รูปแบบการให้เกรดคืออะไร

รูปแบบการให้เกรดเป็นชุดเกณฑ์พิจารณาที่ชี้วัดระดับความสำเร็จต่าง ๆ ภายในบทเรียน รูปแบบการให้เกรดระดับบัญชีเป็นรูปแบบการให้เกรดที่สามารถระบุรายละเอียดในระดับบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีย่อยสำหรับสถาบันโดยรวม ในระดับบทเรียน ผู้สอนสามารถใช้รูปแบบการให้เกรดทั้งกับเกรดสรุปของผู้เรียนและภารกิจแยกเฉพาะ หากไม่มีรูปแบบการให้เกรด คะแนนจะไม่มีการประเมินกับมาตรฐานใดเป็นการเฉพาะ

ดูวิดีโอเกี่ยวกับรูปแบบการให้เกรด

หมายเหตุ:

  • รูปแบบการให้เกรดระดับบัญชีจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติภายในบทเรียนทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ เมื่อผู้สอนเชื่อมโยงรูปแบบการให้เกรดที่จัดทำไว้ในระดับบัญชีผู้ใช้ รูปแบบการให้เกรดจะถูกเชื่อมโยงเป็นรูปแบบใหม่ในระดับบทเรียนไม่ใช่การนำเข้า รูปแบบการให้เกรดที่นำเข้าในระดับบัญชีผู้ใช้จะสามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุญาตสำหรับรูปแบบการให้เกรดเท่านั้น
  • รูปแบบการให้เกรดที่จัดทำในระดับบัญชีผู้ใช้จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติในระดับบัญชีย่อย

รูปแบบการให้เกรดส่วนกลาง

รูปแบบการให้เกรดจะกำหนดตามช่วงเปอร์เซ็นต์ที่เกี่ยวข้อง และแต่ละช่วงเปอร์เซ็นต์จะมีชื่อกำหนดไว้เฉพาะ คุณสามารถจัดทำรูปแบบการให้เกรดได้ทุกประเภทโดยแก้ไขชื่อและช่วงเปอร์เซ็นต์

หมายเหตุเกี่ยวกับรูปแบบการให้เกรด:

  • รูปแบบการให้เกรดรองรับทศนิยมสองตัวเท่านั้น
  • คะแนนที่อนุญาตให้ใช้ในสมุดบันทึกเกรดคือคะแนนที่ระบุรายละเอียดไว้ในรูปแบบการให้เกรด
  • รายการของสมุดบันทึกเกรดที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้เป็นการเฉพาะในรูปแบบการให้เกรดจะมีเครื่องหมายยัติภาคกำกับ

เกรดแบบตัวอักษร

เกรดแบบตัวอักษรคือเกรดแบบดั้งเดิมที่สุดของรูปแบบการให้เกรดและเป็นรูปแบบเริ่มต้นสำหรับรูปแบบการให้เกรดใหม่ เฉพาะคะแนนที่รองรับเท่านั้นที่ใช้ได้กับสมุดบันทึกเกรด ดังนั้นหากคุณจัดทำรูปแบบการให้เกรดแบบตัวอักษรที่มีค่าเป็น A, B และ C เท่านั้น คุณจะไม่สามารถกรอกคะแนนที่เป็น A- หรือ B+ ได้

จากสมุดบันทึกเกรด คะแนนจะถูกกรอกเป็นค่าคะแนน เปอร์เซ็นต์หรือเกรดแบบตัวอักษร เช่น่ หากภารกิจมี 10 คะแนน และผู้เรียนได้ 9 คะแนน คุณสามารถกรอก 9 หรือ 90% (แสดงเป็น A- ตามช่วงเปอร์เซ็นต์) หรือสามารถกรอก A- ได้โดยตรง  

คะแนน GPA

เกรดคะแนน GPA จัดทำขึ้นสำหรับสถานศึกษาที่ใช้เกรดแบบ 4.0 (หรือ 5.0/6.0) การคำนวณคะแนนแบบ GPA จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน รูปแบบนี้จะคล้าย ๆ กับรูปแบบเกรดแบบตัวอักษร แต่เกรดแบบตัวอักษรก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน เฉพาะคะแนนที่รองรับเท่านั้นที่ใช้ได้กับสมุดบันทึกเกรด ดังนั้นหากคุณจัดทำรูปแบบการให้เกรดแบบ GPA โดยมีค่า 4.0 และ 3.9 เท่านั้น คุณจะไม่สามารถกรอกคะแนนที่เป็น 3.95 ได้

ในสมุดบันทึกเกรด คะแนนจะถูกกรอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือค่า GPA เช่น่ หากภารกิจมี 10 คะแนน และผู้เรียนได้ 9 คะแนน คุณสามารถกรอก 90% (แสดงเป็น 3.7 ตามช่วงเปอร์เซ็นต์) หรือสามารถกรอก 3.7 ได้โดยตรง ไม่สามารถกรอกเป็น 9 ได้

ประสิทธิภาพ

รูปแบบการให้เกรดเพื่อประเมินผลงานจะอ้างอิงตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะคะแนนที่รองรับเท่านั้นที่ใช้ได้กับสมุดบันทึกเกรด ดังนั้นหากคุณจัดทำรูปแบบการให้เกรดแบบประเมินผลสัมฤทธิ์โดยมีค่าเป็น ดีเยี่ยม หรือ แย่เท่านั้น คุณจะไม่สามารถกรอกคะแนนที่เป็น ดี ได้  

ในสมุดบันทึกเกรด คะแนนจะถูกกรอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือค่าระบุผลสัมฤทธิ์ เช่น่ หากภารกิจมี 10 คะแนน และผู้เรียนได้ 9 คะแนน คุณสามารถกรอก 9 หรือ 90% (แสดงเป็น ดีเยี่ยม ตามช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด) หรือสามารถกรอก ดีเยี่ยม ได้โดยตรง  

0 Likes
Was this article helpful? Yes No