Canvas Data Services ที่ใช้ Canvas Data 1 คืออะไร

บริการข้อมูล Canvas (Canvas Data Services) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลของตนสำหรับแจ้งและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ลูกค้าสามารถผสมผสาน Canvas Data กับข้อมูลจากสถาบันที่ได้รับความเชื่อถืออื่น ๆ รวมทั้งระบบสำคัญ ๆ อื่น ๆ ในวิทยาเขต เช่น ระบบสารสนเทศสำหรับผู้เรียน (SIS)

ผู้ดูแลระบบ Canvas Data สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้จาก Amazon S3 หรือดูไฟล์ที่โฮสต์ในคลังข้อมูล Amazon Redshift หากสถาบันของคุณทำสัญญากับ Amazon Redshift ไว้ ข้อมูลจะเป็นชุดข้อมูลคัดแยกที่ปรับเป็นเวอร์ชั่นสำหรับกิจกรรมใน Canvas ของสถาบัน และสามารถสืบค้นได้ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเปิดสาธารณะ (ODBC) เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลเสมือนจริงและรายงานข้อมูลแบบกำหนดเอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canvas Data ได้จากพจนานุกรมของ Canvas Data

หมายเหตุ: Instructure ไม่มีการแนะนำลูกค้าใหม่เกี่ยวกับ Canvas Data 1 อีกต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Canvas Data 2

บริการข้อมูลจาก Canvas

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเลือกติดตั้งบริการข้อมูล Canvas (Canvas Data Services) ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ บริการ Canvas Data ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าสตรีมข้อมูลสำหรับใช้งานข้อมูลกิจกรรมไลฟ์จาก Canvas ส่วนกำหนดค่าสตรีมข้อมูลจะต้องใช้ Amazon SQS หรือ HTTPS URL

ไฟล์ข้อมูล Canvas Data

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แผนผังของ Canvas Data และ API เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น การรับรอง การปรับปรุงรูปแบบบทเรียน การประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม

จากไซต์ Canvas Data แผนผังของ Canvas Data จะประกอบไปด้วยเอกสารกำกับที่อธิบายข้อมูลในตารางทั้งหมดที่ส่งออกจาก Canvas ไฟล์ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปเปรียบเทียบและใช้เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ เช่น

  • สาขาวิชา/บทเรียน/ผู้สอนใดที่ใช้เครื่องมือ LMS
  • อะไรที่ทำให้สาขาวิชา/บทเรียน/ผู้สอบประสบความสำเร็จ
  • บทเรียนใดที่มีการเรียนซ้ำ
  • สถาบันของเราจะปรับปรุงการรักษาฐานผู้เรียนได้อย่างไร
  • ออบเจคต์การเรียนรู้ใดที่ถูกใช้จริงโดยผู้เรียน
  • ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จใช้เวลาในบทเรียนนานเท่าใด
  • ผู้สอนควรเข้ามาช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อใด
  • บทเรียนใดที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนเป็นอย่างไร (ทั้งในปัจจุบันและในอดีต)
  • ผู้เรียนจะวางแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

เครื่องมือวิเคราะห์ ODBC

ไฟล์ Canvas Data สามารถใช้เพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์สำหรับจัดแสดงโดยใช้ส่วนการสืบค้นและรายงานข้อมูลในเครื่องมือวิเคราะห์ ODBC

เครื่องมือทั่ว ๆ ไปได้แก่ Excel (ใช้ Amazon Redshift), Tableau, R และ SQL Workbench/J ODBC อื่น ๆ ส่วนใหญ่รวมทั้งไคลเอนท์เชื่อมต่อฐานข้อมูล Java (JDBC) PostgresSQL ควรรองรับข้อมูลดังกล่าว แต่จะไม่รองรับ pgAdmin