ฉันจะอัพโหลดเอกสารใน Rich Content Editor ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถอัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังลิงค์ในกลุ่มผู้เรียน

คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) และแบบทดสอบ (Quizzes)

ตามค่าเริ่มต้น ลิงค์เอกสารที่ผนวกไว้จะแสดงไอคอนที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูตัวอย่างเอกสารใน Rich Content Editor คุณสามารถปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการ หรือเปิดใช้การแสดงตัวอย่างจากบรรทัดรายการโดยอัตโนมัติ

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการใช้งานหนึ่งในคุณสมบัติ Canvas ที่รองรับ Rich Content Editor

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcuts) โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

อัพโหลดเอกสารโดยการลากและวา

อัพโหลดเอกสารโดยการลากและวา

คุณสามารถอัพโหลดและผนวกเอกสารโดยการลากและวางไฟล์ที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถอัพโหลดและผนวกเอกสารหลาย ๆ รายการได้โดยลากและวางไฟล์ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

อัพโหลดเอกสารโดยการคัดลอกและวาง

อัพโหลดเอกสารโดยการคัดลอกและวาง

คุณสามารถอัพโหลดและผนวกเอกสารโดยการคัดลอกและวางไฟล์ที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คัดลอกไฟล์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณโดยเปิดตำแหน่งของไฟล์ดังกล่าวขึ้นมา คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก คัดลอก (Copy) หรือคลิกที่ไฟล์แล้วกด CTRL+C ที่ PC หรือ Command+C สำหรับเครื่อง Mac  คุณสามารถวางไฟล์ได้โดยคลิกขวาที่ Ritch Text Editor แล้วเลือก Paste (วาง) หรือกด CTRL+V สำหรับ PC หรือ Command+V สำหรับเครื่อง Mac

อัพโหลดเอกสารจากแถบเครื่องมือ

อัพโหลดเอกสารจากแถบเครื่องมือ

อัพโหลดเอกสารจากแถบเครื่องมือโดยคลิกที่ไอคอนเอกสาร [1] จากเมนูแสดงรายการ เลือกตัวเลือก อัพโหลดเอกสาร (Upload Document) [2]

ดูไอคอนเอกสาร (Document) โดยคุณอาจต้องคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [3]

อัพโหลดเอกสารจากแถบเมนู

อัพโหลดเอกสารจากแถบเมนู

คลิกที่ลิงค์ แทรก (Insert) [1] สืบค้นเนื้อหาเพื่อดูตัวเลือก เอกสาร (Document) [2] แล้วเลือกตัวเลือก อัพโหลดเอกสาร (Upload Document) [3]

อัพโหลดไฟล์

คลิกเพื่อเรียกดูไฟล์ของคุณ [1] หรือลากและวางไฟล์สื่อไปยังเครื่องมืออัพโหลดสื่อ [2] เพื่ออัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ  

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์เอกสาร [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

ดูไฟล์ที่เลือก

เครื่องมืออัพโหลดจะแสดงชื่อไฟล์เอกสาร[1] ลบไฟล์โดยคลิกที่ไอคอนลบ [3]

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

ในกรณีที่สถาบันของคุณกำหนดไว้ คุณจะต้องเลือกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานสำหรับเอกสารของคุณ

จากเมนูแสดงรายการ สิทธิ์การใช้งาน (Usage Right) [1] ให้เลือกสิทธิ์การใช้งานหนึ่งในห้ารายการที่มีให้เลือก

  • ฉันถือลิขสิทธิ์ (I hold the copyright): เนื้อหาต้นฉบับที่จัดทำโดยคุณ
  • ฉันได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ไฟล์นี้ (I have obtained permission to use the file): ได้รับอนุญาตโดยผู้จัดทำ
  • ข้อมูลอยู่ในโดเมนสาธารณะ (The material is in the public domain): จัดไว้ในโดเมนสาธารณะอย่างชัดเจน และไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ หรือไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอีกต่อไป
  • ข้อมูลอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เช่น การใช้งานอย่างเหมาะสม สิทธิ์ในการเสนอราคาหรือสิทธิ์อื่นใดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (The material is subject to an exception - e.g. fair use, the right to quote, or others under applicable copyright laws): บทคัดย่อหรือข้อมูลสรุปที่ใช้ในเชิงสารคดี การรายงานข่าว ข้อมูลการศึกษาวิจัย หรือข้อมูลวิเคราะห์เชิงวิชาการ
  • ข้อมูลได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons (The material is licensed under Creative Commons): ตัวเลือกนี้จะต้อบมีการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ไว้เป็นการเฉพาะด้วย

หากทราบ ให้กรอกข้อมูลผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ในฟิลด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ (Copyright Holder) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้สอนและไม่แน่ใจว่าสิทธิ์การใช้งานใดที่มีผลกับเอกสารของคุณ ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบของสถาบันเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

ส่งผลงานอัพโหลด

ส่งผลงานอัพโหลด

อัพโหลดเอกสารที่เลือกของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit)

หมายเหตุ: ไฟล์จะกะพริบก่อนที่จะผนวกใน Rich Content Editor

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้ Rich Content Editor ในการพูดคุย (Discussions) ปุ่มบันทึก (Save) อาจปรากฏเป็นปุ่มโพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาที่จัดทำใน Rich Content Editor

แสดงตัวอย่างไฟล์โดยคลิกที่ลิงค์ไฟล์ [1]

ดาวน์โหลดเอกสารที่เชื่อมโยงโดยคลิกที่ไอคอนดาวน์โหลด[2]