Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

คู่มือผู้ดูแลระบบ Canvas (Admin)

คู่มือผู้ดูแลระบบ Canvas (Admin Guide) Table of Contents

บัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อย

ข้อมูลวิเคราะห์

การตรวจรับรอง

บริการข้อมูลจาก Canvas

บทเรียนและกลุ่มย่อย

แอพจากภายนอก (LTI)

คอนโซลผู้ดูแลระบบในพื้นที่ - อินเทอร์เฟซใหม่

ส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง

การให้เกรด

การผสานการทำงาน

ผลลัพธ์

บุคคล

ค่าปรับตั้งโพรไฟล์และผู้ใช้

แถวคำถาม

บทบาทและสิทธิ์อนุญาต

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าปรับตั้ง

การนำเข้า SIS

ข้อมูลการให้บริการ

เทอม