Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur lägger jag till ett meddelande i en grupp?

Hur lägger jag till ett meddelande i en grupp?

Som student kan du skicka meddelande i en grupp.

Öppna Meddelanden

Öppna Meddelanden

Klicka på länken Meddelanden (Announcements) i gruppnavigationen.

Lägg till Meddelande i Grupp-hemsida

Du kan också lägga till ett meddelande i Grupp-hemsidan genom att klicka på knappen Lägg till nytt meddelande (Add Announcement).

Lägg till meddelande

Lägg till meddelande

Klicka på knappen Lägg till meddelande (+Announcement).

Skapa Meddelande

Ge ditt meddelade en titel [1] och lägg till innehåll med innehållsredigeraren [2].

Anteckningar: Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Spara Meddelande

Spara Meddelande

Klicka på knappen Spara (Save).

Se Meddelande

Se Meddelande

Se meddelandet på meddelandesidan.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.