรียนในบทเรียนต่าง ๆ ใน Canvas เครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียนนี้ใช้ได้กับทั้งบทเรียนที่เรียนออนไลน์และแบบพบตัว เมื่อเปิดใช้งานในระดับบัญชีผู้ใช้ เครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียนแบบขานชื่อ (Roll Call Attendance) จะสามารถใช้งานได้ผ่านบทเรียนทั้งหมดในบัญชี Canvas

เครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) มักจะปรากฏเป็นลิงค์สำหรับการสืบค้นในบทเรียน (Course Navigation) ที่มีการจัดแสดงไว้ แต่ผู้เรียนจะไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องซ่อนลิงค์นี้จากค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) หากผู้สอนไม่ต้องการใช้เครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) ในบทเรียนของตน ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้เครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) ผู้เรียนจะสามารถดูรายงานการเข้าเรียนของตนผ่านทางเพจรายละเอียดการตรวจสอบการเข้าเรียนแบบขานชื่อ (Roll Call Attendance)

หมายเหตุ: จะต้องมีการเปิดใช้งานเครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) นี้ให้กับสถาบันของคุณก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ในบทเรียนต่าง ๆ ใน Canvas ได้ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

ดูการเข้าเรียน (Attendance)

ดูการเข้าเรียน (Attendance)

ด้วยเครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) นี้ ผู้สอนจะสามารถติดตามดูการเข้าเรียนในบทเรียนได้ด้วยการตรวจสอบชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนสามารถเลือกได้ว่าจะดูเครื่องมือนี้ในรูปแบบรายการหรือตาราง และสามารถปรับแต่งตำแหน่งของผู้เรียนแต่ละรายในผังที่นั่งได้

ดูภารกิจในการตรวจสอบการเข้าเรียน

ดูภารกิจในการตรวจสอบการเข้าเรียน

หากคุณเป็นผู้ตรวจสอบการเข้าเรียนโดยการขานชื่อ (Roll Call) Canvas จะเพิ่มข้อมูลตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) เป็นภารกิจโดยอัตโนมัติ ค่าคะแนนเริ่มต้นสำหรับการตรวจสอบการเข้าเรียนคือ 100 คะแนน

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการคำนวณการเข้าเรียน (Attendance) ห้ามลบ เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิกการเผยแพร่ภารกิจในการตรวจสอบการเข้าเรียน

หมายเหตุ: แม้ว่าผู้เรียนจะมองไม่เห็นเครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียนจริง พวกเขายังสามารถดูภารกิจในการตรวจสอบการเข้าเรียนได้จากเพจ ภารกิจ (Assignments) ไม่สามารถซ่อนภารกิจนี้ไม่ให้ผู้เรียนเห็นได้

ตรวจสอบชื่อ

ตรวจสอบชื่อ

สถานะที่กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละรายจะเชื่อมโยงกับค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ สถานะที่มีประกอบไปด้วย เข้าเรียนตรงเวลา ขาดเรียน มาสาย และไม่ตัดขาดเรียน (ลาหยุด)

เครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) นี้ยังจัดทำภารกิจไว้ใน สมุดบันทึกเกรด (Gracebook) และคำนวณการเข้าเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ผู้เรียนด้วย

ดูค่าการมาสาย

ดูค่าการมาสาย

ตามค่าเริ่มต้น ค่าของการมาสายจะคิดจาก 80% ของค่าการเข้าเรียน ดังนั้นถ้าผู้เรียนรายใดมาสาย ผู้เรียนรายนั้นก็จะได้รับคะแนน 80% สำหรับวันดังกล่าวแทน 100% เต็ม สามารถปรับเปลี่ยนค่าการมาสายนี้ได้ในการตั้งค่า ขานชื่อ (Roll Call)

ดูเกรดในสมุดบันทึกเกรด

คอลัมน์การเข้าเรียนแบบขานชื่อ (Roll Call Attendance) ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook)

จากคอลัมน์การเข้าเรียนในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook Attendance) ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Canvas จะแสดงค่าคะแนนของภารกิจเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น ถ้าค่าคะแนนคือ 100 และมีการตรวจสอบชื่อสองครั้ง ผู้เรียนที่มีค่าการเข้าเรียนหนึ่งครั้ง (100%) และค่าการมาสายหนึ่งครั้ง (คำนวณที่ 80%) จะได้ 90 คะแนน หรือ 90% 

คอลัมน์การเข้าเรียนในสมุดบันทึกเกรด (Attendance Gradebook) นี้จะอัพเดตทุกครั้งที่คุณตรวจสอบชื่อในเครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) 

หมายเหตุ: แม้ว่าผู้เรียนจะมองไม่เห็นเครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียนจริง แต่หากคุณใช้การตรวจสอบการเข้าเรียนนี้เพื่อให้เกรด ผู้เรียนจะสามารถดูคะแนนการเข้าเรียนของตนได้ในเพจ เกรด (Grade) และดูรายงานการเข้าเรียนของตนได้ คุณสามารถกันไม่ให้ภารกิจสั่งการการแจ้งข้อมูลได้โดยตั้งค่า นโยบายการโพสต์ด้วยตนเองสำหรับภารกิจดดังกล่าว

ส่งออกข้อมูลการเข้าเรียน

เครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) นี้จะให้ผู้ใช้สามารถจัดทำรายงานการเข้าเรียนได้ ทั้งที่ระดับบัญชีและบทเรียน

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบยังสามารถกรองรายงานตามรหัสบทเรียน SIS ได้อีกด้วย

จัดทำและจัดการตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของบัญชีผู้ดูแล

ในระดับบัญชีผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดทำและจัดการตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในเครื่องมือตรวจสอบการเข้าเรียน (Attendance) ได้

ดูตราสัญลักษณ์

ในระดับบทเรียน ตราสัญลักษณ์ใดที่ผู้ดูแลระบบ Canvas เพิ่มเข้ามาจะปรากฏขึ้นให้บทเรียนนั้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้สอนยังสามารถจัดทำตราสัญลักษณ์เพิ่มสำหรับบทเรียนของตนได้ตามต้องการอีกด้วย