cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะดูกลุ่ม Canvas ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร?

ฉันจะดูกลุ่ม Canvas ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร?

คุณสามารถดูกลุ่มปัจจุบันที่คุณลงทะเบียนได้โดยใช้เมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง หากคุณไม่เห็นกลุ่มใดอยู่ในรายการ คุณจะต้องไม่ เข้าร่วมกลุ่ม หรือเคยสมัครในกลุ่มโดยผู้สอนของคุณ กลุ่มก่อนหน้าจะแสดงอยู่ใต้ส่วนหัวของกลุ่มก่อนหน้า

เปิดกลุ่ม

เปิดกลุ่ม

ในการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิก กลุ่ม (Groups) ลิงค์ [1] และดูกลุ่มปัจจุบันของคุณ [2] เพื่อดูกลุ่มของคุณทั้งหมด คลิก กลุ่มทั้งหมด (All Groups) ลิงค์ [3]

ดูกลุ่ม

กลุ่มถูกจัดออกเป็นกลุ่มปัจจุบัน (Current Groups) [1] และกลุ่มก่อนหน้า (Previous Groups) [2]

ดูกลุ่มปัจจุบัน

กลุ่มปัจจุบันคือกลุ่มในบทเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาหรือเทอมปัจจุบัน คุณสามารถดูชื่อของกลุ่ม [1] และชื่อบทเรียนสำหรับกลุ่ม [2] หากบทเรียนรวมถึงวันที่ของเทอม [3], วันที่ของเทอมจะแสดงถัดจากชื่อบทเรียน ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งการเข้าถึงสำหรับบทเรียน กลุ่มปัจจุบันยังสามารถแสดงกลุ่มในบทเรียนที่เผยแพร่แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่ม

กลุ่มที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณจะแสดงข้อความที่เชื่อมโยง [4] กลุ่มเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบทเรียนปัจจุบัน เพื่อเปิดกลุ่ม คลิกชื่อของกลุ่ม

ดูกลุ่มก่อนหน้า

กลุ่มที่อยู่ภายใต้ กลุ่มก่อนหน้า (Previous Groups) หัวเรื่องคือกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่สรุปแล้ว ผู้เรียนไม่สามารถดูเนื้อหากลุ่มหรือโต้ตอบกับกลุ่มหลังจากจบบทเรียนแล้ว

หมายเหตุ: บางสถาบันอาจไม่อนุญาตให้แสดงกลุ่มก่อนหน้าในเพจบทเรียน

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback