ประเทศใดที่ถูกห้ามใช้งาน Canvas

เนื่องจากข้อบังคับของภาครัฐ Instructure จึงห้ามไม่ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตในบางประเทศหรือภูมิภาค

Instructure ปฏิบัติตามข้อบังคับของสหรัฐฯ เกี่ยวกับประเทศและภูมิภาคที่ถูกีดกันด้านการส่งออกและนำเข้า ภายใต้มาตรการของ Office of Foreign Assets Control โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปัจจุบัน Instructure ห้ามไม่ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต:

การส่งออก ส่งออกต่อ จำหน่ายหรือจัดหาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากสหรัฐฯ หรือโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ ไม่ว่าในพื้นที่ใดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือเทคโนโลยีของ Instructure (รวมทั้งข้อมูลด้านเทคนิค) ไปยังประเทศหรือภูมิภาคเหล่านี้ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาตก่นอล่วงหน้าโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

เนื่องจากผลบังคับใช้ที่ครอบคลุมของมาตรการกีดกันของสหรัฐฯ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าและผู้ใช้จึงควรศึกษากฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการใด ๆ