Hur ser jag mina omdömen i en pågående kurs?

Sidan Omdömen i en kurs visar alla aktuella omdömen för alla kursuppgifter. Du kan också visa poänginformation, kommentarer och matriser. Om din lärare använder flera omdömesperioder kan du också filtrera omdömen efter omdömesperiod.

Om du har några kurser som har avslutats, och kan komma åt deras innehåll, kan du se dessa omdömen från en aktiv kurs. Du kan även se avslutade kursomdömen från den globala navigeringsmenyn.

Obs! Vissa detaljer på sidan Omdömen, som poänginformation och totalt omdöme, kan vara begränsade i din kurs.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1] och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Se Omdömen

Se Omdömen

Från sidan Omdömen kan du välja den kurs för vilken du vill se omdömen [1]. Som standard sorteras omdömen kronologiskt efter uppgiftens inlämningsdatum. I menyn Sortera efter (Arrange by) [2], kan du även sortera efter modul, uppgiftsnamn eller uppgiftsgrupp. För att se det angivna omdömet klickar du på knappen Tillämpa (Apply) [3]. Uppgifter som inte ingår i en modul kommer att visas i slutet av uppgiftslistan i alfabetisk ordning. Men om moduler eller uppgiftsgrupper inte används för kursen finns inte dessa sorteringsalternativ.

Du kan se namnet på uppgiften [4], inlämningsdatumet för uppgiften [5], uppgiftens status [6], ditt resultat och det totala poängvärdet för uppgiften [7]. Du kan också se om uppgiften innehåller poänginformation, kommentarer eller matriser [8].

Du kan se olika omdömesikoner i poängkolumnen [9] som anger typen av uppgifter du skickade in. Dessa uppdrag har inte bedömts av din lärare. När uppdraget väl har bedömts kommer ikonen att ersättas med din poäng.

På sidan Omdömen kan du också skapa hypotetiska eller Vad om-omdömen (What-If grades). Du kan klicka på alla poängfält och uppskatta ditt omdöme för både bedömda uppdrag (om du vill lämna in ett uppdrag) och icke bedömda uppdrag.

För att skriva ut dina omdömen, klicka på knappen Skriv ut omdömen (Print Grades) [10].

Se omdömesperioder

Om flera omdömesperioder är aktiverade för din kurs kan du visa dina omdömen efter omdömesperiod [1]. Som standard visar sidan Omdömen den aktuella omdömesperioden. Om en uppgift inte innefattar en inlämningsdag, kommer den att visas som en del av den senaste omdömesperioden. För att visa omdömen för en annan kurs, klicka på kursens (Course) rullgardinsmenyn [2]. För att se de angivna omdömesperiod och kursen, klicka på knappen Tillämpa (Apply) [3].

Om din kurs inkluderar viktade uppdragsgrupper kan dessa variera i sidofältet beroende på vilken omdömesperiod du tittar på. En uppdragsgrupp visas om gruppen har minst en uppgift som ska lämnas in denna period.

När omdömesperioder är viktade och du väljer alternativet Alla omdömesperioder, kommer sidofältet att visa vikterna för varje omdömesperiod.

Visa sen uppgift

Visa sen uppgift

Din lärare kan tillämpa en automatisk förseningspolicy för din kurs. Uppgifter som lämnas in efter inlämningsdatumet markeras som sena. Förseningspolicyn drar automatiskt av ett procentvärde från omdömets totala resultat. Sena uppgifter visas med en förseningsikon i statuskolumnen i omdömesboken [1]. För att se inlämningsinformation för en sen uppgift, klicka på inlämningens namn [2].

Visa sen inlämning

Visa sen inlämning

Sidan Inlämningsinformation visar ditt omdöme, avdragna poäng för sen inlämning och det slutliga omdömet.

Se omdömesinformation

Se omdömesinformation

Vissa uppgifter inkluderar en svart varningsikon [1], som varnar om att poängen från uppgiften inte räknas i ditt slutliga omdöme [2]. Du bör fortfarande skicka in uppgiften, om du inte blivit befriad från den av din lärare.

Se kommentarer

Om det finns kommentarer i din uppgift visas kommentarikonen i uppgiften. För att se kommentarer klicka på ikonen Kommentar [1]. Om det finns olästa kommentarer visas en indikator [2]. När kommentarerna har lästs visas inte indikatorn längre.

Kommentarerna sorteras i kronologisk ordning.

Om det finns feedback, förutom textkommentarer, som t.ex. mediekommentarer, klickar du på ikonen Feedback för att öppna inlämningsinformationen och visa feedbacken [3].

Stäng kommentarer genom att klicka på länken Stäng (Close) [4].

Se poänginformation

Om du vill visa poänginformation, klicka på Bock-ikonen [1]. Du kan se omdömesfördelningen för uppgiften och genomsnittliga, höga och låga poäng [2].

Diagrammets horisontella linje sträcker sig från 0 till uppgiftens högsta möjliga poäng [3]. Den vita rutan sträcker sig från lägsta till högsta poäng för studenter. Din poäng visas som en blå fyrkant på denna punkt.

Du kan bara se poänginformation om mer än 5 andra studenter har gjort uppgiften i kursen. Om du inte ser poänginformation har färre än 5 studenter lämnat in uppgiften.

För att stänga poänginformationen klickar du på länken Stäng (Close) [4].

Visa matrisen (View Rubric)

En uppgift kan också innehålla en Matris-ikon [1], vilket innebär att uppgiften innehöll en matris för bedömning. För att se dina resultat, klicka på ikonen. Se dina poäng baserat på matrisen [2]. För att stänga matrisen, klicka på länken Stäng matris (Close Rubric) [3].

Obs! Den totala poängen för matrisen kan vara begränsad av din lärare.

Se uppgiftsgrupper

Se uppgiftsgrupper

Sidan Omdömen listar inkluderade uppgiftsgrupper i din kurs [1]. Uppgiftsgrupper tillåter lärare att organisera uppgifter, diskussioner och quiz i grupper och tillämpa specifika omdömesregler eller vikter för dessa grupper. Du kan se den procentuella poängen för varje grupp [2] och de poäng du har tjänat in jämfört med de totala poängen [3].

Obs! Uppgiftsgruppernas procent kan vara begränsad av din lärare.

Se Sidopanel

Se Sidopanel

Omdömessammanfattningen visar ditt totala omdöme [1], så att du kan se alla sparade vad-om poäng (what-if scores) [2], och låter dig visa eller gömma alla poängdetaljer, kommentarer och matriser som visas på sidan Omdömen [3].

Beroende på omdömesberäkningen för din kurs, kan ditt totala omdöme visas som ett poängvärde eller som en procentsats.

Obs! Din lärare kan ha begränsat dig från att se ditt fullständiga omdöme [4].

Se Aktuella och totala omdömen

Se Aktuella och totala omdömen

Det aktuella omdömet beräknas genom att lägga samman de bedömda uppgifterna enligt deras vikt i bedömningsschemat. Detta omdöme beräknas via kryssrutan Beräkning baserad endast på bedömda uppgifter (Calculate based only on graded assignments) [1] vald i sidofältet.

Det totala omdömet beräknas genom att lägga samman de bedömda uppgifterna enligt deras vikt i bedömningsschemat för kursen (både bedömda och ej bedömda uppgifter). För att se det totala omdömet, avmarkera kryssrutan i sidofältet [2]. Omdömet högst upp i sidofältet visar ditt totala omdöme.

Obs! Om din lärare har begränsat dig från att se aktuella och/eller totala omdömen, påverkas fortfarande individuella uppgifter när du markerar eller avmarkerar kryssrutan i sidopanelen. Du kan se små skillnader i skuggningen av uppgiften vilket indikerar att ett omdöme kan vara borttaget från kursen.

Se Procentuell omdömesberäkning

I sidofältet visas information om hur dina omdömen beräknas.

Om dina uppgiftsgrupper viktas kommer sidofältet visa fördelningen av viktade uppdragsgrupper [1].

Uppgiftsgrupper kommer alltid att visas som en procentsats. Om din lärare tillåter att du ser totala omdömen, kan du se en fördelning av de poäng du har tjänat in jämfört med det totala antalet möjliga poäng [2].

Obs! Din lärare kan hindra dig ifrån att se dina totala omdömen som en del av gruppprocenten [3].

Se omdömesberäkning med poäng

Se omdömesberäkning med poäng

Om din kurs inte använder uppdragsgrupper, kan ditt totala omdöme visas som poäng eller som procentsats. Om ditt totala omdöme visas i poäng, kan du se procentandelen för ditt totala omdöme. Återigen kan din lärare hindra dig ifrån att se ditt totala omdöme.  

Obs! Din lärare kan hindra dig ifrån att se ditt totala omdöme.

Visa omdömesberäkning med kvalitativa data

Visa omdömesberäkning med kvalitativa data

Om ditt lärosäte begränsar visning av kvalitativa data visas ditt totala omdöme i ett bedömningsschema, vanligtvis bokstavsomdömen. Återigen kan din lärare hindra dig ifrån att se ditt totala omdöme.  

Byt Omdömesbok

Byt Omdömesbok

Om du har mer än en kurs, kan du använda rullgardinsmenyn för kursen (course drop-down menu) [1] för att se omdömen i andra kurser.

Om din sida Omdömen visar rubrikerna Uppgifter och måluppfyllelse av lärandemål [2] kan du också se dina standardbaserade poäng i länken Måluppfyllelse av lärandemål (Learning Mastery).