Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะกำหนดค่าปรับตั้ง SSO สำหรับผู้ให้บริการการตรวจรับรองของฉันได้อย่างไร

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

ฉันจะกำหนดค่าปรับตั้ง SSO สำหรับผู้ให้บริการการตรวจรับรองของฉันได้อย่างไร

ในระบบตรวจรับรองของ Canvas หรือการตรวจรับรองจากภายนอก คุณสามารถกำหนดค่าปรับตั้งการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว (SSO) สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ การเปลี่ยนฉลากกำกับยังเป็นการแก้ไขข้อความล็อกอินในเพจรีเซ็ตรหัสผ่านด้วย

ลิงค์ SSO จะรับช่วงค่าปรับตั้งจาก Theme Editor ลิงค์สามารถอัพเดตในหัวข้อ การล็อกอินของ Theme Editor (Theme Editor Login)

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดการตรวจรับรอง

เปิดการตรวจรับรอง

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ การตรวจรับรอง (Authentication)

กำหนดค่าปรับตั้ง SSO

กำหนดค่าปรับตั้ง SSO

ในกลุ่มย่อยค่าปรับตั้ง SSO กรอกรายละเอียดสำหรับช่องที่เหมาะสม

จากฟิลด์ ฉลากกำกับการล็อกอิน (Login Label) [1] คุณสามารถกรอกฉลากกำกับที่แสดงในเพจล็อกอินและให้ผู้เรียนใช้เพื่อกรอกรหัสเฉพาะ หากไม่ได้ตั้งค่าฉลากกำกับไว้ ฟิลด์ล็อกอินจะมีค่าเริ่มต้นเป็น อีเมล (Email) คุณสามารถกรอกฉลากกำกับ เช่น ชื่อผู้ใช้ ID ผู้เรียน ฯลฯ

จากฟิลด์ URL ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password URL) [2] คุณสามารถกรอก URL สำหรับเพจลืมรหัสผ่านของสถาบันของคุณ ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ดูหน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน Canvas เริ่มต้น

จากฟิลด์ URL การตรวจค้น (Discovery URL) [3] คุณสามารถกรอก URL สำหรับเพจการตรวจรับรองที่มี หากไม่ได้ตั้งค่าเพจนี้ไว้ ผู้ใช้จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการการรับรองรายแรกในรายการผู้ให้บริการการรับรอง

ตั้งค่า URL ผู้ใช้ที่ไม่รู้จักจากภายนอก

ตั้งค่า URL ผู้ใช้ที่ไม่รู้จักจากภายนอก

เมื่อมีการใช้ผู้ให้บริการตรวจรับรองจากภายนอก คุณยังสามารถกรอก URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้หากไม่พบผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจรับรองใน Canvas

บันทึกค่าปรับตั้ง SSO

บันทึกค่าปรับตั้ง SSO

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

ตั้งค่าตำแหน่งผู้ให้บริการ

ตั้งค่าตำแหน่งผู้ให้บริการ

เมื่อคุณมีผู้ให้บริการการตรวจรับรองมากกว่าหนึ่งรายในบัญชีของคุณ การตรวจรับรองรับรอง Canvas จะมีค่าเริ่มต้นเป็นตำแหน่งแรกและถือเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ URL การตรวจค้น (Discovery URL)

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ให้บริการการตรวจรับรองของคุณ ให้ระบุผู้ให้บริการและคลิกที่เมนูตำแหน่ง [1] เลือกหมายเลขการจัดวางสำหรับตำแหน่งใหม่ แล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

หมายเหตุ: การตรวจรับรอง Canvas สามารถลบออกจากเพจการตรวจรับรองเมื่อเปิดใช้งานผู้ให้บริการการตรวจรับรองจากภายนอกรายอื่น หากผู้ให้บริการตรวจรับรองที่มีอยู่เพียงรายเดียวถูกลบ การตรวจรับรองของ Canvas จะได้รับการกู้คืนเป็นผู้ให้บริการเริ่มต้น

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.