Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ansluter jag till webbtjänster utanför Canvas som student?

Hur ansluter jag till webbtjänster utanför Canvas som student?

Canvas är integrerat med ett antal tredjeparts-webbtjänster. De flesta av dessa tjänster kan konfigureras från sidan användarinställningar.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Anslut till Webbtjänster

Anslut till Webbtjänster

Du kan integrera Canvas med följande webbtjänster:

Was this article helpful? Yes No