วันที่ของเทอม วันที่ของบทเรียนและวันที่ของกลุ่มย่อยใน Canvas เป็นอย่างไร

วันที่ของเทอม วันที่ของบทเรียนและวันที่ของกลุ่มย่อยมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก ข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันแบบครอบคลุมทุก ๆ มิติใน Canvas วันที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยให้ผู้ใช้แต่ละรายสามารถเข้าร่วมบทเรียนได้

ลำดับโครงสร้างของวันที่ประกอบไปด้วย:

  • วันที่ของกลุ่มย่อยสามารถบอกล้างวันที่ของบทเรียนได้
  • วันที่ของบทเรียนสามารถบอกล้างวันที่ของเทอมได้

นอกจากนี้ การบอกล้างบางส่วนอาจทำให้บทเรียนเปิดให้เข้าร่วมได้

วันที่ของเทอม วันที่ของบทเรียนและวันที่ของกลุ่มย่อยสามารถเพิ่มผ่านการนำเข้า SIS ได้ ไฟล์ CSV ลงทะเบียน SIS อาจประกอบไปด้วยค่า start_date และ end_date ที่มีผลบอกล้างวันที่สำหรับเทอม วันที่สำหรับบทเรียนและวันที่สำหรับกลุ่มย่อย

สำหรับบทเรียนนี้ สามารถดูตัวอย่างความร่วมมือของวันที่ของเทอม วันที่ของบทเรียนและวันที่ของกลุ่มย่อยโดยดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเทอม บทเรียน และการลงทะเบียนกลุ่มย่อย

หมายเหตุ: วันที่สิ้นสุดจะเกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนดอย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น บทเรียนที่มีเวลาสิ้นสุดเวลา 11:59pm จะสิ้นสุดที่ 11:59:00

ดูรายละเอียดเทอม

วันที่ของเทอมกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับสถาบันที่ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้ วันที่ของเทอมสามารถใช้สำหรับภาคการศึกษา ไตรมาสหรือภาคเรียน จากตัวอย่างนี้ เทอมนี้เริ่มตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2018 ถึง 23 ธันวาคม 2018

ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมเวลาที่ผู้ใช้บางรายสามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้ ผู้เรียนจะรับต่อวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเทอม ขณะที่วันที่ของผู้สอน ผู้ช่วยสอน นักออกแบบจะรับต่อวันที่เริ่มต้นแบบ ทุกเมื่อ จนถึงวันที่สิ้นสุดของเทอม ทุกเมื่อ หมายความว่าบทบาทของผู้ใช้เหล่านี้สามารถใช้งานบทเรียนได้เสมอก่อนที่เทอมจะเริ่มต้น

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถดูเพจเทอม (Terms) ใน Canvas ผู้สอนและผู้เรียนไม่สามารถดูเพจเทอม (Terms) ดังนั้นผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สอนและผู้เรียนทราบวันที่ของเทอมสำหรับสถาบันของตนอย่างทั่วถึงกัน เช่น ผ่านแคตตาล็อกบทเรียน การโพสต์ในเว็บไซต์หรือวิธีการอื่น ๆ

คำเตือนเกี่ยวกับวันที่สิ้นสุดเทอม

ในตัวอย่างเกี่ยวกับวันที่ใช้งานหรือสืบค้น วันที่สิ้นสุดจะเป็นดังนี้

  • ผู้สอน (Instructors) (ผู้สอน (Teachers)) [1] สามารถใช้งานบทเรียนได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018 เวลา 12:00 am (ครบจำนวนวันสุดท้ายในวันที่ 30 ธันวาคม)
  • คนอื่น ๆ ที่มีวันที่สิ้นสุดเทอม [2] สามารถใช้งานบทเรียนได้จนถึงเวลา 12:00 am ของวันที่ 23 ธันวาคม 2018 (ครบจำนวนวันสุดท้ายวันที่ 22 ธันวาคม)

เมื่อเทอมสิ้นสุดลง บทเรียนที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียว (จัดเก็บแยก) อ่านอย่างเดียวหมายความว่าไม่มีบทเรียนสำหรับการส่งภารกิจ การโพสต์การพูดคุย การอัพโหลดไฟล์ การให้เกรดหรืองานอื่นใดภายในบทเรียน

หมายเหตุ: ปัจจุบัน Canvas ไม่ได้จัดทำคำเตือนเกี่ยวกับวันที่ของเทอมเหมือนกับวันที่ของบทเรียน

ดูการลงทะเบียนในอนาคต

หลังจากผู้ใช้ถูกเพิ่มไปยังบทเรียน เทอมจะกำหนดวันที่เริ่มต้นที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นบทเรียนที่กำหนดไว้สำหรับเทอมดังกล่าว การใช้งาน (สืบค้น) เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เผยแพร่

หากบทเรียนไม่ได้เผยแพร่หรือไม่มีลิงค์ [1] ผู้เรียนจะไม่สามารถใช้งานเนื้อหาบทเรียนใด ๆ ได้จนกว่าจะถึงวันที่เริ่มต้นเทอม

หากบทเรียนมีการเผยแพร่ [2] ผู้เรียนจะสามารถดูเนื้อหาก่อนเริ่มเทอมได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การส่งภารกิจหรือการมีส่วนร่วมในหัวข้อการพูดคุย ในวันเริ่มต้นเทอม ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมบทเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สถาบันบางแห่งอาจเลือกเผยแพร่บทเรียนในวันเดียวกับวันที่เริ่มต้นเทอม ดังนั้นการใช้งานเนื้อหาบทเรียนก่อนล่วงหน้าจึงไม่เป็นปัญหา อย่างไรก็ตาม บางคนต้องการให้ผู้สอนสามารถเผยแพร่บทเรียนของตนเองก่อนวันเริ่มต้นเทอมและจำกัดการใช้งานของผู้เรียนในบทเรียนทั้งหมดก่อนเริ่มบทเรียน ผู้เรียนยังอาจถูกจำกัดไม่ให้สามารถดูบทเรียนได้หลังจากจบบทเรียนแล้ว

ดูวันที่ของบทเรียน

บทเรียนอาจถูกกำหนดให้เป็นเทอมเริ่มต้น (Default Term) หรือเทอมเฉพาะ [1] ตามค่าเริ่มต้น วันที่ของบทเรียนจะเป็นวันที่ของเทอม [2] อย่างไรก็ตาม วันที่ของบทเรียนสามารถตั้งค่าบอกล้างวันที่ของเทอมหรือเสริมวันที่ของเทอมได้ ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้สอนสามารถจัดการวันที่เหล่านี้ได้

บอกล้างวันที่ของเทอมโดยเลือกตัวเลือก บทเรียน (Course) จากส่วนแสดงรายการการเข้าร่วม (Participation) [3] วันที่เข้าร่วมบทเรียนสามารถกำหนดได้ภายในเทอมหรือกำหนดให้เกินกว่าเวลาหลังเทอม [4] การเพิ่มวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดการเข้าร่วมบทเรียนจะเพิ่มหรือลบบทเรียนออกจากแผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) (หากบทเรียนถูกกำกับว่าเป็นรายการโปรด) และผู้เรียนยังคงสามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้โดยการใช้งานรายการบทเรียน (Courses) ของตนจนกว่าจะสิ้นสุดเทอม บทเรียนนี้อยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์หากไม่อยู่ในวันที่เข้าร่วมบทเรียน

ตัวอย่างเช่น หากวันที่ของเทอมคือวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 20 ธันวาคม ผู้สอนสามารถตั้งค่าการใช้งานบทเรียนหนึ่งสัปดาห์ต่อมาและสิ้นสุดบทเรียนหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ การย่อวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเข้าร่วมบทเรียนทำให้ผู้เรียนสามารถใช้งานบทเรียนแบบอ่านอย่างเดียวก่อนและหลังวันที่เหล่านั้น ผู้สอนยังคงสามารถจัดการเนื้อหาและเกรดของบทเรียนได้ก่อนวันที่สิ้นสุดเทอมที่กำหนดไว้สำหรับผู้สอน

ผู้ดูแลระบบและผู้สอนยังสามารถ เปลี่ยนค่าปรับตั้งการใช้งานของผู้เรียน เพื่ออนุญาตหรือจำกัดผู้เรียนจากการดูบทเรียนของคุณก่อนวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุด [5]

หมายเหตุ:

  • หากวันที่สิ้นสุดการเข้าร่วมบทเรียนถูกตั้งค่าเป็นเวลาเที่ยงคืน ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น [6]
  • วันที่ของบทเรียนเป็นตัวกำหนดการจัดวางในรายการบทเรียน (Courses) ของผู้เรียน (การลงทะเบียนในอดีต ปัจจุบันหรือในอนาคต)

ดูวันที่ของกลุ่มย่อย

ดูกลุ่มย่อย

วันที่ของกลุ่มย่อย (Section) เป็นวันที่ปรับเปลี่ยนได้มากที่สุด กลุ่มย่อยสามารถย้ายจากเทอมหนึ่งไปอีกเทอมหนึ่งหรือบทเรียนหนึ่งไปอีกบทเรียนหนึ่งได้ หากจำเป็นต้องย้ายการลงทะเบียนกลุ่มย่อย เช่น การอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยไปยังบทเรียนอื่น การลงทะเบียนกลุ่มย่อยควรถูกย้ายก่อนที่ผู้เรียนจะส่งงานของบทเรียนใด ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถโอนการเข้าร่วมบทเรียนข้ามกลุ่มย่อยได้

วันที่ของกลุ่มย่อยจะปรับค่าเริ่มต้นเป็นวันที่ของบทเรียน เว้นแต่คุณจะตั้งค่าวันที่บอกล้างกลุ่มย่อยไว้ด้วย

วันที่บอกล้างจะถูกจัดทำขึ้นก็ต่อเมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าร่วมของผู้เรียน (Student Participation) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของกลุ่มย่อย (ต้องระบุวันที่ทั้งสอง)

กลุ่มย่อยสามารถมีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น กลุ่มย่อยที่ 2 สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่ 26 กันยายน 2018 และวันที่สิ้นสุดเป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2018 กลุ่มย่อยภายในบทเรียนเดียวกันสามารถแชร์เนื้อหาบทเรียนและมีวันครบกำหนดที่แตกต่างกัน