cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะเพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทินของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ฉันจะเพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทินของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มการเตือนความจำส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินของคุณเองได้

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

ในการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิก ปฏิทิน (Calendar) ลิงค์

เพิ่มกิจกรรม

คลิกวันที่ใดก็ได้ในปฏิทินเพื่อเพิ่มกิจกรรม [1] หรือ คลิกลูกศรข้างชื่อเดือนเพื่อสืบค้นไปยังเดือนอื่น [2] และเลือกวันที่

หากคุณไม่ต้องการหาวันที่ด้วยตนเอง คุณสามารถคลิกไอคอน เพิ่ม [3]

เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม

กรอกชื่อสำหรับกิจกรรม [1]

ขึ้นอยู่กับว่าคุณเพิ่มกิจกรรมของคุณอย่างไร วันที่อาจถูกเติมสำหรับคุณ ถ้าไม่ กรอกวันที่ในช่องวันที่ [2]

เวลาตามปฏิทินอาจมีการเติมสำหรับคุณในช่องจาก [3] แก้ไขหรือกรอกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับกิจกรรมของคุณ เพื่อจัดทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน ให้เว้นช่องจากว่างไว้เพื่อไม่ให้มีเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับกิจกรรมของคุณ

หากต้องการตำแหน่ง ให้กรอกสถานที่สำหรับกิจกรรม[4]

ส่งกิจกรรม

ส่งกิจกรรม

เพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังกิจกรรมของคุณ คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม (More Options) ปุ่ม [1] คุณสามารถใช้กลุ่มผู้เรียนเพื่อเพิ่มคำอธิบายหรือลิงค์แหล่งข้อมูล, เพิ่มตำแหน่งที่อยู่และ ทำสำเนากิจกรรม

หรือไม่เช่นนั้นก็คลิกปุ่ม ส่ง (Submit) [2]

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback