cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะแก้ไขค่าปรับแต่งภาษาในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ฉันจะแก้ไขค่าปรับแต่งภาษาในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเริ่มต้นของ Canvas แต่คุณยังสามารถเลือกดูอินเทอร์เฟซของ Canvas เป็นภาษาอื่นได้

หมายเหตุ:

  • ผู้สอนจะมีตัวเลือกให้เปลี่ยนค่าปรับแต่งภาษาสำหรับบทเรียนของตนได้ หากคุณลงทะเบียนในบทเรียนที่ผู้สอนทำการแก้ไขนี้ (ส่วนใหญ่มักจะเป็นบทเรียนภาษาต่างประเทศ) ภาษาของบทเรียนจะแทนที่ภาษาในค่าปรับตั้งผู้ใช้ของคุณ
  • หากคุณแก้ไขค่าปรับแต่งภาษาหรือสถานที่ วันที่เริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทิน (Calendar) ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน บางภาษาหรือบางพื้นที่จะเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทินเป็นวันจันทร์

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

แก้ไขค่าปรับตั้ง

แก้ไขค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม แก้ไขค่าปรับตั้ง (Edit Settings)

เลือกภาษา

เลือกภาษา

จากเมนูแสดงรายการ ภาษา (Language) ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

อัพเดตค่าปรับตั้ง

อัพเดตค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตค่าปรับตั้ง (Update Settings)

ดูภาษาที่ต้องการ

ดู Canvas ในภาษาที่คุณต้องการ

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback