Hvordan aktiverer jeg som administrator et fag som blueprint-fag?

Som administrator kan du aktivere ethvert fag i din institution som et blueprint-fag i fagindstillinger. Et blueprint-fag giver dig mulighed for at oprette indhold og læringsobjekter, låse specifikke indstillinger eller indholdsobjekter og sende opdateringer til alle tilknyttede fag gennem fagsynkronisering.

Ethvert fag kan indstilles som blueprint-fag, så længe det ikke er tilknyttet et andet blueprint-fag eller indeholder tilmeldinger fra studerende. Tilknyttede fag skal være i den samme eller en lavere underkonto end der, hvor blueprint-faget hører hjemme.

Siden Fagindstillinger indstiller den specifikke definition for, hvordan låste objekter skal behandles for hele faget. Når en definition er blevet indstillet, kan objekter låses individuelt på deres individuelle Canvas Indeks-sider.

Låste objekter kan defineres generelt eller specifikt efter type. Som standard indeholder hver objekttype ingen låste attributter. Attributter, der kan låses, inkluderer indhold, point, afleverings- og tilgængelighedsdatoer og gælder inden for opgaver, diskussioner, sider, filer og test.

Generelle låste objekter

Som standard er faget defineret for Generelle låste objekter, hvilket betyder, at alle objekter, der er låst i blueprint-faget, er underlagt generelle attributter, som ikke kan redigeres i tilknyttede fag. Når indhold for eksempel vælges som en låst objektattribut, er instruktører i tilknyttede fag ikke i stand til at redigere indhold i låste objekter. Indstillingen til at låse indhold er som standard aktiveret, skønt den kan fravælges som en låseindstilling.

Låste objekter efter type

Blueprint-fag kan også defineres for låste objekter efter type, hvilket betyder, at alle låste objekter i faget er underlagt specifikke indstillinger, som er indstillet efter type, der ikke kan redigeres i tilknyttede fag. Blueprint-fag understøtter og synkroniserer fem objekttyper: opgaver, diskussioner, sider, filer og test.

Ændringer af objektdefinition

Du kan til enhver tid ændre objektdefinitioner og -attributter for låste objekter i Fagindstillinger. Hvis en tidligere låst attribut bliver låst op, så gælder oplåsningen for alle relaterede låste objekter i det tilhørende fag. Hvis en tidligere låst attribut bliver aktiveret eller låst op i blueprint-faget, så udløser eventuelle låste indholdsattributter i det tilknyttede fag, som varierer fra låste indholdsattributter i blueprint-faget, en ikke-synkroniseret ændring og tilsidesætter indholdet i det tilknyttede fag. Sørg for, at definitioner og attributter er specificeret, før tilknyttede fag stilles til rådighed for instruktører.

Bemærkninger:

  • Blueprint-fag kan ikke omfatte studerendes eller observatørtilmeldinger.
  • Blueprint-fag behøver ikke at blive offentliggjort.
  • Blueprint-fag inkluderer ikke knappen Nulstil fagindhold, da indhold ikke kan nulstilles.
  • Blueprint-fag understøttes ikke til fag på tværs af tillidskonti. Et fag i en konto kan ikke være et blueprint-fag i en anden konto.
  • Blueprint-fag synkroniserer ikke bestemte fagindstillinger med tilknyttede fag, herunder semester og fagformat.
  • Blueprint-fag inkluderer lignende funktioner med Canvas Commons. For at lære mere om Canvas Commons henvises der til ressourcedokumentet Sammenligning af distribution af fagindhold.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1] og derefter på kontoens navn [2].

Åbn kursus

Åbn kursus

I Kontonavigation skal du klikke på linket Fag (Courses).

Bemærk: Når du åbner en konto, er kontoen som standard på siden Fag.

Find fag

Find fag

For at finde faget på kontoen skal du bruge filter- og søgemulighederne.

Åbn kursusindstillinger

På faglisten skal du klikke på Indstillinger-ikonet.

Åbn kursusdetaljer

Åbn kursusdetaljer

Klik på fanen Fagdetaljer (Course Details).

Aktiver fag

Aktiver fag

Klik på afkrydsningsfeltet Aktiver fag som Blueprint-fag (Enable course as a Blueprint Course).

Se begrænsninger

Se begrænsninger

Hvis faget ikke kan aktiveres som blueprint-fag, er afkrydsningsfeltet nedtonet [1]. Et fag kan ikke aktiveres som blueprint-fag, hvis faget indeholder tilmeldinger for studerende.

Hvis faget allerede er knyttet til et blueprint-fag, kan du se fagets navn og fag-ID som reference (f.x fag/XXX) [2]. Navnet på blueprint-faget inkluderer et link for adgang til blueprint-faget.

Definer generelle låste objekter

Definer generelle låste objekter

Som standard er faget defineret for Generelle låste objekter, hvilket betyder, at alle objekter, der er låst i blueprint-faget, er underlagt generelle attributter, som ikke kan redigeres i tilknyttede fag.

 

Vælg attributter

Definer generelle låste objekter

Som en del af de generelle indstillinger skal du vælge attributterne for de låste objekter i dette fag. Generelle låste objekter understøtter fire attributter på tværs af ethvert fagobjekt: indhold, point, tilgængeligheds- og afleveringssdatoer.

Indstillingen til at låse indhold er som standard aktiveret, skønt den kan fravælges som en låseindstilling.

Låste objekter kan ikke redigeres i tilknyttede fag. Når indhold for eksempel vælges som en låst objektattribut, er instruktører i tilknyttede fag ikke i stand til at redigere indhold i låste objekter. Indhold inkluderer også indholdselementets titel.

Definer låste objekter efter type

Fagindstillinger - objekter efter type

For at definere låste objekter efter type skal du vælge indstillingen Låste objekter efter type. Denne indstilling betyder, at alle låste objekter i faget er underlagt specifikke indstillinger, der er indstillet efter type, som ikke kan redigeres i tilknyttede fag.

Vælg attributter

Fagindstillinger - objekter efter type udvidet

Blueprint-fag understøtter og synkroniserer fem objekttyper: opgaver, diskussioner, sider, filer og test. Hvis du vil vælge en attribut for en objekttype, skal du udvide attributtypemenuen [1] og vælge individuelle attributter, som gælder for hvert låst objekt [2]. Når der vælges en attribut, vises attributnavnet ved siden af objekttypen.

Bemærk:

  • Attributter behøver ikke at være de samme for hver objekttype. Afhængigt af objekttypen er det ikke sikkert, at alle attributter er tilgængelige.
  • Rubrikker kan opdateres og synkroniseres som en del af blueprint-fag. Hvis point er blevet låst for en opgave, påvirker opdateringen af rubrikkens pointværdi dog ikke opgavepointværdien.

Opdater kursusdetaljer

Opdater kursusdetaljer

Klik på Opdater kursusdetaljer (Update Course Details) knappen.