ฉันจะลงชื่อเข้าร่วมนัดหมายในระบบกำหนดเวลา (Scheduler) ในปฏิทิน (Calendar) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานเครื่องมือกำหนดเวลา (Scheduler tool) ไว้ คุณสามารถลงชื่อเข้าร่วมในการนัดหมายใด ๆ ที่จัดทำขึ้นสำหรับบทเรียนของคุณได้โดยใช้แถบรายการด้านข้างของปฏิทิน (Calendar) นัดหมายอาจรวมถึงเวลาทำการ ช่วงเวลาการนำเสนอของกลุ่ม และอาหารกลางวันกับศิษย์เก่า

ระบบกำหนดเวลาเป็นคุณสมบัติการใช้งานเสริมที่อาจไม่มีให้สำหรับคุณในปฏิทิน (Calendar)

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

ค้นหานัดหมาย

จากแถบรายการด้านข้างปฏิทิน (Calendar) ให้คลิกที่ปุ่ม ค้นหานัดหมาย (Find Appointment)

หมายเหตุ:

  • เครื่องมือกำหนดเวลา (Scheduler) ถือเป็นคุณสมบัติเสริมที่จะต้องเปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ หากคุณไม่เห็นปุ่ม ค้นหานัดหมาย (Find Appointment) แสดงว่าสถาบันของคุณไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้
  • เมื่อผู้สอนหรือ TA จัดทำกลุ่มนัดหมายสำหรับบทเรียนทั้งหมด กลุ่มย่อยของบทเรียนทั้งหมดจะสามารถดูกลุ่มนัดหมายได้ ทั้งนี้ หากกลุ่มนัดหมายถูกจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มย่อยเฉพาะใด ๆ หรือถูกเพิ่มโดยผู้สอนที่ถูกจำกัดตามกลุ่มย่อยหรือ TA เฉพาะผู้ใช้ในกลุ่มย่อยดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูกลุ่มนัดหมายดังกล่าวได้

เลือกบทเรียน

เลือกบทเรียน

ถ้าบทเรียนมีนัดหมาย ชื่อของบทเรียนจะแสดงอยู่ในเมนูแสดงรายการของบทเรียนดังกล่าว เลือกบทเรียนที่คุณต้องการหาการนัดหมาย [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [2]

ดูนัดหมาย

ดูนัดหมายที่มีสำหรับบทเรียน ช่วงเวลาที่จางจะแสดงว่าช่วงเวลานั้นถูกจองไว้แล้ว

จองนัดหมาย

จองนัดหมาย

ในปฏิทิน ให้คลิกช่วงเวลาที่คุณต้องการจอง [1] จากหน้าต่างนัดหมาย คุณสามารถดูเวลานัดหมาย ปฏิทิน และรายละเอียดได้ หากคุณต้องการบอกความคิดเห็นใด ๆ ให้ผู้สอนรับทราบ คุณสามารถพิมพ์ลงในฟิลด์ ความเห็น (Comments) [2]

หากต้องการลงชื่อเข้าร่วมในช่วงเวลาดังกล่าว ให้คลิกที่ลิงค์ จอง (Reserve) [3]

ดูนัดหมายที่อัพเดต

ดูนัดหมายที่อัพเดต

เมื่อคุณจองช่วงเวลาแล้ว ช่วงเวลานั้นในปฏิทินจะสีจางลง

หากคุณต้องการเลือกช่วงเวลาอื่นแทน ให้คลิกช่วงเวลาใหม่และดำเนินการจองซ้ำ

ยืนยันนัดหมายใหม่

ยืนยันนัดหมายใหม่

หากคุณเลือกช่วงเวลาอื่น ปฏิทิน (Calendar) จะยืนยันว่าคุณมีนัดหมายที่จองไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนเวลานัดหมายใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม กำหนดเวลาใหม่ (Reschedule) [1] อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการคงการนัดหมายเดิมไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม ไม่ทำอะไร (Do Nothing) [2]

ปิดนัดหมาย

เมื่อคุณทำการจองรายการต่าง ๆ ของบทเรียนเสร็จ ให้คลิกที่ปุ่ม ปิด (Close)

ดูปฏิทิน

ดูนัดหมายที่เพิ่มลงในปฏิทินบทเรียนของคุณ

แก้ไขนัดหมาย

ดูนัดหมายที่เพิ่มลงในปฏิทินบทเรียนของคุณ

ยกเลิกการจองนัดหมาย

ยกเลิกการจองนัดหมาย

หากต้องการยกเลิกนัดหมายโดยสิ้นเชิง ให้คลิกที่เวลานัดหมายนั้น [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ยกเลิกการจอง (Un-reserve) [2]

ลบการจอง

ลบการจอง

คลิกที่ปุ่ม ลบ (Delete)