จะผนวกภาพกับการตอบกลับของส่วนการพูดคุยในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถแทรกไฟล์ภาพได้โดยตรงไปยังการตอบกลับสำหรับส่วนการพูดคุยโดยใช้ไอคอนภาพ ภาพสามารถแทรกได้จากเว็บหรือไฟล์ผู้ใช้ Canvas ของคุณ หากมีการเปลี่ยนแปลงไปยังต้นทางภาพของคุณหลังจากแทรกไว้ในการตอบกลับส่วนการพูดคุยแล้ว ภาพที่เพิ่มไปยังการตอบกลับการพูดคุยของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เปิดการพูดคุย

คลิกที่ชื่อส่วนการพูดคุย

เขียนการตอบกลับ

เขียนการตอบกลับ

จัดทำรายการการพูดคุยใหม่โดยคลิกที่ฟิลด์ข้อความ ตอบกลับ (Reply)

เพิ่มภาพจากแถบเครื่องมือ

เพิ่มภาพจากแถบเครื่องมือ

เพิ่มภาพจากแถบเครื่องมือโดยคลิกที่ไอคอน ภาพ (Image) [1]

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพโหลดภาพจากเมนูตัวเลือกภาพ ดูตัวเลือกภาพเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลูกศร ตัวเลือกภาพ (Image Options) [2] จากนั้นเลือกตัวเลือก อัพโหลดภาพ (Upload Image) [3]

หมายเหตุ: ดูไอคอนภาพ (Image) โดยคุณอาจต้องคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [4]

เพิ่มภาพจากแถบเมนู

เพิ่มภาพจากแถบเมนู

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มภาพโดยใช้แถบเมนูใน Rich Content Editor แถบเมนูจะแสดงชื่อ Rich Content Editor และอาจแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่การสืบค้นเนื้อหาผ่านแป้นพิมพ์

อัพโหลดภาพโดยใช้แถบเมนูโดยคลิกที่เมนู แทรก (Insert) [1] เลือกตัวเลือก ภาพ (Image) [2] คุณสามารถอัพโหลดภาพใหม่และผนวกภาพจากไฟล์ผู้ใช้ของคุณ [3]

อัพโหลดภาพจากคอมพิวเตอร์

ตามค่าเริ่มต้น เครื่องมืออัพโหลดภาพ (Image Upload Tool) จะแสดงแท็บ คอมพิวเตอร์ (Computer) ไว้ [1] คลิกหรือลากและวางไฟล์ภาพไปยังระบบอัพโหลดภาพเพื่ออัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ [2]

หมายเหตุ: ภาพที่อัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เครื่องมืออัพโหลดภาพจะถูกเพิ่มไปยังไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์ภาพ [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

ดูไฟล์ที่เลือก

ระบบอัพโหลดจะแสดงชื่อไฟล์ภาพ [1] และแสดงตัวอย่างภาพ [2] ลบภาพโดยคลิกที่ไอคอนลบ [3]

ผนวกภาพจาก URL

ผนวกภาพโดยใช้ URL โดยคลิกที่แท็บ URL [1]

กรอก URL ในฟิลด์ URL ไฟล์ (File URL) [2]

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

ในกรณีที่สถาบันของคุณกำหนดไว้ คุณจะต้องเลือกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานสำหรับภาพของคุณ

จากเมนูแสดงรายการ สิทธิ์การใช้งาน (Usage Right) [1] ให้เลือกสิทธิ์การใช้งานหนึ่งในห้ารายการที่มีให้เลือก

  • ฉันถือลิขสิทธิ์ (I hold the copyright): เนื้อหาต้นฉบับที่จัดทำโดยคุณ
  • ฉันได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ไฟล์นี้ (I have obtained permission to use the file): ได้รับอนุญาตโดยผู้จัดทำ
  • ข้อมูลอยู่ในโดเมนสาธารณะ (The material is in the public domain): จัดไว้ในโดเมนสาธารณะอย่างชัดเจน และไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ หรือไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอีกต่อไป
  • ข้อมูลอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เช่น การใช้งานอย่างเหมาะสม สิทธิ์ในการเสนอราคาหรือสิทธิ์อื่นใดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (The material is subject to an exception - e.g. fair use, the right to quote, or others under applicable copyright laws): บทคัดย่อหรือข้อมูลสรุปที่ใช้ในเชิงสารคดี การรายงานข่าว ข้อมูลการศึกษาวิจัย หรือข้อมูลวิเคราะห์เชิงวิชาการ
  • ข้อมูลได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons (The material is licensed under Creative Commons): ตัวเลือกนี้จะต้อบมีการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ไว้เป็นการเฉพาะด้วย

หากทราบ ให้กรอกข้อมูลผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ในฟิลด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ (Copyright Holder) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้สอนและไม่แน่ใจว่าสิทธิ์การใช้งานใดที่มีผลกับภาพของคุณ ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบของสถาบันเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

จัดการคุณลักษณะของภาพ

จัดการคุณลักษณะของภาพ

เพิ่มข้อความเผื่อเลือก (Alt Text) ไปยังภาพของคุณโดยพิมพ์รายละเอียดข้อความเผื่อเลือกหรือหมายเหตุกำกับข้อความในฟิลด์ ข้อความเผื่อเลือก (Alt Text) [1] ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ข้อความเผื่อเลือก (Alt Text) จะแสดงชื่อไฟล์ภาพให้เห็น ข้อความเผื่อเลือก (Alt Text) จะถูกอ่านโดยโปรแกรมอ่านหน้าจอ และแสดงผลเมื่อภาพที่ผนวกไว้ไม่สามารถจัดแสดงได้

หากภาพใช้เพื่อการตกแต่งและไม่ต้องมีข้อความเผื่อเลือก ให้เลือกตัวเลือก ภาพตกแต่ง (Decorative Image) [2]

ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือกการแสดงผล ผนวกภาพ (Embed Image) จะถูกเลือกไว้สำหรับภาพที่ผนวกไว้ [3]

แสดงลิงค์ไฟล์ภาพโดยเลือกตัวเลือกการแสดงผล ลิงค์แสดงข้อความ (Display Text Link) [4] ลิงค์จะเข้าไปแทนที่ภาพใน Rich Content Editor

ผนวกภาพ

ส่งผลงานอัพโหลด

ผนวกภาพที่คุณเลือกโดยคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit)

หมายเหตุ: ภาพจะกะพริบก่อนที่จะผนวกใน Rich Content Editor

ดูภาพที่ผนวกไว้

ดูภาพที่ผนวกไว้

ดูภาพที่คุณอัพโหลดไว้ใน Rich Content Editor นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มหรือแก้ไขหมายเหตุกำกับข้อความเผื่อเลือกและจัดการตัวเลือกการแสดงภาพ

โพสต์การตอบกลับ

โพสต์การตอบกลับ

คลิกที่ปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูการตอบกลับสำหรับการพูดคุย

ดูโพสต์

ดูการตอบกลับการพูดคุยของคุณ