ข้อมูลวิเคราะห์คืออะไร

ข้อมูลวิเคราะห์เป็นการประเมินส่วนประกอบต่าง ๆ ของบทเรียนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ข้อมูลวิเคราะห์มีแนวทางวิเคราะห์แบบสามทางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้ Canvas

 • มูลเหตุ เน้นที่รายงานข้อมูลของระบบและการใช้งานระบบ
 • การแทรกแซง เน้นที่การคาดการณ์ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยง และวิธีการตอบสนองความต้องการที่มี
 • การเรียนรู้ เน้นที่ผลการเรียนรู้ ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และการจัดแบ่งเวลาระหว่างผู้เรียนที่มีขีดความสามารถและที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่คาดหวัง

ข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชี

ผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชีผู้ใช้สามารถดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบัญชีทั้งหมดเพื่อติดตามและวิเคราะห์ว่าผู้เรียน ผู้สอน ผู้สังเกตการณ์และ/หรือผู้ออกแบบรายใดกำลังทำอะไรภายในบัญชีดังกล่าว ข้อมูลวิเคราะห์จะใช้งานร่วมกับข้อมูลทางสถิติสำหรับบัญชีผู้ใช้

ดูวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลวิเคราะห์และสถิติ

หมายเหตุ:

 • ดูข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชีโดยจะต้องเปิดใช้งานข้อมูลวิเคราะห์ไว้ในค่าปรับตั้งทางบัญชี
 • ข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชียังครอบคลุมข้อมูลวิเคราะห์ที่เปิดใช้งานในระดับบัญชีย่อย

ดูโครงสร้างข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชี

ดูโครงสร้างข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชี

สามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์ได้ในบัญชีผู้ใช้ทุกระดับ หากผู้ใช้มีสิทธิ์อนุญาตระดับบัญชีในการดูข้อมูลวิเคราะห์ เช่น ผู้ดูแลระบบในบัญชีราก [1] สามารถดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยทั้งหมดได้ ผู้ดูแลระบบบัญชีย่อย [2] สามารถดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบัญชีย่อยของตนเอง และบัญชีย่อยเพิ่มเติมใด ๆ ที่เชื่อมโยงอยู่

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียนภายในบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีย่อย ผู้สอนสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียนได้หากได้รับสิทธิ์อนุญาตสำหรับข้อมูลวิเคราะห์ในระดับบทเรียน

จะใช้ข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชีเมื่อใด

จากข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชี เนื้อหาจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนได้แก่

 1. ภาพรวมของรายละเอียดในบัญชีผู้ใช้ เช่น บทเรียน ผู้สอน ผู้เรียน ภารกิจ หัวข้อการพูดคุย ไฟล์ที่อัพโหลดและผลงานบันทึกสื่อ
 2. กิจกรรมตามวันที่ ใช้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ว่าแต่ละคนมีการเข้าร่วมบทเรียนภายในเทอมและบัญชีผู้ใช้อย่างไร
 3. กิจกรรมตามหมวดหมู่ ใช้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูการเข้าร่วมใน เพจ ภารกิจ หน่วยการเรียน การพูดคุย เกรด ไฟล์ ความร่วมมือ ประกาศ กลุ่ม การประชุม ทั่วไป และ อื่น ๆ
 4. การจัดสรรเกรด ใช้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ว่าเกรดสรุปเป็นเท่าใดและเกรดที่กำลังพิจารณาเป็นอย่างไรระหว่างเทอมภายในบัญชีผู้ใช้

 

ใช้ข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชีเพื่อ:

 • กำกับดูแลให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้สังเกตการณ์ และ/หรือผู้ออกแบบสามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้
 • ดูภาพรวมของเทอมภายในบัญชีผู้ใช้
 • ดูวิธีการที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ภายในบทเรียนระหว่างเทอม
 • ดูว่าการจัดสรรเกรดมีการผันแปรอย่างไรหรือมีแนวโน้มคงที่หรือไม่
 • ดูจำนวนบทเรียน ผู้สอน ผู้เรียน ภารกิจ ผลงานจัดส่ง หัวข้อการพูดคุยและการตอบกลับ ไฟล์ และบันทึกข้อมูลแบบสื่อทั้งหมดในเทอมสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน

ผู้สอนจะเห็นข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบทเรียนเพื่อติดตามผลและวิเคราะห์ความคืบหน้าของผู้เรียน ผู้สังเกตการณ์และ/หรือผู้ออกแบบในบทเรียน ข้อมูลวิเคราะห์จะใช้ร่วมกับข้อมูลสถิติบทเรียน

หมายเหตุ: การดูข้อมูลวิเคราะห์ของบทเรียนจะต้องใช้สิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียน หากคุณไม่สามารถดูข้อมูลวิเคราะห์ของบทเรียนได้ แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดคุณสมบัติการทำงานนี้ไว้

จะใช้ข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบทเรียนเมื่อใด

จากข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบทเรียน เนื้อหาจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนได้แก่

 • กิจกรรม ใช้เพื่อให้ผู้สอนสามารถดูได้ว่าผู้เรียนดูเพจหรือเข้าร่วมในบทเรียนเมื่อใด
 • ผลงานจัดส่ง ช่วยให้ผู้สอนสามารถดูได้ว่าผู้เรียนจัดส่งภารกิจตามเวลา ล่าช้าหรือไม่ได้ส่งเลย
 • เกรด ใช้ Box and Whisker Plot เพื่อแสดงการกระจายตัวของเกรดในบทเรียน
 • ข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน ใช้แสดงมุมมองเพจ การเข้าร่วม ภารกิจและคะแนนปัจจุบันสำหรับผู้เรียนทุกคนในบทเรียน

 

ใช้ข้อมูลวิเคราะห์บทเรียนเพื่อ:

 • คาดการณ์ว่าผู้เรียนจะตอบสนองกับกิจกรรมในบทเรียนอย่างไร
 • ดูว่าผู้เรียนคนใดที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงและต้องการความช่วยเหลือ
 • ดูประสิทธิภาพของกลยุทธ์ด้านการสอนของคุณว่ามีส่วนผลักดันผู้เรียนในการเรียนรู้แค่ไหน
 • ดูมุมมองอย่างย่อว่าผู้เรียนของคุณมีผลสัมฤทธิ์ในบทเรียนของคุณอย่างไร