ฉันจะอัพโหลดและผนวกรูปภาพใน Rich Content Editor ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถผนวกรูปภาพใน Rich Content Editor ไฟล์รูปภาพสามารถอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเพิ่มโดยใช้ URL นอกจากนี้คุณยังสามารถผนวกรูปภาพจากบทเรียนของคุณและไฟล์ผู้ใช้

คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) และแบบทดสอบ (Quizzes)

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการใช้งานหนึ่งในคุณสมบัติ Canvas ที่รองรับ Rich Content Editor

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างกับรายการชอร์ตคัทการใช้งานแป้นพิมพ์โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์ หรือกดปุ่ม Alt+F8 (บนแป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (บนแป้นพิมพ์ Mac) พร้อมกันบนแป้นพิมพ์ของคุณ

อัพโหลดภาพโดยการลากและวาง

อัพโหลดภาพโดยการลากและวาง

คุณสามารถอัพโหลดและผนวกภาพได้โดยการลากและวางจากเว็บเบราเซอร์หรือจากไฟล์ที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณลากและวางภาพจากเว็บเบราเซอร์ URL ต้นทางสำหรับภาพจะถูกกรอกไปยังฟิลด์ URL ไฟล์ (File URL) ในตัวเลือกภาพ (Image Options)

หมายเหตุ: คุณสามารถอัพโหลดและผนวกภาพหลาย ๆ ภาพโดยลากและวางไฟล์จากเว็บเบราเซอร์หรือที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

อัพโหลดภาพโดยการคัดลอกและวาง

อัพโหลดภาพโดยการคัดลอกและวาง

คุณสามารถอัพโหลดและผนวกภาพได้โดยการคัดลอกและวาง คัดลอกภาพไปยังคลิปบอร์ดของคุณโดยคลิกขวาที่ภาพแล้วเลือกคัดลอก (Copy)  คุณสามารถวางข้อมูลได้โดยคลิกขวาที่ Ritch Text Editor แล้วเลือก Paste (วาง) หรือกด CTRL+V สำหรับ PC หรือ Command+V สำหรับเครื่อง Mac

อัพโหลดภาพจากแถบเครื่องมือ

อัพโหลดภาพจากแถบเครื่องมือ

อัพโหลดรูปภาพจากแถบเครื่องมือโดยคลิกที่ไอคอนรูปภาพ [1] จากเมนูแสดงรายการ เลือกตัวเลือก อัพโหลดภาพ (Upload Image) [2]

หมายเหตุ: ดูไอคอนภาพ (Image) โดยคุณอาจต้องคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [3]

อัพโหลดภาพจากแถบเมนู

อัพโหลดรูปภาพจากแถบเมนู

หรือคุณสามารถผนวกภาพจากแถบเมนู คลิกที่ลิงค์ แทรก (Insert) [1] สืบค้นเนื้อหาไปดูตัวเลือก ภาพ (Image) [2] แล้วเลือกตัวเลือก อัพโหลดภาพ (Upload Image) [3]

อัพโหลดภาพจากคอมพิวเตอร์

ตามค่าเริ่มต้น เครื่องมืออัพโหลดภาพ (Image Upload Tool) จะแสดงแท็บ คอมพิวเตอร์ (Computer) ไว้ [1] คลิกหรือลากและวางไฟล์ภาพไปยังระบบอัพโหลดภาพเพื่ออัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ [2]

หมายเหตุ: ภาพที่อัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เครื่องมืออัพโหลดภาพภายในกลุ่มจะถูกเพิ่มไปยังไฟล์กลุ่มของคุณ

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์ภาพ [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

ดูไฟล์ที่เลือก

ระบบอัพโหลดจะแสดงชื่อไฟล์ภาพ [1] และแสดงตัวอย่างภาพ [2] ลบภาพโดยคลิกที่ไอคอนลบ [3]

อัพโหลดภาพจาก URL

อัพโหลดภาพจาก URL โดยคลิกที่แท็บ URL [1]

กรอก URL ในฟิลด์ URL ไฟล์ (File URL) [2]

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

หากมีกำหนดไว้สำหรับบทเรียนของคุณ คุณจะต้องเลือกค่าปรับตั้งสิทธิ์การใช้งานสำหรับภาพของคุณ

จากเมนูแสดงรายการ สิทธิ์การใช้งาน (Usage Right) [1] ให้เลือกสิทธิ์การใช้งานหนึ่งในห้ารายการที่มีให้เลือก

  • ฉันถือลิขสิทธิ์ (I hold the copyright): เนื้อหาต้นฉบับที่จัดทำโดยคุณ
  • ฉันได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ไฟล์นี้ (I have obtained permission to use the file): ได้รับอนุญาตโดยผู้จัดทำ
  • ข้อมูลอยู่ในโดเมนสาธารณะ (The material is in the public domain): จัดไว้ในโดเมนสาธารณะอย่างชัดเจน และไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ หรือไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอีกต่อไป
  • ข้อมูลอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เช่น การใช้งานอย่างเหมาะสม สิทธิ์ในการเสนอราคาหรือสิทธิ์อื่นใดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (The material is subject to an exception - e.g. fair use, the right to quote, or others under applicable copyright laws): บทคัดย่อหรือข้อมูลสรุปที่ใช้ในเชิงสารคดี การรายงานข่าว ข้อมูลการศึกษาวิจัย หรือข้อมูลวิเคราะห์เชิงวิชาการ
  • ข้อมูลได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons (The material is licensed under Creative Commons): ตัวเลือกนี้จะต้อบมีการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ไว้เป็นการเฉพาะด้วย

หากทราบ ให้กรอกข้อมูลผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ในฟิลด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ (Copyright Holder) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้สอนและไม่แน่ใจว่าสิทธิ์การใช้งานใดที่มีผลกับภาพของคุณ ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบของสถาบันเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

จัดการคุณลักษณะของภาพ

เพิ่มข้อความเผื่อเลือก (Alt Text) ไปยังภาพของคุณโดยพิมพ์รายละเอียดข้อความเผื่อเลือกหรือหมายเหตุกำกับข้อความในฟิลด์ ข้อความเผื่อเลือก (Alt Text) [1] ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ข้อความเผื่อเลือก (Alt Text) จะแสดงชื่อไฟล์ภาพให้เห็น ข้อความเผื่อเลือก (Alt Text) จะถูกอ่านโดยโปรแกรมอ่านหน้าจอ และแสดงผลเมื่อภาพที่ผนวกไว้ไม่สามารถจัดแสดงได้

หากภาพมีการตกแต่งและไม่ต้องใช้ข้อความเผื่อเลือก ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ภาพตกแต่ง (Decorative Image) [2]

ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือกการแสดงผล ผนวกภาพ (Embed Image) จะถูกเลือกไว้สำหรับภาพที่ผนวกไว้ [3]

แสดงลิงค์ไฟล์ภาพโดยเลือกตัวเลือกการแสดงผล ลิงค์แสดงข้อความ (Display Text Link) [4] ลิงค์จะเข้าไปแทนที่ภาพใน Rich Content Editor

ผนวกการอัพโหลดภาพ

ส่งผลงานอัพโหลด

ผนวกภาพที่คุณเลือกโดยคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit)

หมายเหตุ: ภาพจะกะพริบก่อนที่จะผนวกใน Rich Content Editor

ดูภาพที่ผนวกไว้

ดูภาพ

ดูภาพที่คุณอัพโหลดไว้ใน Rich Content Editor นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มหมายเหตุกำกับข้อความเผื่อเลือกและจัดการตัวเลือกการแสดงภาพ

อัพเดตภาพผ่าน URL ไฟล์

คลิกที่ภาพ [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ตัวเลือกภาพ (Image Options) [2]

คุณสามารถจัดการตัวเลือกในการแสดงผลสำหรับภาพที่ผนวกไว้ในเมนู ตัวเลือกภาพ (Image Options) [3]

เปลี่ยนหรืออัพเดตภาพที่เพิ่มไปยัง Rich Content Editor ผ่าน URL โดยกรอก URL ภาพอัพเดตในฟิลด์ URL ไฟล์ (File URL) [4]

คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น (Done) [5]

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้ Rich Content Editor ในการพูดคุย (Discussions) ปุ่มบันทึก (Save) อาจปรากฏเป็นปุ่มโพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาที่จัดทำใน Rich Content Editor