cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะเข้าร่วมกลุ่มในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ฉันจะเข้าร่วมกลุ่มในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถสมัครกลุ่มในบทเรียนของคุณได้หากผู้สอนของคุณเปิดใช้งานตัวเลือกการสมัครด้วยตัวเองไว้

หมายเหตุ: หากผู้สอนของคุณปิดลิงค์ บุคคล (People) ไว้ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้

เปิด บุคคล

เปิด บุคคล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

ดูกลุ่ม

ดูกลุ่ม

ใช้งานกลุ่มผู้ใช้ของคุณ (User Groups) โดยคลิกที่แท็บ กลุ่ม (Groups) [1]

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานกลุ่มผู้ใช้ (User Groups) ของคุณผ่านเมนูตัวเลือก (Options) คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2] แล้วคลิกที่ลิงค์ดูกลุ่มผู้ใช้ (View User Groups) [3]

เข้าร่วมกลุ่ม

เข้าร่วมกลุ่ม

ถัดจากชื่อของกลุ่มที่ใช้ได้ ให้คลิกที่ลิงค์เข้าร่วม (Join)

ตรวจสอบการสมัครเข้ากลุ่ม

ตรวจสอบการสมัครเข้ากลุ่ม

ข้อความจะปรากฏที่ด้านบนของเบราเซอร์เพื่อยืนยันว่าคุณได้สมัครเข้ากลุ่ม

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback